The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9532 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet [+]

Sender’s Location

København

29.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvori artiklen blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

— Der hersker megen Travlhed i Hovedstaden idag, idet man fast allevegne er sysselsat med Forberedelser til Morgendagens sørgelige Høitid, som efter Alt, hvad man kan slutte i Forvejen, vil faae en saa folkelig Charakter og imponerende Holdning, som sømmeligt er ved denne Lejlighed. Thorvaldsens Ligkiste er hensat paa en Piedestal i Figursalen paa Charlottenborg, lige overfor hans colossale Hercules; i samme Sal vil Begyndelsen af Sørgefesten skee med en Tale af Prof. Clausen og et af Konstnerne afsunget Chor; i de øvrige Værelser i Charlottenborgs første Etage, hvor Kunstudstillingen er arrangeret, samles Ligfølget, forsaavidt Rummet tillader. Toget, aabnet af Sørgemusik, vil gaae midt igjennem Byen om ad Nørregade til Frue Kirke og rimeligvis afgaae fra Charlottenborg Klokkken 12½. En Mængde Corporationer agte dels at slutte sig til det en masse, dels at lade sig repræsentere ved Deputationer; i Onsdags udstedtes af din nye Studenterforenings Senoriat en dertil sigtende Opfordring til hele Studenterstanden, og Dags Adresseavisen indeholder en Indbydelse fra flere LaugsFormænd til disses Medlemmer om i denne Anledning at samles. Ligeledes sees af Adresseavisen, at en stor Deel Husejere og Beboere i de Gader, Toget skal passere, have fattet den smukke Beslutning, at bestrøe Gaderne med Grønt, og vi kunne hertil føie, at af de qvindelige Beboere i de samme Gader have i det mindste Nogle i Sinde fra Vinduerne af at bestrøe Kisten med Blomster, ligesom vi have hørt, hvad der forekommer os meget passende, at ogsaa Tilskuere agte at indfinde sig i Sørgedragt. Kirken er betrukken med Sort og vil blive oplyst med Lamper; Gulvet og Pulpituret paa venstre Side af Indgangen ere forbeholdte Følget; til Stolene i Sidegangene og til det høire Pulpitur have de Familier, i hvis Kreds Thorvaldsen levede, erholdt Adgang. Hs. M. Kongen vil i Kirken modtage Sørgetoget, i hvilket Kronprindsen deltager som Kunstakademiets Præses. Stiftsprovst Tryde holder Talen, Øehlenschläger har skrevet Cantaten og Gläser sat Musik til den; efter denne vil Studenter-Sangforeningen afsynge et af Hartmann componeret Chor. Naar Høitideligheden er endt, staaer Kirken det øvrige af Dagen aaben for Publicum.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Fædrelandet 29.3.1844, dagen før Thorvaldsens bisættelse.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 29.3.
Subjects
Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen's Funeral
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.03.2015 Print