The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9055 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 6.-kommissionen
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende
[+]

Sender’s Location

Skanderborg.

27.5.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Article about the national subscription to the monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle.

Bekjendtgørelser.

Til de under 7de December s. A. i de offentlige Tidender anmeldte Bidrag til Mindestøttens Opførelse paa Skanderborg Slots-Banke til Beløb 3623 [XX] 51 β er endvidere indsendt eller anmeldt

følgende bidrag:

Fra 1ste Jydske Infanteri—Regiments Officerer nemlig:
Fra Oberst v. Hagen
— Oberst v. Rücker
— Oberst-Lieutn. v. Schjern
— Major v. Hedemann
— Capitain v. Gaarder
— – v. Pechlin
— – v. Bartels.
— – W. v. Hindenburg
— – v. Kæsemodel
— Prem. – Lieutn. v. Gosch
— – v. Worrishøffer
— – - v. Rohweder
— Regimentsqvarteermester, Capitatin v. Hammershaimb
— Overauditeur Lange
I Løbet af et Aar at betale:
— Prem.-Lieutn. v. Kæsemodel a 2 [tegn for rigsdaler] maanedlig
I Løbet af et ½ at betale:
— Prem.-Lieutn. v. Henckel à 1 [tegn for rigsdaler] maanedlig
— Prem.-Lieutn. v. Rücker à 1 [tegn for rigsdaler] maanedlig
— Sjællandske Landseneer-Regiments Officerer og Mellemstab
— Holsteenske Landseneer-Regiments Officerer, Underoffic. og Mandsk.
— 1ste Liv-Regiment lette Dragoner
— 2det Jydske Infanteri-Regiments Officerer, Underoffic. og Mandsk.
— Regimentets Chef, Landgreve Wilhelm til Hessen
— Oldenborgske Infanteri-Regiment
— Holsteenske Infanteri-Regiment
— Dronningens Liv-Regim. til Fods
— Kongens Regiment til Fods
— Slesvigske Jæger-Corps
— Prinds af Sain Wittgenstein-Berleburg
— Lauenborgske Jæger-Corps nemlig:
— Hertug Carl af Glücksborg som Corps-Commandeur
og fra 5 af Corpsets Officerer
— den Kongl. Livgarde til Fods Officerer, Underofficerer, Spillemænd, Musikkorps og Mandskab
— 3die Liv-Regiment til Fods
— Sø-Etatens Officerer
— Hs. Kongl. Høihed Kronprindsen
— Officererne af Bornholms Milice
— Commandanten Oberst v. Hoffmann
— Sjælldske Jæger-Corpsets Officerer, Underofficerer og Mandskab
— 2det Liv-Regiment til Fods
— Fyenske Infanteri-Regiment
— Commandant paa Cronborg, Oberst v. Rothe anmeldt
— Baron Juel-Ryssensteen indsendt
— Enkemadame Khalff
— Gjæstgiver Lund
— Student P. Seidelin
— P.C.F.R.
— Hjelmslev-Skjern-Herreder anmeldt
— Assens Kjøbstads Beboere
— 7 Embedsmænd i Middelfart
— 10 Embedsmænd i Ringsted
— 5 Embedsmænd i Præstøe
— 7 Embedsmænd i Rysted
— 4 Embedsmænd i Tønningen
— Hammerum Herred
— Frederikssund Kjøbstad
— Rykjøbing Kjøbstad på Falster
— Stubbekjøbing
— Svendborg
— Slagelse
— Skjelskøer
— Saxkøbing
— Nykjøbing i Sjælland
— Hjørring
— Segeberg
— Fugelse og Musse Herreders Geistlighed og Landbeboere
— Lemvig Kjøbstad
— Lemb Sogn
— Skarup Fogderie
— Ulvsborg-Hinds-Herreder

12 — –
6 — –

6 — –
4 — –

5 — –
2 — –

4 — –
2 — –

4 — –
8 — –

4 — –
2 — –

3 — –
2 — –

24 — –
6 — –

6 — –
70 — –

52 — 80
37 — 12 –
42 — –

99 — 80
100 — –

32 — – 6 3/5
46 — 50

42 — 80
49 — 42

68 — 32
24 — 7 3/5

2 — –
100 — –

28 — –
61 — 84 4/5
42 — 50

102 — –
50 — –

29 — –
10 — –

46 — 68
70 — –

50 — –
20 — –

20 — –
4 — –

1 — –
1 — –

1 — –
57 — 29

35 — 64
8 — –

10 — 50
10 — –

9 — –
8 — –

15 — 27
18 — –

40 — –
10 — 16

11 — –
17 — 64

16 — 12
13 — 82

34 — 16
30 — 48

25 — 51 1/5
131 — 21

2 — –
1 — –

3 — – -
15 — 79 –

Ialt indkommet eller anmeldt: 5551 [XX] 51 β.

De ærede Indsendere af de forestaaende Bidrag, bedes bevaagenst at lade forestaaende Anmeldelse tjene som Beviis for sammes Modtagelse, i det Meddelelsen af særskildte Modtagelses-Beviser for hvert enkelte Bidrag i andet fald, vilde formedelst Portoen betydelig formindske Bidragenes Beløb.

Den ved de foregaaende Annoncer betræffende indkomne Bidrag fremsatte Anmodning til dHrr. Redacteurer for Stifts-Tidenderne i Provindserne, om at forunde amme Plads i disse Tidender, gjentages herved, hvorhos det bemærkes. at Hr. Overkrigscommissair Elmquist i Aarhus, fra først af og fremdeles bestandig har havt den Godhed, uden Betaling at indføre alle slige Bekjendtgjørelser som ere udgaaede fra os.

Comitteen for Oprettelsen af en Mindestøtte for høisalig Kong Frederik den 6te.

Skanderborg, den 13de Mai 1842.

Rosenberg. Wulff. Ingwersen. With. Blichfeldt.

General Comment

Dette er en trykt tekst omhandlende Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke se artiklen, Et tvetydigt monument.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Aarhus Stiftstidende 27.5.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark
Last updated 21.04.2020 Print