The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5308 of 10246
Sender Date Recipient
NN 27.8.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Thorvaldsens Statue af Kopernikus.

I “Kunstblatt” No. 52, Juli d. A. læses følgende Meddelelse fra Warschau:

“D. 11te Mai d. A. afdækkedes den mesterligt udførte, udenfor Videnskabs-Samfundets Bygning opreiste Statue af Kopernikus. Rektoren og Präsidenten for det nævnte Selskab, Julian v. Niemcewicz, ledsagede Høitideligheden med en passende Tale. Ved de Ord: “Soel! du, som af Kopernikus gjennem et halvt Aarhundrede er bleven iagttaget med forskende Blik, see idag hans Billede!” faldt Forhænget, og i samme Øieblik, ligesom om Naturen deelte de almindeligt herskende Følelser, svandt de mørke Skyer, med hvilke Himmelen om Morgenen havde været overtrukket, og Solen fremtraadte i sin fulde Glands. En stor Menneskemængde overværede Høitideligheden. Alle Balkoner og Vinduer i Nærheden af Videnskabs-Samfundets Bygning vare udzirede med Tæppcr og besatte med Damer. ‒ Den kolossale Model til den i Bronze støbte Statue af Kopernikus er, som bekjendt, af Thorvaldsen. Kopernikus er fremstillet i sin Tids Costume, drapperet med den vide Doktorkappe.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Fjerde Aargang, No. 201. 1830.

Archival Reference
M17,31 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830)
Subjects
Monuments, Historical Figures and Events
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 04.09.2014 Print