Spring navigation over

Arkivet, Thorvaldsens Museum

Auguste Böhmer-Monumentets Historie


Blandt Gravreliefferne i Thorvaldsens Museum findes der tre, der er betegnet i Kataloget som »Gravmæle over Auguste Böhmer«. Sammen med en Buste af den unge Pige, der i henved hundrede Aar har staaet i Museets Magasin, var disse Værker bestemt til et Monument, som skulde rejses paa hendes Grav. Mærkværdige Sammentræf af Skæbnen har gjort, at de aldrig er naaet til deres Bestemmelsessted. Dette Monuments Historie er lang og indviklet.

Auguste Böhmer blev født den 22. April 1785 i Clausthal, hvor hendes Fader, Dr. med. Johann Franz Wilhelm Böhmer var Bjergfysikus. Moderen var den for sine aandfulde Breve, hele inspirerende Personlighed og sit »frie« Liv berømte »Caroline«, født 1763 i Göttingen som Datter af Orientalisten Johann David Michaëlis. 1784 blev hun gift med den meget ældre Böhmer, der allerede døde 1788 og efterlod hende som Enke med tre Børn. Auguste var den ældste af Børnene; de to andre døde som smaa. Efter Mandens Død førte Caroline Böhmer i nogle Aar en ret omtumlet Tilværelse, et Bytte for sine egne heftige Lidenskaber. En Tid sad hun fængslet paa Grund af sine franske Frihedssympatier. Denne mærkværdigt betagende Kvindeskikkelse, om hvem Schelling har sagt, at enten maatte man elske hende helt eller ogsaa slet ikke, ægtede saa i 1796 Digteren og Filosoffen A.W. von Schlegel (1767-1845) og slog sig, sammen med ham, ned i Jena, hvor deres Hjem snart blev Samlingsstedet for Blomsten af den tyske Romantik.

I denne aandfulde Kreds voksede Auguste op. Yndig af Udseende, slagfærdig og vittig, tidligt litterært trænet blev hun snart elsket og dyrket som selve Poesiens blaa Blomst af Romantikerne. Begge Brødrene Schlegel, Henrik Steffens og Filosoffen F.J. Schelling kappedes om at fetere dette henrivende Barn, der trods Hyldest i Digte og Breve mærkværdigt nok synes at have bevaret en vis barnlig Ynde og Uberørthed.

Auguste Böhmer Auguste Böhmer

Fig. 2. tv. Friedrich Tieck: Buste af Auguste Böhmer. Gibs. 1804, G245.
Fig. 3. th. Thorvaldsen (efter Friedrich Tieck): Buste af Auguste Böhmer. Marmor, A703.

Femten Aar gammel ledsagede Auguste sin Moder paa en Rekreationsrejse til Badestedet Bocklet i Franken. Mens Caroline under Augustes kærlige Pleje hurtigt kom til Kræfter, blev den unge Plejerske selv alvorligt syg og døde ret pludseligt d. 12. Juli 1800. Hun ligger begravet paa Kirkegaarden i Bocklet. Sorgen blandt Romantikerne var stor. A.W. Schlegel udløste sin Smerte over sin Plejedatters Død i det smukke Digt »Totenopfer für Auguste Böhmer«. I medfølende Breve til Caroline, til Schlegel og til Schelling, der, skønt 12 Aar yngre end Caroline, snart skulde blive hendes tredie Ægtemand, tolker Vennerne deres Sorg og Deltagelse. Mest gribende udtrykker Steffens sig i et Brev til Schelling af 20. August 1800:

