The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9561 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet [+]

Sender’s Location

København

1.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

— Der er i Anledning af Thorvaldsens Liv og Død fremkommet Meget, som har saa stor indre Gehalt, at det fortjener en bedre Skjebne, end den, der i Almindelighed tilkommer Leilighedsproducters flygtigere Liv, og selv Meget, hvis eget Værd ikke vilde berettige det til en varigere Plads i Literaturen, faaer dog Betydning ved den Personlighed, til hvilken det er knyttet. Det vil derfor være Mange kjærkomment at erfare, at der om meget kort Tid paa Boghandler Reitzels Forlag vil udkomme en Samling af Thorvaldseniana, hvori et skjønsomt Udvalg af Digte, Sange, Taler, Adresser og Beretninger fra Thorvaldsens Ophold i Rom, hans forskjellige Reiser hertil og hans Død, vil skjenke hans Venner og Beundrere et smukt Mindeblad om den store Hedengangne, og som et Supplement til hans alt tilværende eller endnu forventede Biographier vil bidrage til i den oprindelige Friskhed at fastholde Billedet af hans Personlighed og af hans Samtids Forhold til ham, og tillige vil bevare mangt et fortjenstligt lille Arbeide fra en for hurtig Forglemmelse. Flere af Thorvaldsens Venner have alt stillet ikke ubetydelige Samlinger til Hr. Barfods Disposition, som har paataget sig at besørge Udvalg og Udgivelse; men for at give dette Album al den Fuldstændighed, som kan bestaae med den fornødne Kritik, ere vi blevne anmodede om at opfordre Alle, der maatte være i Besiddelse af noget trykt eller utrykt Bidrag til samme — navnligen fra en ældre Tid — gjennem den Reitzelske Boglade eller dette Blads Contoir at laane samme til dette Øiemed; efter Afbenyttelsen vil det blive tilbagesendt Eieren.

General Comment

Dette er en trykt artikel fra avisen Fædrelandet 1.4.1844.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 1.4.
Persons
Frederik Barfod
Last updated 24.03.2015 Print