No. 9326 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

3.3.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Det har altid været mit Ønske at Carl Fredrik Wilkens, Opvarter ved det Kongl Akademie for de skiønne Kunster, maatte vorde ansat som Tilsynsmand ved mit Museum, i Betragtning af den Omhyggelighed, Hengivenhed og Troskab, hvormed han og hans Kone have opvartet mig under mit herværende Ophold, siden Aaret 1838. Medundertegnede Executores af Conferentsraad Thorvaldsens Testamente, som, ifølge den under 16 Febr 1843 allernaadigst approberede Codicil, erholde den nævnte Betegnelse af og Overopsyn med Museet, give derfor, i Forening med mig Thorvaldsen, bemeldte C.F. Wilkens bestemt Tilsagn om at ansættes som Tilsynsmand ved Museet med en saadan aarlig Indtægt, at han intet taber ved at forlade sin Opvartertienste under Akademiet, og med Forpligtelse at udføre det Arbeide og Tilsyn sammesteds, som af os maatte blive ham paalagt.

Kiøbenhavn, d. 3 Mart[s] 1843

Albert Thorvaldsen

Collin. Thiele. Clausen. Schouw. Bissen.

[Foroven til venstre på skrå:] Afskrift

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 226b
Last updated 24.05.2016 Print