The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7982 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 6.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ (Indsendt.) Da man har bragt i Erfaring, at et Rygte udtaler sig paa en urigtig og for de Paagjeldende krænkende Maade angaaende det Optrin, der fandt Sted Søndagen den 17 Februar ved Musikforeningens Concert paa Hoftheatret, i Anledning af Pladstagelsen i den Loge, der er nærmest den kongelige, saa fremsættes her Sagen korteligen af en Tilstedeværende. Som bekjendt var allerede kort efter at Theatret var lukket op de fleste Pladser, især i første Etage, besatte; men en Person henviste meget artig de senere Kommende til den sidste, nærmest den kongelige værende Loge, hvortil Døren var aaben. Som Følge heraf blev denne Loges Pladser snart besatte; men nu kom en Person, formodentlig en Controleur, hen og forlangte, at Logen skulde ”ryddeliggjøres” og paastod endog, at den var „opbrudt”. Naturligviis blev en slig Fordring bestemt tilbageviist. Derpaa kom Assessor ausc. E. Collin og bad Damerne at forlade Logen, hvilket ikke blev taget til Følge. Uagtet man anførte, at Døren var funden aaben og at man speciel var anviist Pladser i denne Loge paastod han dog, at den havde været lukket for at forbeholdes Conferentsraad Thorvaldsen og nogle Flere, og at saadant tillige var tilkjendegivet ved en Paaskrift paa Døren. Man saae nu efter og fandt Ordene: „solgt Hul” paa Døren. Controlleuren, der var med i Følge, paastod tappert at Døren var „opbrudt” og at de skrevne Ord betød: solgt heel, noget hvoraf ikke kunde sluttes til at Logen var forbeholden nogle enkelte Personer. Uagtet Directionen ikke tilkommer Ret til at forbeholde sig nogen Loge (hvilket man maatte antage ifølge en Yttring af Hr. Collin) saa vilde saadant dog ikke være blevet paaanket, hvis det var skeet paa en passende Maade. Da Thorvaldsen kom fik han Plads paa første Bænk og dermed var Sagen forbi og bliver kun her berettet, for at Sandheden kan komme til at modsige de falske Fortællinger om Indbrud.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13de Aarg. No. 65.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 6.3.
Persons
Edvard Collin · Bertel Thorvaldsen
Last updated 15.05.2015 Print