The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9705 of 10246
Sender Date Recipient
Jens Peter Lodberg [+]

Sender’s Location

København

8.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Dhrer Executorer af afgangne Conferents- / -raad Thorvaldsens Testament.
Tilskrift: Til / Dhrer Executorer af afgangne Conferentsraad / Thorvaldsens Testamente

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Det er uden Tvivl DHrer Executorer bekjendt, at min Søn Carl Wilhelm Lodberg den 8de May sidstleden blev mig ved Døden berøvet.
Paa den korte Kunstnerbane han tilbagelagede var han saa heldig at tildrage sig afgangne Conferentsraad Thorvaldsens Opmærksomhed og Yndest – Som en Følge heraf samt efter Conferentsraaadens gientagne Opmuntring paatog han sig blandt Andet at udføre denne sin Velynders Byste i Metal. – Min afdøde Søn fuldførte dette Arbejde til alle Vedkommendes fuldkomne Tilfredshed. – Bysten blev derefter ogsaa forundt en Plads paa det kongelige Academi for de skiønne Kunster ved den der sidst aabnede Udstilling. Den tildrog sig ogsaa der Hans Majestæt Kongens og flere Kjenderes Opmærksomhed. Men denne Kunstpræstation har været forbundet med flere Opofrelser både af Tid og Penge end min Søn var i Stand til selv at tilvejebringe. At jeg, som hans Fader, endog meget over min Evne, satte ham i Stand til at fuldføre dette Arbejde, var naturlig, men jeg stolede paa, at den Mand hvis Ønsker og Opmuntringer havde fremkaldt det ommeldte Kunstværk ogsaa vilde sørge for, at min Søn blev fyldestgjort for sit Arbejde og de Omkostninger samme Frembringelse har været forbunden med, og derfor bidrog jeg, som meldt, mere end jeg havde Raad til, for at fremme Sagen.
Hvis afgangne Conferentsraad Thorvaldsen havde levet vilde disse mine Opofrelser sikkert ogsaa have fundet en billig Paaskønnelse, men Conferentsraaden døde og min Søn fulgte snart efter ham. Jeg staaer nu ene tilbage, thi Døden har berøvet mig ikke blot alle mine ommeldte Forventninger, men de Forhaabninger jeg havde knyttet til min Søns fremtidige Virksomhed paa den Kunstnerbane han med Held havde betraadt. – Det vilde have været mit høieste Ønske, at min Søns ommeldte sidste Arbeide kunde forblive min egen Ejendom, thi jeg veed hvor megen Pris han selv satte derpaa; den vilde derfor ogsaa have været mig og mine et kjært Minde om hvad jeg i ham havde tabt. Men jeg har ikke Raad dertil og derfor tillader jeg mig hermed at ansøge DHrer Executores om, at Thorvaldsens ommeldte Byste, i Betragtning af de foranførte Omstændigheder, maatte blive indkjøbt til hans Museum.

Kjøbenhavn, den 8de Juni 1844

Underdanigst
JPLodberg

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 210
Subjects
Portraits, Depicting Thorvaldsen
Last updated 18.11.2011 Print