The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3465 of 10246
Sender Date Recipient
NN 8.5.1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

(Indsendt.)

Ved at gjennemlæse det Udkomne af Recensionen over Akademiets Konstudstilling for iaar, overraskedes Indsenderen især ved Anmeldelsen af Historiemaler Koops Arbeide. Hvilken Upartiskhed og hvilken, Humanitet! Den Vildfarelse, som Inds. har deelt med saa Mange: at Koop var en flittig og talentfuld Landsmand, al Understøttelse værdig, er nu ganske forsvunden. Recensenten har viist, at han som en uartig Dreng er løbet fra sin Grammatik, for at søge Adspredelser, og at hans Arbeider ere Producter af en slappet Aand,‒ og for at godtgjøre Alt dette har den vakkre Kunstkjender alene behøvet et Portrait, malet af Koop. Inds. kan ikke nægte sig den Glæde ved et Par Træk af Koops Kunstnerliv endvidere at sætte denne Landsmand i sit rigtige Lys. Ganske overladt til sig selv levede Koop en lang Tid af Portraitmalerie, da han pludselig vakte Academiets og Fleres Opmærksomhed ved fire i korte Mellemrum udarbejdede Historiemalerier, af hvilke det Sidstes Salg satte ham istand til at foretage en Reise i Udlandet. Saa rasende var hans Lyst til denne Adspredelse at han næsten hver Middag maatte nægte sig, hvad vor Recensent maaskee aldrig har manglet, alene for at male til dette fordærvelige Maal. Han forlod Kjøbenhavn ‒ det eneste Sted i Verden, hvor man med Grundighed kan lægge Vind paa Tegning ‒ og begyndte strax ved sin Ankomst til Rom sit bibelske Stykke; Jesus, som forraades af Judas, der rigtignok af mange blev anseet for en ikke ringe Prydelse ved forrige Aars Udstilling, men ‒ ventelig af samme Recensent ‒ i dette Blad blev kunstkjendermæssigt bedømt, i. e. uden Hensyn til Composition, Udtryk og Colorit, men blot som Tegning. Til Concursen for de bedste Compositioner i den nordiske Mythologi, havde han senere den Dristighed at indlevere tvende Skizzer, og blev, besynderligt nok, af Vedkommende belønnet med et Par af Præmierne, hvorved man uforsigtigen har næret hans Adspredelsessyge; hvis Recensenten havde havt en Finger med i Spillet, vilde han vist ikke have faaet noget. For ikke længe siden vovede han til Bestilling paa Malerier atter at hidsende 6 Skizzer, som naturligviis ere miserable: thi en correct Tegning, som man især skal søge hos Skizzer, mangler ‒ og Composition, Farvevalg, Effect ere jo Biting. Endelig ventes hver Dag tvende Malerier: det Ene særdeles stort, forestiller Thors Kamp med Jetterne; det Andet af Størrelse, som hans sidste bibelske Stykke, og Emnet ligeledes taget af Biblen: begge Stykker ventelig noget Jux ‒ imidlertid skal det ogsaa glæde Indsenderen, hvis de “maatte vise Fuldkommenheder.” At Mænd som Billedhugger Freund, Professor Brønsted og Camuccini give hans Flid og Talent de hæderligste Vidnesbyrd, vil ikke sige stort: den Ulykkelige kan jo have rørt deres Medlidenhed, tilmed have de da heller ikke ene slugt al Viisdom; men ‒ betænkeligere bliver det, at Thorvaldsen har meddeelt nedenstaaende Attest, thi Thorvaldsen er dog ‒ med al mulig Respect for Recensenten ‒ endnu ikke saa ganske at foragte; imidlertid maa man billigviis bemærke, at Thorvaldsen nu bliver gammel; muligt ogsaa at hans Characteer saaledes har forandret sig, at han af Medynk giver Fuskere og Døgenigter Vidnesbyrd af følgende Beskaffenhed:

“Efter Historiemaler Hr. Koops Forlangende om en Bevidnelse fra min Haand angaaende hans Flid og Fremgang i afvigte Aar, kan jeg ikke andet end paa ny give ham et seerdeles fordeelagtigt Vidnesbyrd. To historiske Compositioner: Christus i Gethsemane og Thors Seier over Jetterne, som Hr. Koop har udført iaar, vidne om et ualmindeligt Talent. Især maa jeg rose Hr. Koops Flid og sande Iver for Kunsten, da han har maattet udarbejde disse Sujetter under meget ugunstige Omstændigheder. Jeg vilde ansee det for et Tab for Kunsten og Fædrelandet hvis en ung Mand af de bedste Forhaabninger skulde standses paa sin Bane i et Øieblik, da hans Talent blot behøver Opmuntring for at arbeide frem til sin Udvikling, og jeg troer at Hr. Koop vilde kunne frembringe noget Særdeles, hvis han, ved en allernaadigst kongelig Understøttelse, kunde sættes istand til at fortsætte sine Studier her i Rom.

Rom, den 19de November 1823.
A. Thorvaldsen.”

A

General Comment

Denne tekst udkom i Literatur-, Kunst- og Theaterblad d. 8.5.1824, no. 19, fjerde årgang.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1824, Litteratur-, Kunst- 8.5.
Subjects
Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
P.O. Brøndsted · Hermann Ernst Freund · Andreas Ludvig Koop · Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.08.2014 Print