The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7226 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Sender’s Location

København

11.5.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Udstillingen paa Charlottenborg.
–––––––––––
V.

Fra Professor Dahls Haand see vi tre Stykker dennegang.

[…]

Vi komme nu til et Billede, som vel neppe er malet med Lyst, eftersom det i en høist mærkelig Grad savner Liv i Fremstillingen. Det er det nylig fra Rom hidkomne Stykke “Kunstnere i et romersk Osterie” af Hr. Blunck. Man seer da en sædvanlig smudsig Kneipe, som formodentlig er malet efter Naturen, og stadigt besøges af det her afbildede Samfund, da der ellers findes langt mere pittoreske Localer af det Slags, som give et bedre Udbytte for en Malers Pensel. Til høire i Billedet seer man endeel Danske ved et Spisebord, ved hvis Ende nærmest mod Beskueren Thorvaldsen sidder. Vor berømte Landsmand er just ikke gjengivet med stor Varme, hvilket vi fornemmelig tilskrive den Omstændighed, at han oftere er bleven portraiteret af Hr. Blunck. Hans Figur er heller ikke saa overordentlig godt tegnet, og Malingen er ligesaa lidt fortrinlig. I det mindste have vi med en Slags Forundring betragtet den Haand, som han lægger paa Bordet, thi Skyggerne i den synes frembragte enten med Rødkridt eller Florentiner-Lak. Den vigtigste Handling, som foregaaer ved dette Bord, er, at et af Selskabets Medlemmer gjennemløber Spiselisten, for derefter at meddele den hosstaaende Opvarter Underretning om, hvilke Retter man ønsker sig. Det er det Solide i Sujettet. Men hvad der dog meest falder i Øinene, og virkelig ogsaa er det Interessanteste af det Hele, er en dandsende lille Hund, som imidlertid vist kommer til at anstrænge sig forgjæves, hvis den forresten for Alvor ønsker at komme i Besiddelse af en Lækkerbidsken, som rækkes den af en medlidende Kunstner. I dette historiske Drama kan man heller ikke undlade at bemærke endnu en Hovedbegivenhed, som bestaaer i, at en ung Mand med mærkværdige Skjorteærmer bøier sig hen over Bordet for at gribe en Platmenage, hvis Greb dannes af en Menneskefigur. Conversationen ved Bordet kan ikke være saa særdeles levende, da den Ene ikke synes at beskjæftige sig meget med den Anden. Den store Mængde af hvidt Dækketøi, Skjorteærmer og hvad Englænderne saa blufærdigt kalde “inexpressibles” virker kun med til at forhøie det Matte og Døde i den hele Anordning. Til venstre i Stykket er et andet Bord, hvor det dog gaaer noget lystigere til, thi der finder man to unge Piger, som have hinanden om Halsen og med en mærkelig Ømhed betragte den omtalte Dandser af Hundeslægten. Der er ogsaa en Mand i en Blouse ved dette Bord saavel som en Præst, der vender Ryggen mod Tilskuerne, og derved aabner en Udsigt til den smagfulde Runddeel, som Tonsuren indpræger catholske Præstehoveder. Man seer fremdeles i Forgrunden to fattige Børn, som pille Been paa en Straastol; den største Mærkelighed derved er, at det Ene, som er en Dreng, slet ingen Been har selv. Den efter vor Mening bedste Figur i dette Stykke, som ellers lader saa meget tilovers at ønske med Hensyn til Maling og Tegning, er vistnok den i Baggrunden staaende Kok, der er som taget ud af Livet. Vi behøve forresten vistnok ikke at gaae tilbage til de gamle Nederlændere for at deducere, hvorledes denne Scene kunde have været fremstillet, thi vor, destoværre for tidlig afdøde Bendz har i sit sidste store Billede viist os, hvormegen Poesie og Lune der kan lægges i slige Billeder.

[…]

General Comment

Denne anmeldelse af udstillingen på Charlottenborg i København blev bragt i tidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 6, 11.5.1837.
Der citeres kun den del af anmeldelsen, der vedrører Ditlev Bluncks maleri Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Rom, der findes i en version på Thorvaldsens Museum, B199, og i en tidligere version på Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Det er den sidstnævnte version, der bliver anmeldt så negativt her.

Subjects
Thorvaldsen's Collection of Paintings, Copies and Replicas
Persons
Ditlev Blunck · Bertel Thorvaldsen
Last updated 25.05.2018 Print