The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6931 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 10.9.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

‒ En fransk Journal indeholder i en Artikel „tydske Konstnere i Rom” nogle Bemærkninger om Thorvaldsen, hvoraf vi optage Følgende: Thorvaldsen besidder i høi Grad en meget sjelden Egenskab: en aandfuld Digters Opfindelsesevne forenet med en fuldkommen Sculptur. Hvor ophøiet hans Idee end er, finder den dog stedse en Form, som intet borttager af dens Storhed. Det er imidlertid at beklage, at han ikke ligesaa fuldkommen har tilegnet sig den mechaniske Deel af Konsten. Mange af vore yngre Konstnere kunne med Rette rose sig af at udføre bedre end Thorvaldsen; hans Ideer have saaledes bemægtiget sig ham, at han undertiden overseer den fuldendte Detail. Efterat Thorvaldsens Talent er blevet erkjendt, er det hæderlig blevet paaskjønnet af Euro[p]as Fyrster; Bestillinger indløbe til ham fra alle Kanter; der kommer ingen Fremmed til Rom uden at besee hans Attelier, ligesaavel som de gamle Monumenter. Og uagtet alle disse Æresbeviisninger, uagtet hans store Formue beboer han endnu det Værelse, som han leiede ved sin Ankomst til Rom for 40 Aar siden, og hvori han tilbragte sin Ungdom ene og ubekjendt. Han eier en stor Mængde moderne Malerier for største Delen tydske, som han har kjøbt af de unge Konstnere. Foruden hans kostbare Medailler og alle hans Antiqviteter, der ere bestemte for Museet i hans Fødeby Kjøbenhavn, er en stor Deel af hans Formue ligeledes bestemt for Konstacademiet sammesteds, den anden Halvdeel tilfalder hans Datter, der er gift med en dansk Adelsmand. Skjøndt hans store Anseelse gjør ham afholdt i ethvert Selskab, elsker han kun lidt den store Verden. En Spadseregang til Pincio og Samtaler med nogle gamle Venner udfylde sædvanlig hans Aftener. Hans Reiser til Udlandet ere meget sjelden; hvor stor end den sønlige Kjerlighed er, han stedse bevarer for sit Fødeland, er dog Rom for bestandig bleven hans valgte Fædreland.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 10de Aarg. No. 258.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Kjøbenhavnsposten 10.9.
Subjects
Criticism of Thorvaldsen's Works, Negative · Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Artistic Environment in Rome
Persons
Elisa Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2015 Print