The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10177 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 7. 13.4.1850 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Lov om Forlængelse af den Bestyrelsen for det Thorvaldsens Musæum Meddeelte Eneret til at besørge Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider forfærdigede m.v.
Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

Den i Henhold til forordningen af 13de Decbr. 1837 Thorvaldsens Musæum ved allerhøieste Bevilling af 12te Februar 1840 meddeelte Eneret, til i 10 Aar at lade Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider forfærdige og til at lade dem forhandle til Indtægt for Musæet, fornyes herved for et Tidsrum af 10 Aar fra denne Lovs Bekjendtgjørelse at regne.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Givet paa Vor Slot Christiansborg den 6te April 1850.

Under Vor Kongelige Hand og Segl.

Frederik R.
(L.S.)

Rosenørn.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Flyveposten, Sjette Aargang. No. 86.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1850, Flyve Posten 13.4.
Last updated 29.05.2015 Print