The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6837 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 20.2.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ I ”Allg. Zeit.” af 5te ds. læstes en Bekjendtgjørelse om Udgivelsen af Thorvaldsens Alexanderstog i XXII Kobbertavler i stor Qvart-Folio, stukket af Prof. Samuel Amsler, efter Tegninger af Fr. Overbeck og Andre, med Commentarer af Ludwig Schorn. I den udførligere Annonce hedder det blandt Andet: „Efter de tidligere af Fr. Overbeck udførte Tegninger udkom først et Værk, stukket af de to Italienere, Bettelini og Marchetti, som fremstillede Relieffets Grupper i letskatterede Omrids. Imidlertid ønskede senere Thorvaldsen selv, at en tydsk Konstner, som ved sine fortræffelige Kobberstik efter flere af hans Statuer, har erhvervet sig megen Berømmelse, Hr. Samuel Amsler, vilde paatage sig en ny Udgave af Alexanderstoget i hvilken hans Værks plastiske Fortjenester maatte gjengives med større Nøiagtighed. Hr. Amsler paatog sig, efter Overeenskomst med det literarisk-artistiske Instituts Forlagshandel, saa meget desto hellere dette Arbeide, som Thorvaldsen imidlertid fra Kjøbenhavn havde erholdt det Hverv, at udføre dette Relief i Marmor for Christiansborgs Slot, og Størrelsen af den til sammes Optagelse bestemte Sal, havde nødvendiggjort en betydelig Udvidelse af det Hele, ved at tilføie flere ganske nye Grupper og Figurer. Hr. Amsler benyttede sig vel af Overbeck’s fortræffelige Tegninger, som Mønster for de ældre Dele, og kun efter de nyere bleve nogle Tegninger leverede af italienske Konstnere; men han vidste tillige, ved et fortroligt Bekjendtskab med den plastiske Original, at udfinde dennes Characteer af de fineste Antydninger og ved Gravstikken at fremstille denne for Øiet.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 10de Aarg. No 51. 1836.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Kjøbenhavnsposten 20.2.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works
Persons
Samuel Amsler · Ludwig Schorn · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 19.03.2015 Print