The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9879 of 10245
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket, antagelig med voks.

30.4.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København?

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Hr. Conferentsraad Collin / Storkors af Dbg. / etc.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin / Storkors etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Bes[x] [xxxxx]
sendt [xxxxx] B[xxx]
og [xxxx]
til Syn

Hvis Thorvaldsens Boe skal, som De yttrede for mig, kunne sluttes i Juli Maaned, saa vil det vel være nødvendigt at faae Bravos endelige Opgiørelse af hans Regnskab inden den Tid, og ligeledes Thorvaldsens Prætiosa solgte. Er der sørget for at disse to Ting udføres saa betids?

Herefter vil det vel ogsaa være bedst at jeg udsætter mine Forslag om Museets fremtidige Bestyrelse indtil Boet er sluttet; maaskee ogsaa Protocollens Reenskrivning, skiøndt jeg har Protocollen.

Skulde Thiele ikke vilde overtage [Casserer] Forretningen, er jeg villig dertil forudsat at han vil paatage sig Secretariatet, men jeg troer at dette vil i det mindste i Længden blive byrdefuldere end Cassererposten. Jeg er enig med Dem i at vi saameget som muligt bør undgaae saadanne lønnede Poster ved Museum som ikke kræve Konst eller Videnskab for at udføres. I al Fald kunde Thiele eller jeg overtage Cassererposten interimistisk, og den siden overdrages til en af de Embedsmænd som ville blive ansatte (rimeligviis Müller). At ansætte nu en lønnet Casserer vil fremkalde de [xxxxx]ise Qvæstioner som ved Ansættelsen af Embedsmænd udentvivl ville opstaae.

stedse Deres
Schouw

d. 30 April
1845

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 242
Last updated 19.05.2011 Print