The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8055 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Magistrat 13.5.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Udskrift: Til Committeen for Oprettelsen af det Thorwaldsenske Museum
Tilskrift: Til Committeen for Oprettelsen af det Thorwaldske Musæum

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Commissionen for at tilveiebringe Planer og Overslag til den af Hans Majestæt skjenkede Bygnings Indretning til et Museum for Conferentsraad Thorwaldsens Kunstværker og Samlinger har som behageligst vil erfares af vedlagte Gjenpart af en fra Samme modtagen Skrivelse af 7de dennes, underrettet os om at Den, efterat have overbeviist sig om at Museet udfordrer mere Plads, end der findes i de allernaadigst skjenkede Bygninger, har udfundet 2 Midler til at vinde større Locale, ved nemlig enten at forlænge Bygningen 15 a 17 Alen vestefter eller ved desforuden at overbygge den mellem Bygningens 2de Hovedfløie beliggende Gaard. Da begge Dispositioner kunde paa en passende Maade svare til Hensigten, den ene paa en noget mindre bekostelig, den anden paa noget mere grandiøs Maade, har Commissionen nu fixeret sine Anskuelser saaledes, at Alt er modent for Bearbeidelsen i det Specielle, hvilken Dens Medlem Bygningsconducteur Bindesbøll har paataget sig at udføre, og Kommissionen haaber altsaa om et Par Maaneder at kunne forelægge de fornødne Tegninger og Overslag, hvorefter Bygningsarbeidet vil kunne fremmes med Kraft i den sidste Deel af Sommeren og i det tilstundende Efteraar. Ved at tilmelde den ærede Committee for Musæet Forestaaende til behagelig Underretning, skulle vi, med Hensyn til hvad Commissionens fornævnte Skrivelse forøvrigt indeholder om, hvorvidt det maatte være paa Tiden, ved Materialindkjøb og paa anden Maade at forberede Arbeidet, herved tjenstligst anmode Kommitteen om behageligst at conferere med de, som af vor Skrivelse dateret 13de Februar sidstleden bekjendt, herfra denominerede Medlemmer af Magistraten og Stadens 32 Mænd, angaaende hvorledes der i denne Henseende hensigtsmæssigst bliver at forholde, hvorefter vi forvente at modtage D’Herrer nærmere Yttringer.

Kjøbenhavns Raadstue, den 13de Maii 1839.
Kierulff
Schäffer Bentley Skibsted Riis-Lowson Dahl
Driefer

/ [xxxxxxxx]

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 127
Last updated 25.05.2011 Print