The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9869 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

Antagelig København

8.4.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Da Justitsr. Thiele og Professor Schouw ikke ville votere i denne Sag, saa maae de 4 andre Executorer afgiøre den. Som [mig] synes [ere] vi tre: Professor Clausen, Prof Bissen og jeg enige: at hendes Baronesse Stampes Eiendomsret til den udstillede Afstøbning af Thorvaldsens Portraitstatue anerkiendes, og at der altsaa, efter JsR Thieles Forslag, paa den fastheftes en Seddel, der angiver Eierinden.

Imidlertid udbeder jeg mig deres bestemte Samtykke førend jeg i den Henseende foranstalter noget.

Efter Hr Exc. Overpræsidentens Forslag at give Baronessen et Vink, derpaa kan jeg ej indlade mig, men maa, hvis de øvrige Herrer skulde indgaa derpaa overlade det til dem.

8 April 1845

Angaaende det paagjældende Spørgsmaal kan jeg henholde mig til min foregaaende Paategning; men jeg troer, at det af Just. R. Thiele foreslaaede og af mig bifaldte Skridt i denne Retning, ikke kan foretages i særdeleshed, naar derom reises Tvivl iblandt Executores – uden at Etatsr. Blechingberg er bleven hørt.

H. N. Clausen

Jeg er af den Mening at man burde fasthæfte en Seddel paa den udstillede Statue. Bissen.

Naar man uden for en Skifteforsamling skal afgiøre denne Sag, hvilket jeg for øvrigt anseer mindre ønskeligt, maae jeg med Professor Clausen være enig i at Etd Blechinbergs Erklæring først indhentes, men bør det samme ogsaa skee med Kurator, da begge deres Forhold til Boet medfører Ret og Forpligtelse, til om de dertil maatte finde sig sig foranledigede, at fremsætte deres Indsigelser, paa hvilke det da tilkomer Executorerne at decidere – Fastlægelsen af denne [xxxx] bør in casu saameget mindre forbigaaes, da Beviserne for Baronesse Stampes Eiendomsret til den omhandlede Statue, ingenlunde er klare, skiønt jeg ret er tilbøielig til at erkiende dem som gyldige, men dog kuns under Betingelse at der fra Kurators og Etad. Blechingbergs Siide ingen Indvendinger fremsættes, thi skulde det være Tilfældet, da forbeholder jeg mig [nærmere] at yttre min Meening.

I øvrigt er jeg meget villig til at tale med Baronesse Stampe om denne Sag, naar mine Herrer Colleger tillader det og Professor Schow ikke [x]f[xx] sine Forhold til Baronessen vil paatage sig det.

d 9de April 1845 A.C. Kierulf

 
Jeg samtykker med [Formændene] i at Hs. Excell. vil paatage sig denne Comission. Collin

vidi H. N. Clausen
vidi Schouw
Bissen.

Baronesse Stampe, som jeg i Gaar har talt med, giør aldeles ingen videre Fordring paa nogen Bemærkning ved den omhandlede Statue om hendes Eiendoms Ret til samme, men ønsker kun at denne snarest mueligt maatte blive decideret, og hun derhos sat i Stand til at svare General Heidegger, da hun i næste Uge flytter til Nysøe – Jeg lovede hende at virke hvad jeg formaaede til Opfyldelsen af hendes som mig synes, billige Ønske, men giorde hende derhos opmærksom paa at jeg ingen Aften havde at disponere over førend Onsdag d 16e Om en Samling nu til den Tiid, eller om det skulde convenere bedre til Onsdag Formiddag kunde berammes, henstiller jeg til den ærede Formands Bestemmelse, men mig vil det, med Hensyn til Konferencen med Frue Stampe, være meget kiært, naar en Samling kunde blive afholdt saaledes at hun kunde faae Beskeed paa hendes Andragender, inden hendes Afreise fra Byen, hvilken [xxxxxxx] vilde giøre Communicationerne med hende om de skulde behøves, vanskeligere. d. 11te April 1845

A.C. Kierulf

Med Hensyn til Forestaaende foreslaaes Mødet holdt næste Onsdag Formiddag. Klokkeslettet overlades til de Herrers Bestemmelse. 11 Ap. 1845

Collin

Jeg vil i Almindelighed see mig istand til at kunne rette mig efter Dhrs [Leilighed] til at møde

Th.

Efter Kl. 1 vil jeg kunne møde til enhver Tid.

H. N. Clausen.

Jeg skal kunne indrette mig til enhver Tiid efter Kl 10 som Formanden maatte behage at bestemme

A. C. Kierulf

Jeg kan møde Bissen.

Jeg er ikke vis paa, om Høiesteret vil tillade mig at møde om Formiddagen, og skulde forsaavidt foretrække en Samling om Eftermiddagen. Er det muligt, skal jeg komme; og henstiller om det i al Fald kunde vedtages at Samlingen blev Kl 2-3.

Blechingberg

vidi Schouw.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303d
Last updated 06.06.2011 Print