The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8407 of 10246
Sender Date Recipient
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Sender’s Location

København

18.4.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af konceptet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Magistraten i København.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Concept.


I Skrivelse af 30te f: M. har den ærede Magistrat forlangt sig meddelt undertegnede Comitees Yttringer angaaende en af Stadens 32 Mænd fremsat Formening “om ikke Comiteen maatte antages nu at have opfyldt sit Hverv, saaledes, at de til det Thorvaldsenske Museum indsamlede Midler kunne modtages af Communen til Anvendelse efter Bestemmelsen, i det de 32 Mænd have formeent, at der neppe skeer nogen yderligere Indsamling af frivillige Bidrag, hvilke heller neppe ville blive ydede, og at i alt Fald en særlig Comitee i dette Øiemed ikke synes nødvendig.” –

Den ældre Comitee, der i Begyndelsen af Aaret 1837, efter egen komme i Besiddelse af, og Tilskyndelse, af Kiærlighed til Kunsten, af Høiagtelse for den store Kunstner, og i Erkiendelsen af Vigtigheden af at hans Fødeland maatte komme i besiddelse af, og kunde paa eet Sted opstille og fremvise hans Værker, organiserede sig, giorde dette Skridt, ikke for at sammensamle en Sum Penge, som et Bidrag til en Museumsbygning, hvilken een eller anden offentlig Autoritet muligen i Tiden kunde finde sig opfordret til at lade opføre, men for ved Landsmænds og Medborgeres frivillige Bidrag at bringe en saadan Bygning tilveie.

Den nærværende, af de paa Generalforsamlingen i Juni 1837 mødte Subskribenter valgte, og for største Delen af de samme Medlemmer som hiin bestaaende, Comitee udnævnt af Medborgere til Udførelse af det samme Hverv, og den har, relativ til de Bidragydende, overtaget den Forpligtelse at vaage over, at de indkomne Summer anvendes efter Bestemmelsen. Til interimistisk at drage Omsorg for at de paagiældende Kunstskatte, indtil den Museumsbygning er færdig, som Communen ved at modtage Gaven, er forpligtet til paa sin Bekostning at lade opføre, er Comiteen desuden befuldmægtiget af den eneste dertil competente Autoritet, Conferentsraad Thorvaldsen, (see hans i Afskrift vedlagte Skrivelse af 25 October 1838.). Og det er, som bekiendt, Comiteen, der har udvirket, at der for de hidkomne Thorvaldsenske Sager er indrømmet de fornødne Localer paa Christiansborg Slot, hvor den har besørget dem ordnede og opstillede og for en Deel catalogiserede.

Den ærede Magistrat har Selv i Skrivelse af 24’ December 1838 tilmeldt Comiteen, at Conferentsraad Thorvaldsen, ved i samme Maaned at tilstille Den det af ham her oprettede Gavebrev og Testament, havde yttret det Ønske, at “Magistraten og Stadens deputerede Borgere vilde i Forening med Comiteen virke til at det af ham tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes.”

Under samme Dato modtog man en Skrivelse fra Consistoriet, ved hvilken man underrettedes om, at Thorvaldsen havde bestemt, at de 32.000 rbd, som tilkom ham for de 16 Statuer i Marmor, han havde paataget sig at levere til Frue Kirke, og af hvilke de 10 Apostle vare færdige, skulde “sættes til Comiteens Disposition”; hvorved maa bemærkes, han senere, i en Skrivelse af 8 de Maii 1839, har erklæret, at disse Penge ikke maae anvendes til Bygningens Opførelse, men til Sagernes smagfulde Opstilling og Conservation, og til deres Forøgelse.

Under 31te December samme Aar tilmeldtes fra Finantsministeren, at de 16,000 rb, som af Hans Majestæt vare skiænkede til Museet, vare anviste Comiteen.

Den Kongelige Resolution af 13deNovember 1839, hvorved Bygnings Inspecteur Bindesbølls Plan til Museet approberes, autoriserer Kiøbenhavns Magistrat til “efter Overlæg med Comiteen” at overdrage Bindesbøll Udførelsen under Tilsyn af en Bygnings-Commission bestaaende af dertil af Magistraten, af Stadens 32 Mænd og af Comiteen valgte Mænd. Bygnings–Commissionen der fungerer som Bygherre, repræsenterer saaledes de tre Autoriteter, der ifølge det indtraadte Associationsforhold, staae for Museets Opførelse.

At Stadens 32 Mænd forresten feile i den Forudsætning at Indsamlingen er sluttet, er en Biomstændighed, som man kun i Forbigaaende berører, ved at bemærke, at Indkrævningen af det tredje Aars Bidrag først i næste Maaned paabegyndes.

I henhold til det Foranstaaende erklærer Comiteen herved, at den ikke alene finder sig tilskyndet ved naturlig Interesse for Udførelsen af et Foretagende, som ved dens Bestræbelse først er bleven sat i Gang, men ogsaa antager sig forpligtet, ifølge sit Forhold til sine bidragydende Commitenter, til at fortsætte sin Virksomhed, indtil Museumsbygningen vil være fuldført, ligesom Comiteen også finder Anledning til at bemærke, at den ikke i fierneste Maade skylder Communalbestyrelsen Regnskab for de den af Subskribenterne betroede Penge, hvilket man maa anmode den ærede Magistrat at ville behageligen meddele Stadens 36 Mænd

Comiteen for Opførelsen af Thorvaldsens Museum
den 18 April 1840

Collin. Clausen. Thiele. Freund. Hetsch. Bissen.
Gamst. Scavenius Thomsen. Koch.

General Comment

Konceptet er en renskrivning af konceptet fra Jonas Collins hånd dateret april 1840.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 156
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 07.01.2013 Print