The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8499 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

14.8.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

Roskilde

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Hr Professor Schouw.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Fredag Aften

Hvad der, efterat Udkastet var forelæst for og rettet af de Tilstedeværende i Mødet d. 12. Aug, blev ført til Protocollen, og, forsaavidt det angik Commissionens Forhandlinger, meddeelt Borger-Repræsentanterne i Afskrift, sendes Dem hermed. I Torsdags Aftes er holdt at Møde af de 36, Udfaldet er mig ubekiendt.

At Thorvaldsen har underskrevet Brevet til Exsecutorene (hvoraf [overstreget oven over skrevet: af hvilket] De har en Afskrift) skulde jeg ikke undlade at melde; ligesom ogsaa: at han i Gaar Coram notario har underskrevet Declarationen hvormed De og Clausen indsættes til Med-Exsecutores.

I hvad der nu end skeer, enten de 36 frafalder Protesten eller ikke, saa maa der nødvendigt skee et Skridt fra Comiteen for at forhindre saadanne Galskaber, som Sager annoncerede; thi at Bygningscommissionen, som bestaar af Delegerede fra tre Autoriteter; skulde modtage Resolutioner fra een af dem, det gaaer ikke an, og det skal siges bestemt, men høfligt. Af det Passerede, som maaske er en Misforstaaelse, kan man tage Anledning. I næste Uge vil blive holdt et Comiteemøde, tildeels om en nøiere Control med det Mad. Antonette betroede Udsalg af Afstøbningerne,der agter jeg, at bringe den Sag paa Banen, og ønsker til den Ende at vide mine roeskildske Collegers mening.

Thorvaldsen købte i Gaar 2 hidsendte Malerier af Marstrand og Küchler, og betalte derfor strax 1000rd (til min ældste Søn, som havde Commission for Dem)

Sibbern har tilskrevet Bygn. Commissionen, at han vil melde sig ud deraf.
”Til Efterretning.”

forbindtligst
Collin

d 14 Aug 1840
Om vedlagte Brev fra Kû. Müller ønskede jeg iisær et Par Linier fra Prof. Clausen.
Til Hr Professor Schouw.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 169
Subjects
The cessation of the construction of Thorvaldsens Museum, August 1840
Last updated 09.07.2019 Print