The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8199 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 7.10.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 7de October 1839.

‒ Da man havde megen Grund til at nære det Haab, at Thorvaldsen vilde forlænge sit Ophold her i det mindste endnu Vinteren over, maatte det være noget overraskende, af en Notits nylig i et af vore Dagblade at erfare, at vor berømte Landsmand ved nogle fra Italien modtagne Efterretninger maaskee torde see sig bevæget til at tiltræde sin Reise dertil allerede i Løbet af indeværende Maaned. Det tilføiede „man siger” gav det Hele dog, endnu en Charakter af Uvished. Vi erfare imidlertid idag, at det virkelig er Thorvaldsens Beslutning meget snart at forlade Fædrelandet, men, som vi tør glæde os ved, i det faste Forsæt inden kort Tid igjen og da for stedse at vende tilbage hertil. Han er kommen ind hertil Staden fra Nysø, hvor, som bekjendt, flere Skulpturarbeider fra Tid til anden have sysselsat ham, og det var først hans Agt at tiltræde Afreisen herfra idag, for da at kunne gjøre Selskab med Hr. Professor Schouw, der idag har tiltraadt en Reise til Italien i videnskabeligt Formaal. Flere nødvendige Arrangements vanskeliggjorde dette imidlertid og Thorvaldsen agter nu ‒ efter en tidligere Bestemmelse ‒ at tage herfra med det næste fra Petersborg til Havre afgaaende franske Dampskib (som vil anløbe Kjøbenhavn den 17de eller 18de dennes) for paa sin Reise ogsaa at kunne gjøre et kort Besøg i Frankrig og dets Hovedstad.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13te Aarg. No. 276.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 7.10.
Subjects
Nysø
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 19.09.2018 Print