»‒ ich vermag es nicht zu sagen ‒ was mir, auch mir Augustens Verlust ist. Die Herrliche ‒ ich begreife ihren Tod nicht. ‒ So ganz Leben, so ganz Blüthe ‒ und nun todt. ‒ Ich kann nicht davon sprechen ‒ o! Sie war mir theurer, als man weiss, als ich mir selbst gestehen wollte ‒ und alle meine spätere Verirrungen kamen nur daher, dass ich sie zuweilen vergessen konnte. ‒ Wenn ich ruhig arbeitete, wenn ich gesund und munter allem nachdachte, was Jena mir war ‒ die Quelle meines höhern Lebens ‒ so stund das Kind ‒ wie ein heiterer Engel vor mir. ‒ Mein letzter Aufenthalt in Jena brachte sie mir noch näher ‒ und jetzt ‒ Nie ‒ nie seit vielen Jahren trat mir der Tod so nahe ‒ ich sahe fallen und stürzen um mich her und sahe nur den Wechsel, den Tod sahe ich nicht ‒ und jetzt ‒ Doch ich sollte nicht die Schmerzen erneuern ‒ Grüssen Sie die unglückliche Mutter.
Wie ich schreibe werde ich immer unruhiger. ‒ Es greift mich, dass ich alle meine Kraft aufbieten muss, um die ungeheure Unruhe zu bändigen. ‒ Ich muss schliessen«.

Foruden de Monumenter, som Augustes Vennekreds satte hende i Litteraturen, bestemte Caroline sig for at rejse et Gravmæle paa hendes Hvilested i Bocklet. Først henvendte hun og Schlegel sig til Joh. Gottfried Schadow (1764-1850) og bad ham om at gøre et passende Mindesmærke. Det lader til, at Schadow har givet Udkast til en Urne med Relieffremstillinger. Men ogsaa en i Göttingen bosiddende Maler og Kunsthistoriker Johann Dominicus Fiorillo blev taget med paa Raad, hvilket ikke behagede Schadow.

I Februar 1801 bad man Goethe om at udtale sig om Udkastene, som da var til Bedømmelse hos hans kunstkyndige Ven, Maleren Joh. Heinrich Meyer. Det er ikke bekendt, hvad Goethe mente om det rent kunstneriske ved Udkastene; derimod gaar han imod den Tanke at anbringe et Kunstværk paa saa afsidesliggende et Sted som Bocklet ‒ udsat for Vind og Vejr ‒ og, som han siger: »kun til Glæde for Præster og Badegæster«. I Stedet foreslaar han:

». . . . ein Paar Urnen, in der Grösse, wie man sie in ein Zimmer stellen kann, mit allem Aufwand von Material, Gedanke, Kunst und Technik zu besorgen und sie zu einem wehmüthigen Genuss und zu einer bedeutenden Zierde eigener Wohnung aufzustellen. Die eine Urne müsste nur das Lobenswürdige und hoffnungsvolle der Verschiedenen, die Lieblingsbeschäftigung ihres Lebens darstellen, die andere den Zustand der Nachgelassenen. Ein solcher Gedanke musste mir um so eher einfallen, als ein so geschickter Mann wie Professor Schadow für sie zu arbeiten geneigt ist und wir in unseren Häusern und Besitzungen keineswegs an Kunst so reich sind, dass wir das Gebildete auf die Kreuzwege hinausdrängen müssten«.

Caroline tog Goethe dette Forslag meget ilde op. Hvad nu end Grunden kan være, saa blev Forhandlingerne med Schadow afbrudt. I Mellemtiden havde A.W. Schlegel fattet Interesse for Billedhuggeren Friedrich Tieck (1776-1851) (en Broder til Digteren), der ved denne Tid var i Paris, hvor han uddannede sig hos David. Schlegel og Tieck brevvekslede om Sagen, og i et Brev fra Paris d. 24. April 1801 giver Tieck Schlegel Tilsagn om at ville paatage sig Monumentet:

