The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.5.1797

Fritzsch’ udenlandsrejse blev antagelig aldrig til noget, og der er ingen efterretning om, at Fritzsch skulle have mødt Thorvaldsen i Rom.
13.7.1797 skriver Fritzsch dog til Thorvaldsen fra København, at han venter at komme af sted snarest; men 20.5.1799 skriver Gotskalk Thorvaldsen til Thorvaldsen fra København, at Fritzsch “gaar i nu [endnu] og giør Blest af sin Reise og lige vitt komer han[,] nu heder det at der skal blive naaget af i Somer men det bliver vist det same.” I brev af 4.10.1801 nævner Gotskalk Thorvaldsen fra København, at “Hr. Fritz er her”, og endnu i brev af 11.3.1803 skriver Jørgen West til Thorvaldsen fra København, at Fritzsch “har Haab om i denne Sommer at komme til at Reyse”. Han havde i foråret 1803 indgivet en ansøgning til Fonden ad usus publicos om understøttelse til rejsen. Fonden var først positivt indstillet, men siden blev ansøgningen af uvisse årsager henlagt. En fornyet ansøgning fra 5.5.1804 blev heller ikke imødekommet, jf. Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433.
Weilbachs kunstnerleksikon skriver fejlagtigt, at “den planlagte udlandsrejse fandt måske sted 1803”.
De to ungdomsvenner mødtes dog igen i København under Thorvaldsens besøg i 1819-20 og efter Thorvaldsens hjemkomst i 1838.

Last updated 07.01.2013