The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8056 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw 18.5.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Cd. af Dbg [pp].

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Høivelbaarne Hr Conferentsraad Collin.

I Anledning af Forsamlingerne i Gaar Aftes er det senere faldet mig ind, at Magistraten maaskee burde have en Communication om de tagne Beslutninger. At vi vare berettigede til at tage disse, uden først at høre Magistraten, er vel afgjort, især da de Delegerede ikke forlangte dette, men da Magistraten har skrevet til os og forlangt vor Mening, saa var det maaskee meest passende ogsaa at skrive til Den; i al Fald kunde maaskee Ct: Mundt. Mening derom erfares. Skulde Conf. ansee et Brev nødvendigt, kan dette vist godt expederes af Formændene allene. Da jeg har hørt at Cpt. Schaper ikke skal være af de hurtigste var det maaskee godt om Bindesbøll, til hvem det Hverv at kiøbe Kalk og indhegne Pladsen jo er overdraget i Forening med Schaper, vilde have Sagen i Erindring. Thorvaldsen, som jeg talte med igaar Aftes, var ret tilfreds med Beslutningen, han antog at man ogsaa strax kunde begynde med at nedrive alt hvad der er mellem Murene, da det bliver uden Nytte, hvilken af Planerne man saa følger; han antog derfor at endnu af det saaledes erholdte Tømmerværk kunde benyttes til Plankeværk og Stillads; dette kunde maaskee komme paa Bane i Mødet om 14 Dage, men muligen vilde De foreløbigen tale med Bindesbøll derom.

D. 18de Mai 1839.
Ærbødigst
Schouw
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 128
Last updated 25.05.2011 Print