»Ich würde, wenn mein Bruder mich benachrichtigt hätte, wie Sie glaubten, von Ihrem Projekt zum Monument, gewiss schon früher über meine Ankunft in Berlin geschrieben haben. Ich denke hier den 5-10 May abzureisen und also gegen Ende des Mays Sie selbst zu sprechen. Schadows Idee eines Piedestals und Urne darauf ist ja so alt und gemein. Ich hätte Lust die Form der antiken Grabmähler zu wählen. Die grössere oder mindere Ausdehnung hinge davon ab, ob es freistehend errichtet werden sollte, oder gegen eine Wand gelehnt. Ich habe seit Ihrem Brief viel daran gedacht und denke auch vor meiner Abreise von hier ein paar Zeichnungen davon zu machen. Ich würde es auch mit Marmor vertieft verzieren und Menschen und vielleicht andere Verziehrungen vielleicht aus gebranntem Thon anbringen. ‒ Es ist dies vielleicht die Masse die am meisten, mehr als Marmor vielleicht der Zeit und Wetter wiedersteht ‒ Ob es wohl im Herbst aufgestellt werden könnte hängt einzig von der Ausdehnung ab die wir ihm geben, doch zweifle ich keinen Augenblick, denn mit festem Willen erreicht man viel. ‒ Es ist mir ungemein schmeichelhaft gewesen, das sie wollen eine Arbeit Schadows hinter einer von meiner Hand zurückstehen lassen. Nicht das ich eingebildet wäre zu glauben das sie die meinige für besser hielten, sondern weil es mir ein Beweis Ihrer Freundschaft für meinen Bruder ist. ‒ Zu meinem Vergnügen arbeite ich zu gleicher Zeit die Marmorarbeiten Ihres Denkmals, und freue mich schon im voraus auf die Inschrift welche Sie jeder derselben beigesellen sollen. ‒ «

Den prisværdige Iver for den gode Sag, som Tieck her lægger for Dagen, fortog sig dog meget snart. Endnu i August næste Aar skriver han fra Weimar til Schlegel, som han i Mellemtiden har været meget sammen med og er blevet dus med: »Wirst du böse auf mich sein, das ich die Zeichnungen zum Monument immer noch nicht fertig habe?«

Imidlertid var Caroline og A.W. Schlegel gledet længere og længere fra hinanden. I 1803 blev det til Alvor med Skilsmissen, og hun kunde samme Aar ægte den højtbegavede og retskafne Schelling, i hvem hun endelig i sit 40. Aar fandt en hende værdig Aands- og Ægtefælle. Efter sin Skilsmisse skriver Caroline til Schlegel om Monumentet og formaner ham stadig til at skynde paa Tieck, der er optaget af andre Arbejder. Hun ønsker selv at overtage alle Udgifter og har sat 600 Daler fast, hvoraf Tieck kan faa sit Tilgodehavende, naar han, forhaabentlig den følgende Vinter, har afsluttet Arbejdet.

I Foraaret 1803 var Tieck endelig færdig med Tegningerne, som derefter blev sendt til Goethe, for at han kunde udtale sig om dem. Caroline havde aabenbart tilgivet ham. Schelling, der stadig er paa Korrespondancefod med Schlegel, kommer flere Gange ind paa Monumentet i sine Breve til denne. Fra Jena skriver han saaledes d. 22. April 1803:

»Caroline wünschte vor Ihrer Abreise die Gewissheit der Ausführung und Art der Ausführung von dem Augusten bestimmten Denkmal zu haben. Die Zeichnungen befinden sich in dem Augenblick bei Goethe. Tieck selbst hat gewünscht, sein Urtheil über die Zeichnung sowohl als nachher eine Leitung und Aufsicht in der Ausführung an Ort und Stelle zu haben. Sobald sie Goethe zurückgegeben wollen wir sie Ihnen mittheilen.
Tieck’s Anschlag geht auf 570 Thaler, die sich in Ihren Händen befinden. Sollte noch über dieses eine Summe nöthig sein, so hat Cotta den Auftrag, das Erforderliche auszuzahlen«.

Og en Maaned senere fra Jena d. 20. Maj 1803: »Wir haben noch einige Tage in Weimar zugebracht, Caroline vorzüglich um die Ausführung der Büste von Auguste zu leiten, die durch Tiecks Geduld und grosse Geschicklichkeit bis zu einem Puncte gelungen ist, den man kaum hoffen durfte. Dieses Werk wird Ihnen auch in dieser Rücksicht ein unendlich werthes Denkmal sein.
Goethe ist gegenwärtig hier, aber mit Amtsgeschäften so distrahirt, dass er mir über die Zeichnungen noch kein ruhiges Wort gesagt hat«.

