The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7047 of 10246
Sender Date Recipient
Lauritz Foss [+]

Sender’s Location

Skælskør

29.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferensraad Collin / Deputeret i det Kongelige Rentekammer og Finantscollegiet / Kommandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand / Thorvaldsens Museum / angaaende / afsendes med Personposten i / Kjøbenhavn

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad!

Den af Deres Høivelbaarenhed med flere under 23de dennes til Toldinspecteur Jørgensen, Kjøbmand Valentin og mig adresserede Skrivelse, angaaende Sammenskud til et Museum for Thorvaldsens Arbeider, har jeg under Jürgensens Fraværelse havt den Ære at modtage; men troer forinden jeg bestreber mig for her i Byen at samle Bidrag, at burde giøre opmærksom paa, at Købmand Valentin allerede i afvigte Junii Maaned ved Döden er afgaaet, og at jeg antager at det vilde være Sagen gavnligt, om en anden Skrivelse blev udfærdiget, med Adresse til en af de her meest gjeldende Borgere – Hr. Grosserer Harboe, som er en formuende Mand, eller Kjøbmand Søndergaard.
Desværre have faae eller ingen af denne Byes Borgere Begreb om den Værdie Thorvaldsens Arbejder have og Adressen vil derfor vistnok virke mere end Sagen. –
Med særdeles Høiagtelse har jeg den Ære at tegne mig Hr Konferensraadens
Schilskør dn: 29 Januar 1837.

ærbødigste
Foss

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33b
Last updated 10.05.2011 Print