The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7977 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 3.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift:
Dhrr. Conferentsraad Collin, Comm. af Dbg og Dbmd.
Professor Thiele, Ridder af Dbg.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Efter hr. Conferentsraad Collins Anmodning tillader jeg mig at foreslaae Tirsdag eller Onsdag Aften til et Møde: Klokkeslettet er mig ligegyldigt. Da det ved Comitébeslutning var overdraget til de tre Formænd at affatte Concepten, for at den derefter kunde blive fremlagt i Comiteen, saa havde det vistnok – som hr. Professor Thiele bemærker – været det Rette, at Formændene vare, saavidt muligt, bliver enige om Concepten, førend den blev forelagt Comiteens øvrige Medlemmer. Hr. Conferentsraaden har imidlertid, uden sine Colleger og navnlig uden Concipistens Samtykke, meddeelt saavel min Concept som en Omarbeidelse af samme til forskjellige af Comitéens Medlemmer, har gjort Meddelelsen til disse Medlemmer førend til sin Collega i Formandskabet, og har til saadan Meddelelse udseet netop de Medlemmer, som tilligemed ham have udgjort den i Concepten nævnte Minoritet, foruden de tvende Magistrats-Medlemmer, hvilke Beretningen er aldeles uvedkommende. Jeg maa efter Dette ansee den foreløbige Forhandling som afsluttet, og forbeholder mig at fremlægge min Concept i Comiteens Møde. Hvad der er bleven bemærket til historisk Berigtigelse eller nærmere Bestemmelse, har jeg med Fornøielse benyttet; hvorimod jeg maa have Spørgsmaalet om, hvorvidt den historiske Sandhed bør meddeles eller ikke, henstillet til Pluralitetens Afgjørelse. Jeg udbeder mig til den Ende, at det i Indbydelsen til Forsamling maa blive anført, at Forhandlingen vil angaae Comitéens Beretning til Publikum.

For ikke at forvolde Tidsspilde ved Frem- og Tilbagesenden, tillader jeg mig at sende dette Brev først til hr. Prof. Thiele.

Kjøbenhavn. 3 Marts 1839. Ærbødigst
H.N. Clausen

Uopsættelige Forretninger i Akadts Tieneste tillade mig ikke at møde hverken Tirsdag eller Onsdag Aften, saameget mere som jeg i denne Sag synes at være overflødig.
Thiele
d. 4 Marts 1839

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120b
Last updated 24.05.2011 Print