Endelig i Foraaret 1804 er Augustes Buste færdig. Caroline er imidlertid ikke helt tilfreds med den. Hun skriver fra Würzburg d. 18. Marts 1804 til en Veninde følgende om den:

»Tieck hat mir jetzt die vollendete Büste von Augusten geschickt. Sie ist ähnlich, so dass ein jeder sie erkennen muss, aber ihre Herrlichkeit ist nicht darinn. Hätte er sie nur Einmal gesehn, oder hätten meine Worte den Thon bilden können. Es fehlt das Schönste, er hat sich zu treu an die Zeichnungen gehalten und besonders nicht weggenommen, was Tischbein gleich fälschlich hinein gebracht hatte, gleichsam das niedergesenkte des Geistes. Es ist etwas Krankes da, was mir das Herz mit Erinnerung zerreist, doch kann ich es nicht mehr von meiner Seite lassen«.

Maleren Johann Friedrich August Tischbein (1750-1812) og hans Hustru og Døtre havde staaet Familien Schlegel ret nær. Under et Ophold i Jena i Foraaret 1798, hvor Tischbein boede hos Schlegel, malede han baade Caroline og Auguste. Han synes dog ikke at have fuldført Augustes Portræt dengang. Om dette Portræt og et Par Tegninger efter det, formodentlig netop dem, som har tjent Tieck til Forbillede, oplyses man af det smukke, deltagende Brev, som Sophie Tischbein skrev til Caroline efter Augustes Død. Det er dateret Leipzig d. 28. August 1800:

»‒ Sie würden schon früher einen Brief von mir bekommen haben ‒ allein ich wollte gern die Zeichnung von Caroline mit beilegen. ‒ Nur ein Wort wegen dem Portrait des lieben Kindes. ‒ Tischbein grüsst Sie, und verspricht bald möglichst das Bild zu schicken, allein das, welches Sie gesehen haben, zu endigen, ist nicht möglich, wenn der Hals, die Haare, und die neben Sachen würden übermalt werden, würde der Kopf elend gleich einem thoten Kopf aussehen, -‒ etwass, auch nur die geringste Kleinigkeit am Kopf machen wäre zu gefährlich, die Ähnlichkeit könte mit einem mal dahin sein, es bleibt allso nichts übrig, als nach dem unvollendeten original eine getreue gute, und fertige, Copie zu machen, diese ist schon untermahlt und wird sehr ähnlich werden. Sie bekommen alsdenn ein ordentliches fertiges Bild, an dem Sie Freude haben werden, und worin Sie das süsse Geschöpf ganz wieder erkennen werden. ‒ Ihren Wunsch wegen dem heiligen Schein wird Ti. gern erfüllen ‒ aber ein kleines Bild, wie Sie zu haben wünschen, ist ihm nicht möglich zu machen, erstlich ist er darin gar nicht geübt und denn würden es auch seine Augen nicht erlauben ‒ es ist ihm leid Ihnen diese Bitte nicht gewähren zu können. Die Zeichnung von Caroline ist dem Bilde sehr ähnlich und ich hoffe, Sie werden damit zufrieden sein ‒ begnügen Sie sich mit diesem Werk, (das Caroline ob zwar mit Tränen, aber doch so gern und mit viel Fleisch gemacht hat. ‒) biss Sie das Bild besizen, alsdenn nimmt Schlegel die Zeichnung wohl gern. Vor mich macht Caroline eine andere Zeichnung und vor sich und Betti ein Miniatur auf eine Brieftasche, worin die aufgehobenen Briefe der lieben Auguste sein werden«.

Caroline foretrak dog det ufuldendte Portræt, for som hun siger i et Brev: »Das Unvollendete des Gemäldes selbst ist ihm günstig: es ist ihr Schatten mit den zartesten Farben des Lebens«. De malede Portrætter af Caroline og Auguste (Fig. I), der begge er ovale Brystbilleder, er i Privateje. Tegningerne synes at være forsvundne. Den ene omtales af Schlegel i et Brev til Tieck. Den staar omgivet af en Helgenglorie paa hans Bord og bliver betragtet og tilbedt af ham.

