The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8992 of 10246
Sender Date Recipient
K.H. Hegelund [+]

Sender’s Location

København

19.2.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Bemærkninger

ved det af Herr Justitsraad Stæger aflagte Regnskab for de til det thorvaldsenske Museums Opførelse og Indretning tegnede Bidrag.

Besvarelser
Ad 1
1.
Fru Lovise Benzons Bidrag er beregnet til Indtægt for alle 3 Aar. Foruden det her nævnte Beløb for 1 ste Aar, forekommer Beløbet for 2 det Aar, paa Indtægtsordren N o 7, Qvitt. N r1041, 3 die Aar N r 8 N r 988, begge Steder med Rbdl − Paa den ved Regnskabet under Nr: 107 fremlagte Indbydelse har Fru Lovise Benzon ønsket, at hendes Bidrag maatte blive forandret fra 1 Rbdr: engang for alle til 1 Rbdr aarligen i 3 Aar; men det skjønnes dog ikke, at dette Bidrag er beregnet Museet tilgode med mere end i alt 1 Rbdr, hvilken er anført paa Indtægtsfortegnelsen Nr: 1 ved Regnskabet.
 
Ad 2 2.
Madame Petersens Bidrag, er ikke ført til Indtægt; det findes ikkun opført paa Indtægtsordren N r 22, som et Bidrag er skulde opkræves. Først da Subscriptionsplanen (N r 227), der var sendt til Kammerraad Bentzen, til Veiledning ved Incassationen, kom tilbage med den anførte Paategning, erfaredes at det var uerholdeligt. Paa Indtægtsordren staaer det ei heller markeret som betalt, hvorfor ogsaa den uindfriede Qvittering forefindes, blandt de mit Regnskab medfulgte uindløste Qvitteringer, under N r . 3441, ved 1 steAars Incassation.− Paa Indbydelsen Nr: 227 har været anført en Madam Petersen med 2 Rbdr: engang for alle; men hun er igjen udslettet med den Bemærkning, at hun var paaført ved en Misforstaaelse. Ikke desmindre ere disse 2 Rbdr førte til Indtægt paa Fortegnelsen Nr: 22 ved Regnskabet.
 
Ad 3 3.
Det nævnte Bidrag, der kun ubestemt var anført paa Subscriptionsplanen som et Honorar Capt Jensen havde ivente for Udførelsen af en Pjece, og hvorover han nærmere vilde meddele Oplysning, er ikke betalt.− Skriftlig Anmeldelse fra Contribuanterne haves ikke; men en af de flere Gange Budet forgjæves forsøgte at opkræve andre i samme Huus og Familie tegnede Bidrag, meddeeltes mundtligt den Besked, at Intet var at erholde.− Paa Indbydelsen Nr: 349 har en Major Jensen til Fordeel for Museet renonceret paa det han for Udgivelsen af en Bog eller et Skrift eventualiter tilkommende Honorar. Det skjønnes imidlertid ikke, at Noget i denne Henseende er kommet Museet til Indtægt.−
 
Ad 4 4.
Da Betalingsterminerne for det af Pastor Leth, i Skr: af 8 Juni 1838 tilbudte yderligere Bidrag, strakte sig ud over Grændsen for nærværende Incassation, har jeg ikke seet mig istand til at opkræve Bidraget videre end for 3 die Aar, i Lighed med alle de øvrige treaarige Bidrag.− I en ved Indbydelsen Nr: 591 fremlagt Skrivelse af 8 de Juni 1838 har Pastor Leth i Middelfart, ved at indsende sit Bidrag for 1 ste Aar, 2 Rbdr, yttret, at han ønsker, endvidere i de paafølgende 4 Aar at bidrage et lige Beløb. Han har altsaa erklæret, at ville bidrage for 5 Aar i alt 10 Rbdr. Der er imidlertid i Regnskabet ikkun beregnet Bidrag for ham for 3 Aar med tilsammen 6 Rbdr, og saaledes kan forventligen fra ham endnu ventes 4 Rbdr: til Museet.
 
Ad 5. 5.
Angaaende de her som manglende anførte Subscribentlister bemærkes: N.130 og 131 bleve tilligemed flere andre med min Skr. af 14 Octbr 1837 sendte til, senere afdøde Prof. Freund, til Veiledning ved Incassationen.
Denne var imidlertid ufuldendt og uberigtiget ved hans Død, og blandt de flere Poster i denne Sag, hvorover Boet ingen Oplysning kunde give, var ogsaa de her omhandlede 2 de Lister− N o 159 sendtes ved min Skr: af 26 Sept 1837 til Hr Excell. Grev Danneskjold Samsøe, ved hvem Subscriptionen, der for Størstedelen var tegnet af dennes Familie, var foranstaltet. Bidragene ere for en stor Deel, ad forskjellige Veie, indkomne, men Listen har jeg uagtet flere gjentagne Anmodninger ikke senere erholdt tilbage.
N o 602 og 609 , have ikkun været 2 de løse Noter, af hvilke den ene var paategnet Bidraget: 48 s fra Constance Horn og den anden: 1 Rbdr fra Jomfru M.L, hvilke begge ere beregnede til Indtægt. Uagtet jeg troede at have overholdt den strængeste Orden med Alt dette Anliggende vedkommende, seer jeg mig dog ikke istand til at producere disse 2 de Smaasedler, der muligen ere bortkomne.−
De øvrige Lister, Nr 663, 666 og 667 have af Forglemmelse henligget hos Antegneren af de udenbyes Bidrag, fra hvem der nu ere komne tilbage og hermed følge.
De under Nr: 130, 131, 159, 602, 609, 661, 663, 666 og 667 paaberaabte Indbydelser findes ikke fremlagte ved Regnskabet. −
 
