The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9730 of 10248
Sender Date Recipient
Fritz Thomsen [+]

Sender’s Location

København

27.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thomsen requests permission to complete and receive payment for a painting of a battle scene which Thorvaldsen had commissioned from him before his death.

See Original

Til
de høie og ærede Herrer Executores testamenti i sal. Conferentsraad Thorvaldsens Bo.

Da undertegnede er kommet til Kundskab om, at de Bestillinger, som sal. Conferentsraad Thorvaldsen havde ordineret flere Kunstnere at udføre, endnu efter hans Død skulde ansees gyldige og fuldføres, tillader han sig, i den Overbeviisning, at den sal. Afdødes Ord og Ønsker efter hans Bortgang æres, i dybeste Ærbødighed at melde sig som én af dem, der havde modtaget Ordre af benævnte sal: Conferentsraad til at fuldføre et for hans Museum bestemt Maleri, idet han dermed tillige forener sin Bøn, at hans detaillerede Skrivelse, i denne Anledning, ikke maa blive anseet som en ubeskeden Dristighed. Efter at jeg i forrige Sommer havde fuldført et lidet Maleri forestillende en Fuldblodshoppe kiælende for sit Føl, og tillige en Skitsetegning til en større Composition nemlig et Tilbagetog fra et Heste og Quægmarket, hvori der i Forgrunden var angivet flere sammenkoblede Heste, der blive skye for en mod dem henløbende Tyr, foreviste jeg den sal: Conferentsraad benævnte Maleri og Tegning, for at modtage hans Critik derover; da han havde beseet samme, yttrede han at Maleriet maatte blive hos ham, indtil Kunstforeningen holdt dens Forsamling, da han ønskede det samme paa Udstillingen; Tegningen derimod skulde jeg udføre for ham men noget større end 2 Alen, som jeg dertil havde angivet, og vilde han honorere mig saaledes, at jeg med Lyst kunde arbeide derpaa, og desuden skulde jeg til ham forfærdige et Bataillemaleri, hvori Cavalleriet skulde være i Forgrunden. Sujettet skulde jeg tage af Verdensbegivenhederne, overladende til mig hvad Tidsalder jeg dertil vilde vælge, da han i Særdeleshed i denne Genre ønskede nogle Arbeider for sit Museum. Skulde jeg dog imidlertid faa Resolution fra Kongen, som tidligere havde seet Tegningen til Markedet, at Allerhøistsamme ønskede den udført, maatte jeg i ethvert Tilfælde begynde paa Bataillemaleriet for hans Museum, hvilket endnu maatte være lidt større en dette.
Da jeg nogen Tid derefter af Hr. Justitsraad Thiele blev adspurgt, om flere havde faaet min Tegning, og da jeg besvarede ham, at Conferentsraad Thorvaldsen havde faaet den, og desuden bestilt et Bataillemaleri, raadede Justitsraaden mig godhedsfuld, at være forsigtig med Bestillinger af denne Størrelse. Da jeg ikke turde begiære Penge i Forskud af Conferentsraaden, for ikke at ansees for Ubeskeden, tabte jeg, Modet til at begynde derpaa og lod det henstaae, intil jeg erholdt Underretning om, at Kongen vilde have Tegningen til Quægmarket udført til sin private Malerisamling, og da jeg 6 eller 8 Uger senere afhentede mit Maleri, som bestandig var blevet henstaaende hos Conferentsraaden, for at bringe det til Kunstforeningens Udstilling, kom Conferentsraaden ind i det Værelse, hvorfra jeg afhentede det, og yttrede strax: “Nu begynder De vel paa mit Bataillemaleri ikke sandt?
Dette besvarede jeg bekræftende, og ansaae fra nu af Bestillingen som afgjort, da jeg nu var overbevist om, at han ikke efter saa lang Tids Forløb havde forglemt sin Bestilling, men strax, da han saae mig, yttrede sig derom. Jeg begyndte derpaa at beskæftige mig dermed, indtil Conferentsraaden pludselig døde, da jeg iggien opgav Haabet, og solgte mine Forarbeider, da jeg den Tid var i Pengeforlegenhed.
Efter at jeg paa Udstillingen paa Charlottenborg havde seet flere Arbeider, som ere bestilte af Conferentsraaden, der blive afleveret til Museumet, have flere opfordret mig til at gjøre Anmeldelse, for de høie og ærede Herrer Executores testamenti, om den bestemte Bestilling paa Bataillemaleriet af den sal. Afdøde, idet jeg tillige tillader mig at bemærke, at den Tjener, som conditionerede hos sal. Conferentsraaden, sikkert er vidende om denne Bestilling, og vist ogsaa hørte hvad den sal. Hedengangne talede til mig, da han ofte var tilstede under Samtalen.
Kjøbenhavn, den 27de Juni 1844

Ærbødigst
Fr. Gottfr. Thomsen
Dyrmaler.

General Comment

Der er intet spor efter bataljemaleriet i Thorvaldsens malerisamling endsige i korrespondancen mellem Eksekutorerne for Thorvaldsens bo, hvilket indikerer, at Thomsen ikke havde held med sin anmodning. Heller ikke C.F. Wilckens omtaler sagen i sine erindringer om sin tid som Thorvaldsens kammertjener, jf. Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, samlede til Familielæsning, København 1874; genudgivet under titlen: Thorvaldsens sidste år. Optegnelser af hans kammertjener, København 1973.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 215
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Thorvaldsen as a Connoisseur · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists · Thorvaldsen's Collection of Paintings · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Christian 8. · Just Mathias Thiele · C.F. Wilckens
Last updated 04.04.2017 Print