The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7105 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen [+]

Sender’s Location

Antagelig København

Antagelig 21.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse. Brevet er kun dateret med dag og måned, men uden årstal.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dbg., Dannebrogsmand.
Tilskrift: Høivelbaarne, / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg. og Dbmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg troer, at man uden Fare tør oppebie, om H. skulde være indiscret nok til at fremkomme med det omtalte Spørgsmål. Hvad jeg har erindret om i Khp. er alene, at der ikke fra Comiteens Side har været tale om noget Indkjøb; paa en positiv Forklaring bør man naturligviis ikke indlade sig, men alene minde om, at Indbydelsen til Subskr. er fra først af bleven anmeldt som et indledende Skridt, og i alt Fald henvise til, hvad nu er ført paa Print i Thieles Biogaphi.

Det er i et tidligere Møde bleven foreslaaet og – som jeg troer, med Føie – forkastet, at offentliggiøre de tegnede Bidrag. Men jeg skulde paa den anden Side troe, at ethvert Incitament som det der tilsigtede ikke kan undværes, aldenstund Mange undslaae sig ved at tegne sig, førend det er rykket nærmere med Forhandlingerne, – naar blot en uanstødelig Form kan blive truffen. Deersom Comiteen efter nogen Tids Forløb, ved at bekjendtgiøre Beløbet af de tegnede Bidrag, tilføiede en Anmodning om, at de udeværende Planer maatte være tilbagesendte C. C. inden 4 Uger fra Dato, fordi man ønskede at kunne ledsage den Beretning om Foretagendet, der da paatænktes afgivet til Thorvaldsen, med en saa fuldstændig Navneliste over de Bidragende som muligt: da forekommer det mig, at herpaa ikke kunde være noget at sige, og uden Tvivl vilde denved virkes betydeligt. –
Skulde det ikke, med Hensyn til Hertugdømmerne – efterat engang Indbydelsen er udvidet til dem – være passende, at Thieles Biogr. blev oversat paa Tydsk? Thiele synes rigtig nok ikke just stemt derfor; men det er dog nok meest Beskedenheds:Grunde, der holde ham tilbage.

Endelig troer jeg, at det vilde være rettest, førend et Møde tilsiges, at faae en omtrentlig Opgiørelse af de siden sidste Møde erholdte Bidrag. Dersom Beløbet skulde ære uforholdsmæssigt ringe, vilde Bekjendtgiørelsen gjøre en slem Virkning, og Mødet maatte i saadant Tilfælde vistnok heller opsættes 8 Dage længere.

21 Fbr. ærbødigst og hengivenst
H. N. Klausen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31f
Last updated 10.05.2011 Print