The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9651 of 10246
Sender Date Recipient
A.C. Kierulff [+]

Sender’s Location

København

5.5.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S T / Hr Conferentsraad Collin / Storkors af Dbrog og Dbrogmand

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Gaar Aftes meget sildig, modtog jeg vedlagte Brev fra Etrd Blechingberg, hvori var indsluttet det ligeledes medfølgende Brev fra Kolb – Jeg maae med ham være enig i at der efter hvad den senest [axxxller?] at skulle meddeeles til [Baxxxxx?] [xx]dere for inden er at foretage, thi det af Kolb anskrevne Creditio ad hoc, som Blechingberg formener at burde meddeeles Grev Lutzau, antager jeg at han allerede har i det ham fra den Danske Regiering meddeelte, og om dette er i den behørige diplomatiske Form, saaledes at Grev Lutzau dermed kan optræde for de pavelige Autoriteter, som den Danske Regierings Repræsentant, maa Departementet bedst kunde bedømme – Da imidlertiid[?] af Kolbs Brev frem[xxxvne?] igien Misligheden af at holde de Thorvaldske Anliggender, under de Danske Autoriteter og ude fra de pavelige, vilde det maaske være hensigtsmæssigt at give Dept en Afskrift af Kolbs Brev for om det maatte finde det passende at sende Grev Lutzau samme paa det at sidstmeldte kunde[?] være nøie bekiendt med Sagenes merkelige Stilling, og saare gavnligt anseer jeg det at ville være, naar Grev Lutzau maatte finde sig foranlediget til i Rom at udtale sig paa en eller anden Maade, for alle vedkommende navnligen for den pavelige Regiering, som de Danske Interessers Forsvarer i dette Tilfælde – Ved at udtale sig forstaaer jeg nemlig, at han foretog en eller Handling som viste hans Stilling til Sagerne.
Dersom De skulde have paatænkt en Samling, maae jeg giøre Dem opmærksom paa at jeg i Dag vanskelig vil kunne møde og i Morgen ei førend om Eftermiddagen Kl 6

d 5 Mai 1844 forbindtlig
ACKierulff
General Comment

Håndskriften er sine steder ganske vanskelige at tyde.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 203a
Last updated 17.11.2011 Print