The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9016 of 10246
Sender Date Recipient
K.H. Hegelund [+]

Sender’s Location

København

31.3.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Vedtegninger

til Herr Justitsraad Stægers Besvarelse paa vore Bemærkninger ved det af ham aflagte Regnskab for de til Thorvaldsens Museum tegnede Bidrag.

Ad 1. Vi have overseet, at Fru Benzons Bidrag for alle tre Aar, saaledes, som Herr Justitsraaden nu meget rigtigen har oplyst, virkeligen er beregnet til Indtægt, og denne Bemærkning vil altsaa bortfalde.
Ad 2 Endskjønt Madam Petersens Bidrag var anført paa Indtægtsfortegnelsen Nr.22 ved Regnskabet, er det dog, som Herr Justitsraaden anfører, i Virkeligheden ikke kommet til Indtægt for Museet. Det findes nemlig blandt de uerholdelige Bidrag ført til Afgang paa den ved Regnskabet fremlagte Restanceliste; følgelig vil ogsaa denne vor Bemærkning bortfalde.
Ad 3. Efter den Oplysning, Herr Justitsraaden har meddeelt i sin Besvaring, skjønnes ikke rettere, end at denne Bemærkning ligeledes maa bortfalde.
Ad 4. Da Herr Justitsraaden ikke har seet sig i Stand til at indkræve videre Bidrag hos Herr Pastor Leth, end for 3 Aar, maa vi blot henstille til Comiteen, om Den maatte finde nogen Anledning til, inden at affordre Herr Pastoren, efter hans Tilbud, Bidrag for 2 Aar, eller om denne Sag, som mindre betydelig, bør bortfalde. −
Ad 5. Idet vi, til hvad Herr Justitsraaden i sin Besvaring har anført, endvidere tilføie: a, at der i Regnskabet er flere Bidrag til Indtægt under Paaberaabelse af den bortkomne Subskribentliste Nr 159; b, at de i Besvaringen ommeldte to Bidrag efter Listerne Nr: 602 og 609 ogsaa ere til Indtægt, og c, at de Bidrag, som findes anførte paa de nu fremkomm Lister, Nr: 661, 663, 666 og 667, ligeledes alle ere til Indtægt paa vedkommende Steder, skulle vi til Slutning indstille til Comiteen, at denne Bemærkning, efter hvad Herr Justitsraaden har oplyst, nu maa bortfalde. −
Ad 6. Vi ere fuldkommen villige til at indrømme, at denne vor Bemærkning (: hvilket vi ogsaa allerede i Samme have antydet :) er af saare uvæsentlig Beskaffenhed, og vi skjønne det derfor ikke heller at være af nogen videre Interesse at undersøge, hvorvidt Herr Justitsraadens efter vor Anskuelse af den virkelige Afgangs Størrelse maatte være den rigtige. −
Ad 7. Efter hvad Herr Justitsraaden har oplyst til denne vor Bemærkning, skjønne vi ikke rettere, end at den jo maa bortfalde.
Ad 8. Ogsaa denne Bemærkning, formene vi, maa bortfalde, efter hvad Herr Justitsraaden nu har anført. −
Ad 9. Da den manglende Kvittering nu er tilveiebragt, vil ligeledes denne Bemærkning bortfalde. −
  Kiøbenhavn, den 31 te Marts 1842.
  Nimb     K.H. Hegelund. −
General Comment

Brevet her er tilføjelser til K.H. Hegelunds bemærkninger af 19.2.1842, samt følgebrev af samme dato.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 189b
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 07.01.2013 Print