Efter Tiecks store Kraftanstrengelse ‒ Augustes Buste og Udkastene ‒ er det rent galt med hans Interesse for Monumentet. Det ene Aar gaar efter det andet, uden at det bliver til Alvor med Resten. Hvad Goethe har ment om Tegningerne, forlyder der intet om. Ved Carolines Død 1809 er Sagen endnu ikke kommet et Skridt videre. Da Schelling, hvem det nu paahviler at udføre hendes Bestemmelse, endelig i 1811 er ked af at vente paa Tieck, tager Sagen en ny og overraskende Vending. I dette Aar er Schellings Svoger, Dr. med. C.R.W. Wiedemann fra Kiel, der var gift med Carolines Søster Louise, i Rom og træffer her Thorvaldsen, med hvem han taler om Sagen. Thorvaldsen bliver interesseret og lover at overtage Udførelsen af Monumentet, skønt den Godtgørelse, man kan byde ham, ligger langt under, hvad han var vant til at faa for et saadant Arbejde. Dr. Wiedemann rejser saa hjem, og i et Brev til Thorvaldsen i Museets Arkiv fra München d. 22. Maj 1811 præciserer han nærmere Sagens Forhistorie og fremsætter Familiens Ønsker:

»Die Idee war eine Pyramide oder einen Obelisk zu errichten, der an einer Seite in einer Niche das Brustbild der Verstorbnen und an 2 Seiten allegorische Basreliefs enthielte. Ausarbeitung Transport und Errichtung des Obelisk würde etwa 200 rthl kosten und sollte in Würzburg gearbeitet und besorgt werden; dann blieben 400 rthl für die Büste (die Ihnen in Gyps geformt zugesandt werden würde) und die beiden Basreliefs übrig, vielleicht würde die Summe wegen einiger Interessen auf 500 rthl gesteigert werden können. Das wäre das Höchste was wir Ihnen anbieten könnten und es kommt darauf an ob diese Kleinigkeit der Mühe lohnen würde, um Sie in Thätigkeit zu setzen«.

Derefter introducerer han sin Svoger Schelling, der paa samme Brev har skrevet til Thorvaldsen d. 7. Juni s. Aar og fremsat følgende Bemærkninger om Monumentets videre Udformning:

»Die Idee, die wir ausgeführt wünschten, wird Ihnen die beyliegende Kopi zeigen.
Auf die Tafel unter der Büste sollte die Inschrift kommen, die Idee des Hauptbasreliefs war, die Mutter am Altar des Aeskulaps aus einer Schale trinkend, welche ihr die Tochter reicht, inzwischen diese von einer Schlange in die Fersen verwundet wird; die andere schmalere Seite der Säule sollte ein analoges Basrelief von dem, das Sie in der Zeichnung sehen erhalten. Es versteht sich, das keine dieser Ideen eine Norm für Sie seyn könnte. Besseres können wir nichts wünschen, als dass die Erfindung des Ganzen und des Einzelnen aus Ihrem Gemüth und Geiste komme. Wollten Sie das Ganze in mehr christlichem Sinne nehmen, so wäre uns auch dies erwünscht, ja in manchem Betracht vielleicht tröstlicher«.

Gravmæle over August Böhmer, opstalter til et første udkast

Fig. 4. Udkast til Auguste Böhmers Gravmæle.
Tusch og Vandfarve, D1571.

Hvad mon det er for en Kopi, Schelling taler om? Er det maaske en Kopi efter Tiecks Udkast til Monumentet? I Thorvaldsens Museum findes i en Mappe, betitlet »Opstilling af Thorvaldsens Værker«, to Tegninger til Auguste Böhmer-Monumentet. Den ene er gjort med Pen paa gulligt Papir og viser Fronten og den ene Smalside af et Gravmæle i antik Steleform med Palmetakroterier foroven (Fig. 4). Selve Stelen er trukket op med gul Vandfarve. Paa Forsiden er i en halvcirkelformet Niche skitseret en kvindelig Buste. Under Nichen er en stor Plade, enten beregnet til Indskrift eller Relieffremstilling. Paa Smalsiden er skitseret et Relief med en svævende, bedende Engel. Forneden er angivet en Maalestok med Tommer. Det hele virker ret dilettantisk. Det er nærliggende at tro, at dette er en Kopi efter Tiecks Udkast, der jo ikke kendes, gjort af en af Familien, maaske Schelling selv. Paa Papiret er der Aftryk af Skrift og udløbent Blæk, der paa det smukkeste passer sammen med Originalen til det Wiedemann-Schellingske Brev. Der kan næppe være Tvivl om, at det er denne Tegning, Schelling har sendt med, og som han omtaler i Brevet.

