The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7198 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad
[+]

Sender’s Location

København

12.4.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Om Thorvaldsens Museum.
(Meddeelt af Conferentsraad Collin).

Af offentlige Blade er det bekjendt, at Hans Majestæt Kongen under 28de Februar dette Aar havde besluttet, at en af de Orlogs-Corvetter, som i Aar udrustes, skulde afgaae til Middelhavet for at afhente, om muligt, Resten af de Kunstsager, som Thorvaldsen havde skjænket sit Fædreneland. Thorvaldsen blev under samme Datum herfra tilskrevet om at opgive saavel Tiden, naar han ønskede Corvetten skulde ankomme, som den Havn, den skulde anløbe.
Hans Svar, dateret Rom den 18de Marts, modtog man den 7de denne Maaned. Han yttrer deri sin dybe Taknemmelighed for sin Konges allernaadigste Tilbud, tilligemed sin Smerte over at han just nu ei kan benytte det, fordi den Tid, der vilde medgaae til Sagernes Indpakning og katalogisering let kunde forvolde, at Skibet først sildigt ud paa Efteraaret kunde afgaae fra Italien, og derved tillige afholde ham fra at tiltræde den af ham saalange attraaede Reise til hans Fædreneland, hvilken han i forrige Aar maatte opsætte, fordi den for Bayern bestemte statue equestre først blev færdig i Efteraaret, og man som Følge heraf havde fraraadet ham at reise den nordiske Vinter imøde, der vel kunde have ufordeelagtig Indflydelse paa en Mands Sundhed, som i fyrgetyve Aar havde været vant til et mildere Clima. Nu derimod er det hans faste Forsæt, i April dette Aar at reise over München til Danmark, for endnu engang at see sit kjære Fædreneland, og mundtlig bringe sin Konge sin Tak for al den Naade og Velvillie, hvormed Hans Majestat har hædret og glædet ham.
Thorvaldsen slutter sit Brev med Forsikkring om, hvor kjærkommen Efterretningen har været ham om hans Landsmænds Interesse for den Sag, som bestandigt har været hans Yndlingsønske, nemlig Oprettelsen af et Museum for hans samtlige Kunstskatte. “Jeg føler mig derved”, skriver han, “saameget mere forpligtet til at komme denne Velvillie saavel for mig som for den gode Sag ‒ Kunstens hæderlige Anerkjendelse og Udbredelse i Fædrenelandet ‒ imøde ved at give Dem, kjære Ven, efterstaaende Erklæring om mine Bestemmelser i saa Henseende, hvilken Meddelelse jeg ganske overlader til Dem at benytte paa den til Sagens Fremgang bedste Maade.
‘Det er min Villie, at alle mine Konstsager, saavel de af mig selv forfærdigede Marmorarbeider, som ogsaa de af mig anskaffede Malerier, Kobberstik, Vaser, Bronzer, Gemmer, skaarne Stene, Mynter, samt mit Bibliothek og min Samling af Haandtegninger skulle tilhøre dette Museum; hvilket altsammen endnu nærmere er bestemt i mit Testament.’”

General Comment

Denne tekst blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 1, 12.4.1837.
Teksten blev genoptrykt i Danske Folkeblad 14.4.1837.

Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 25.05.2018 Print