The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8425 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen [+]

Sender’s Location

København

4.5.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Collin, / Comm. af Dbg., Stor.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Dersom det B. ske Firma er bekjendt som solidt, mener jeg, at der ikke kan riskeres ved at tilstaae den Credit, der er almindlig i Handelsforhold; og da det tilsigtede Formaal, Udbredelse af de Th. Konstværker, ikke kan opnaaes i videre Kredse uden ved Hjælp af et Handelshus, troer jeg ogsaa, at det ligger i Comiteens Interesse at komme det gjorte Tilbud med Velvillie imøde. Jeg antager, at det er B.s Ønske, at træde[?] i Forbindelse med Comiteen som[?] sammes Agent og Commissionair. Maanedlig Afregning forekommer mig i Tiden at ville blive besværlig og ufornøden; men indtil Videre kunde den vel være[?] hensigtsmæssig, og maatte vistnok gjælde som betryggende, naar Man indskrænker sig til at kreditere for en stillet Sum, som ikke overstiger et vist Maximum, f. Ex. 2 à 300 Rdl.. Men hvor store Procenter skulle tilstaaes[?] − Det Tilsagn burde vel ogsaa gives, at Com. ikke vilde antage nogen anden Commissionair i Hertugdømmerne. Ønskeligt var det derimod, om Man i Aarhus kunde faae et Udsalg arrangeret.−

Angaaende en Afstøbning af de tvende store Basreliefs for Museet har jeg talt med Th.. I Førstningen yttrede han sig ikke stemt derfor, navnlig med Hensyn til den ufuldkomne Udførelse, der blev givet disse Arbeider, bestemte til at sees i en stor Frastand. Senere har han derimod yttret Ønske derom, og næsten men jeg tror, at det har været Hensyn til Bekostningen, der har ligget i Baggrunden ved hans tidligere Yttring. Kan nu denne Udgift udredes af renterne af den af Th. givne Capital? − Herom maatte Bestemmelse snart tages, og Arbeidet da paabegyndes uden Ophold, da Basreliefferne ville blive opsatte i Kirken, saasnart de ere færdige.


Kbh.[?] 4mai 1840.
Ærbødigst
HNClausen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 157e
Last updated 17.05.2011 Print