The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9706 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende 8.6.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Thorvaldsensk Album. Af dette Album, som vi tidligere have anmeldt at ville udkomme paa C. A. Reitzels Forlag, har allerede for et Par Uger siden det første Hefte forladt Pressen. Udgiveren, Hr. Fr. Barfod, erklærer i sit Forord, at man ikke kan vente sig nogen Biographie eller en Critik af Thorvaldsens Kunstnervirksomhed; derimod har han søgt “at tilveiebringe en muligst fuldstændig Samling af saadanne Kjendsgjerninger, der havde en historisk eller æsthetisk Berettigelse i sig, til at vidne for Efterverdenen, at hverken Fædreland eller Samtid henlevede i en dorsk Uvillie mod at yde Thorvaldsens mægtige Genius tilbørlig Anerkjendelse, at de altsaa for saavidt begge fortjente ham.” Udg. har saaledes samlet med en saa udtømmende Fuldstændighed, som en ikke altfor letfærdig Critik vilde tillade, Alt hvad der i saa Henseende kan have Interesse, og, idet han overalt har fulgt Tidsordenen som den naturligste, har han fordeelt Stoffet i to Hovedgrupper; Fædrelandets Anerkjendelse af sin verdenshistoriske Søn og Udlandets Anerkjendelse af Samtidens Kunstnerkonge. Hvad den fædrelandske Hyldest angaaer, da deelte denne sig naturligt i tre Afsnit: den fra 1819, da Thorvaldsen første Gang gjæstede os fra Rom; den fra 1838, da han atter valgte sit Fædreland til sit Hjem; og den fra 1844, der yttrede sig ved hans Død, Hertil kommer som en Indledning de faa og spredte Stænk af en Anerkjendelse, der er ældre end 1819. — Det første udkomne Hæfte omfatter, foruden Indledningen, “Thorvaldsens første Hjemkomst”, og hvad dertil nærmest senere knytter sig.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 8.6.1844.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Berlingske politiske og Avertissements- Tidende 8.6.
Subjects
Thorvaldsen's biography, comtemporary
Persons
Frederik Barfod · Bertel Thorvaldsen
Last updated 07.03.2016 Print