Ad 6 6.
Vore forskjellige Anskuelser af Afvigens Størrelse grunde sig i den forskjellige Betydning vi tillægge Udtrykket: de tegnede Bidrag. Revisionen holder sig ubetinget til Ordene, medens i min Beretning derunder ikkun er indbefattet de Summer, der har egnet sig til at opkræves, og der som saadanne blevne anviste mig til Indtægt, − idet jeg, antog, at de af de treaarige Bidrag, som inden de resp. Betalingsterminer alt være bortfaldne som uerholdelige, ikke længere kunde ansees for Bidrag. − Min Beretning fremstille derfor ikkun de factiske Talstørrelser,men det er ogsaa disse alene, jeg har antaget at kunne være af Interesse.− Herr Justitsraaden har i Deres Brev til Comiteen af 28 de Oktober 1841 anført Totalsummen af Bidragene til Museet med 68,845 Rbdr: 37s:; men den udgjør i Virkeligheden noget mere. Thi under dette Beløb ere ikke indbefattede Bidragene for 2 det og 3 die Aar for Adskillige som i Løbet af disse Aar ere døde, bortreiste eller deslige, eftersom disse Bidrag ikke ere blevne opførte paa de ved Regnskabet fremlagte Indtægtsfortegnelser. Naar disse Bidrags Beløb, 462 Rbd. 48 s − vide vedlagte Optegnelse− tillægges, bliver Totalsummen 69,307 Rbdr 85 s.−
Dette har imidlertid ingen væsentlig Indflydelse paa Resultatet af Regnskabet; thi, da hin Sum, de 462 Rbr: 48 s., naturligviis igjen maa tillægges Afgangen, og denne saaledes, i Stedet for 2.960 Rbd: 74 ss, bliver 3.423 Rbdr 26 s:, vil det indkomne Beløb, som af Herr Justitsraaden anført, alligevel blive 64.292 Rbdr: 38 ss.− Kun vil Afgangen, efter denne Forandring, formentligen blive herved 5 Procent af det Hele, i Stedet for, som af Herr Justitsraaden beregnet, lidet over 4 Procent.
 
Ad 7.  
De her anførte Bidrag henhørte under den, i besvarelsen til Notat 5 omtalte Incassation ved afg. Prof. Freund. Enten Mangel paa Underretning om Udfaldet af Opkrævningen, eller en mundtlig Besked om at Bidragene ikke have været at erholde, maa være Grunden til at de ikke ere optagne under Incassationen for 2. det og 3. die Aar. Men i ethvert Tilfælde kan det antages som vist, at de ikke vilde være indkomne.  
  7.
  Paa Indbydelserne Nr: 119, 126 og 129 have Efternævnte tegnet sig for følgende aarlige Bidrag, nemlig:
  Berg for 2 Rdlr Becker for
  Ballin – 32s Balsgaard – 2
  Boesen – 3 Andersen – 5
  Borup – 3 Baruel – 2
  Men disse Bidrag findes ikke opførte paa Indtægtslisten Nr. 8. for 2 det Aar, hvor de øvrige Bidrag for dette Aar efter de nævnte Indbydelser findes anførte, og heller ikke skjønnes de andetsteds at være opførte. Dett synes saaledes, som om Bidragene for 2 det og 3 die Aar for de her nævnte Subskribenter ikke ere komne til Indtægt.−
Det bemærkes dog, at Bidragene for 1 ste Aar for Berg, Ballin, Boesen og Becker er førte til Afgang paa Restancenotaen I ved Regnskabet, og at disse 4 Subskribenter altsaa maaske ere døde eller bortreiste, kort efterat de havde tegnet sig.−
 
Ad 8. 8.
Prof. Schouw erklærer udtrykkelig i sin Note af 14 Mai 1841, hvormed denne Indbydelse blev indsendt, at de resterene Summer − (: de her omhandlede 4 Rbd r ) kunne ikke ventes.− Paa Indbydelsen Nr: 678 have Th. Danielsen og Smedemester J: C: Scheellerup paa Strandmøllen tegnet sig hver for 1 Rbdr. aarligen i 3 Aar; dog synes det ikke, at disse Bidrag ere komne til Indtægt for 2 det og 3 die Aar. Imidlertid ere Bidragene maaske heller ikke blevne betalte; thi ved den nævnte Indbydelse er heftet en Nota fra Professor Schouw, hvori han, efter at have anført de paa Indbydelsen opførte Summer, som ere ”indkomne” (: blandt hvilke findes 1 Rbdr: for hver af de ovenfor nævnte, to Bidragende :) til Slutning yttrer: ”De resterende Summer kunne ikke ventes”.−
 
Ad 9. 9.
Qvitteringen produceres vedtaget.−
 
Kjobenhavn den 14 marts 1842
        Stæger
Efter Udgiftsordren Nr: 50 ved Regnskabet ere sammesteds førte til Udgift som ubetalte til Budet Jørgensen 30 Rbr; men for dette Belb findes ikke fremlagt hans Kvittering.
      Kjøbenhavn den 19 de Febr: 1842.
        Nimb.     K H Hegelund.−
General Comment

Se hertil følgebrevet af samme dato, samt efterfølgende tilføjede bemærkninger af 31.3.1842.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 189a
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 07.01.2013 Print