At Thorvaldsen har syntes om den i Brevet fremsatte Idé til Hovedrelieffet, ser vi af hans Udkast til dette i Tegningssamlingen paa Thorvaldsens Museum. Paa et afrevet Blad af en Medlemsliste til et eller andet Selskab har Thorvaldsen nedkradset et Par Skitser. En viser Auguste, der synker om i Carolines Arme; paa en anden staar Moder og Datter op; Auguste rækker en Skaal frem. Endelig viser det sidste Udkast ‒ det, som virkelig blev udført, ‒ Auguste, der staaende rækker Skaalen til Moderen, der sidder ved Æskulaps Alter (Fig. 5). Her har Thorvaldsen med egen Haand skrevet: »Decembre 1812 Roma«.

Gravmæle over Auguste Böhmer

Fig. 5. Thorvaldsen: Udkast til Auguste Böhmers
Gravmæle. Pen og Sepia, C115v.

Som Svar paa et Brev fra Thorvaldsen, hvori denne aabenbart har udtalt sin Mening, om hvorledes Hovedrelieffet burde anbringes, skriver Schelling d. 18. August 1811 fra München:

»Nachdem ich die Ehre gehabt Ew. Wohlgebohrn die allgemeine Idee des Denkmals mitzutheilen, so bleibt alles andre, namentlich auch der Punkt, dessen Sie Erwähnung thun, die dem grossen Basrelief zu gebende Stelle ganz allein Ihrem Urtheil überlassen«. ‒ Dernæst kommer han ind paa det meget interessante Spørgsmaal ‒ Betalingen for Monumentet: »Wegen der besten Art die Summe nach Rom zu übermachen habe ich viele Erkundigungen von verschiednen Orten eingezogen. Alle stimmten darinn überein, dass ein übersendeter Augsburger Wechsel die bequemste und zugleich mit dem geringsten Verlust verbundene Übermachungsart sey: Ich habe daher die Ehre, Ew. Wohlgeb. in der Anlage einen solchen Wechsel auf Augsburg zu übermachen, der die Summe enthält, welche vorläufig zu dem Zweck des Monuments zu meiner Disposition gestellt worden ist. Es ist aber bereits Anstalt getroffen, dass ich von jetzo an von Monat zu Monat, oder von 2 zu 2 Monaten, wie es Ew. Wohlgeb. gefällig seyn wird, die nöthigen Übersendungen machen kann. Ich ersuche Sie, mir hierüber Ihre Wünsche gerade auszudrücken.

Noch muss ich bemerken, dass die Summe von 366. Guiden 40 Kr. nach Augsburger Geld, also nach dem sogenannten 20. Guiden Fuss zu verstehen ist, woenach der Guiden 12 Kreuzer mehr als nach dem rheinischen oder 24 M. Fuss beträgt. Ew. Wohlgebohrn haben daher nach diesem gewöhnlicheren Fuss die Summe von 440. M. oder genau 40 Carolins = 160. alte französische Laubthaler zu empfangen. Mein Banquier meynt, da der Preis des Augsburger Courant Guiden in Rom gewöhnlich zwischen 44. und 46. Bajocchi schwebt, so werden Sie für die Rimesse von 366 Fl. 40 Kr. zwischen 160 u. 168. Scudi erhalten«.

