The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.12.1797

Dvs. de tre år, Thorvaldsens udlandsstipendium varede.
Det almindelige var tidligere, at historiemalere, billedhuggere og arkitekter rejste i seks år. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771). Imidlertid havde kongen i juli 1790 godkendt et forslag fra Nicolai Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun forlængedes til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, op. cit., p. 105.
I Kunstakademiets instruks af 23.8.1796 til Thorvaldsen står, at han fra 1.7.1796 “nyder Academiets Rejse Stipendium 400r aarlig, for det første i 3 Aar”. Måske har Thorvaldsen ved afrejsen ikke nænnet at fortælle sin mor, at der var mulighed for, at han kunne blive borte i seks år.

Last updated 07.01.2013