No. 7321 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Sender’s Location

København

24.6.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Udenlandske Efterretninger.
––––––––––––––

[…]

Berlin. Vor berømte Medailleur Vogt har i Rom fuldendt den allerede i flere Aar af ham forberedte og i München begyndte Medaille til Ære for Thorvaldsen. Arbeidet behagede Thorvaldsen til den Grad, at han omfavnede Kunstneren og strax bestilte 50 Exemplarer. Vogt er paa sin Hjemreise sandsynligviis ankommen til München, og Medaillen venter man hvert Øieblik at see her.

Frankfurt a. M. Vi have nu det bedste Haab om at see et offentligt Mindesmærke til Ære for Goethe oprettet i vor Stad. I et Comité-Møde den 1ste Mai skulle flere vigtige Beslutninger være tagne. Der skal aabnes en almindelig Subscription, og Kunstforeningens Medlemmer have allerede tegnet sig for 10,000 Gylden. Som man horer, har Thorvaldsen paataget sig Udførelsen af Monumentet.

General Comment

Disse notitser blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 11, 24.6.1837.

Subjects
Commission for the Monument to J.W. Goethe · Medals with Thorvaldsen motifs · Portraits, Depicting Thorvaldsen
Persons
Johann Wolfgang von Goethe · Bertel Thorvaldsen · Carl Friedrich Voigt
Works
Last updated 27.05.2018 Print