The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9980 of 10246
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl.

3.4.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: til Comiteen af / det Thorvaldsenske / Museum / [xxx] Hr: Conferensraad / Collin.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved Breve fra Rom er jeg kommet til sikker Kundskab om, at den würtembergske Generalconsul Kolb, er i Besiddelse af en Afstøbning af den mig tilhørende Portraitstatue af Thorvaldsen, de Herrer Executorer have tidligere underrettet mig om, at der af samme var taget trende Afstøbninger, hvoraf en var skjænket til Academiet St. Lucca, og en til Kammerherrinde Poulsen hvilke Gaver jeg har ratihaberet. Hvis altsaa ikke Hrr Kolbs Exemplar skulde være et af de nysnævnte, hvilket ikke er sandsynligt[,] har Executorernes Fuldmægtig i Rom enten ført dem bag Lyset, med at have taget flere Afstøbninger end han for dem har opgivet, eller han har fremturet med slig Egenraadighed selv efter at de hvad der ikke kan feile, har irettesat ham for hans tidligere Tilsidesættelse af deres Ordre, at holde Statuen til min Disposition.

Idet jeg ikke har villet undlade at sætte dHerrer Executorer i Kundskab derom, tør jeg imødesee deres gunstige Yttringer i saa Henseende.

Chr: Stampe

Kiøbenhavn
d 3e April 1846.

vidi Schouw
seet af Justr. Thiele
[seet af] Prof. Bissen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303o
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 17.06.2011 Print