The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8004 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dannevirke 28.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet, men det fremgår også, at Dannevirke refererer Berlingske Tidendes artikel af 18.3.1839, og nærværende tekst skal derfor egentlig dateres til denne dato.

Omnes
Abstract

Dannevirke reports Berlingske Tidende’s news about the coming re-consecration of the Church of Our Lady in Copenhagen.

See Original

[...]

d. 18de. Frue Kirke har nu modtaget Thorvaldsens Christusfigur samt 10 af Apostelfigurerne i Marmor. De ere alt opstillede, og man kan ogsaa, inden Kirken aabnes til Gudstjeneste, nemlig Palmesøndag, vente den midlertidig opstillede Døbefond ombyttet med den Thorvaldsenske, forestillende en knælende Engel, der bærer Døbekarret. For at hine Figurer i deres hvide Skikkelse desto bedre kunne træde frem for Øiet, vil man give den nederste Deel af Væggen, imod hvilken de staae op, fra Gulvet indtil Pillerne, en guulagtig Leerfarve. Naar man betænker, hvormange uskatteerlige Kunstskatte, Frue Kirke alt eier i de omtalte Figurer og Johannesgruppen i Forgavlen, og hvor mange den endnu fra Thorvaldsens Mesterhaand kan vente at komme i Besiddelse af, saa tør man maaskee nok sige, at den vil være den Kirke i Europa, der i religiøst Billedhuggerarbejde har den største Rigdom at fremvise. Og vil allerede den lokke Fremmede til os, hvad vil da skee, naar det Thorvaldsenske Museum engang i Tiden bliver aabent?

(Berl. T.)

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dannevirke 28.3.1839. Som det fremgår, blev teksten oprindelig trykt i Berlingske Tidende 18.3.1839. Teksten omtaler den kommende genåbning af Vor Frue Kirke i København 24.3.1839 i anledning af udskiftningen af gipsversionerne af Thorvaldsens Kristus og de tolv apostle med de færdighuggede marmorudgaver.
Se evt. en oversigt over alle Thorvaldsens værker til Vor Frue Kirke i Bestillingen til Vor Frue Kirke.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Dannevirke 28.3.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Statues, Christian Mythology
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 26.03.2020 Print