Samtidig sender Schelling Busten, d. v. s. Tiecks Buste, og knytter hertil følgende Kommentarer:

»Ich bemerke, dass die Büste eine erst nach dem Tode gemachte ist, dass der Künstler die Verstorbene nie gesehen, dass er nur nach einem gemahlten Bildnisse und der Angaben der bey der Ausführung gegenwärtigen Anverwandten gearbeitet, und dass er in Betracht dieser Unstände sehr viel geleistet, aber das Eigentümliche des Abbildes doch nicht ganz ausgedrückt hat. Besonders musste das Ganze jugendlicher gehalten und graziöser seyn. Wäre es in so fern Ew. Wohlgeb. vielleicht angenehm, eine nach dem Gemälde entworfene Zeichnung zu erhalten, so würde ich dafür Rath schaffen«.

Saavel Tiecks Gibsbuste af Auguste Böhmer (Fig. 2), der i Tyskland betragtes som forsvunden, som den Marmorbuste (Fig. 3), Thorvaldsen udførte paa Grundlag af denne, findes nu i Thorvaldsens Museum. Den Tieck’ske Buste maaler 48 cm. Den slutter sig, som man vil se, meget nær til det Tischbein’ske Portræt. Haaret er skilt i Midten og samlet i tunge Fletninger paa Baghovedet. Et Baand, vundet to Gange omkring Hovedet, holder sammen paa Frisuren. Busten er uden Skuldre og skaaret af lige under Brystet i Modsætning til Thorvaldsens Marmorbuste, der er afsluttet lige under Kjolens ærbare Halsudskæring, en for Thorvaldsen ganske enestaaende Busteform, der vel er dikteret af Hensynet til Anbringelsen paa Gravstelen. Den er kun 36 cm høj. Forøvrigt har Thorvaldsen holdt sig saa nær op af Tiecks Buste, at man ikke kan regne denne Buste for noget egentligt Thorvaldsen’sk Arbejde.

Schelling, der jo havde de daarligste Erfaringer for Kunstneres Upaalidelighed fra Tieck, skriver i Februar 1812 til Billedhuggeren Wagner i Rom og beder ham undersøge, lidt diskret, om Thorvaldsen overhovedet er begyndt paa Arbejdet.

Imidlertid følte Tieck sig meget fortørnet over, at Monumentet var blevet frataget ham. Han skriver til Schlegel og besværer sig over det i et Brev fra Carrara 1812:

»Du siehst, welch ein Vorteil es gewesen wäre, wenn Schelling redlich gegen mich gehandelt hätte. Doch das ist nun einmal vorüber; ich habe ihm nicht geschrieben und werde es auch wirklich gern lassen, denn ich kann ja doch nichts thun als nur sein Unrecht ihm auseinandersetzen und ihm beweisen, dass ich das grösste Recht hätte, jetzt die Bezahlung der Büste und der Zeichnung zu fordern. Ich vermute aber er hat sich noch andere Dinge in den Kopf setzen lassen, und es ist dann zum Teil Dünkel, es von Thorwaldsen gemacht zu haben; wo er es von meiner Hand bestimmt viel besser erhalten hätte. Doch genug davon«.

I Sommeren 1814 er Monumentet færdigt fra Thorvaldsens Haand, hvilket meddeles Schelling i et Brev af 24. Juli 1814. Dennes Svar er først dateret München d. 24. September samme Aar.

Schelling undskylder sig med, at han har været paa Rejse, og at den Sum, der var bestemt for Monumentet, ikke havde været til hans Disposition før. Han tilføjer endvidere:

»Von allen Briefen welche Ew. Wohlgebohrn seit meiner letzten Wechsel-Übersendung an mich erlassen haben können, ist kein einziger in meine Hände gekommen.
Um so mehr freute mich die bestimmte Versicherung zu erhalten, dass die Basreliefs und die Büste fertig sind.

Inzwischen ist leider die Jahrszeit zu weit vorgerückt, die Anstalten zum Empfang und zur Aufstellung des Monuments an Ort und Stelle haben noch nicht getroffen werden können; es wird nöthig seyn, dass ich mich selbst dahin verfüge. Dies sind die Ursachen, wegen welcher ich Ew. Wohlgebohrn bitten muss, die Basreliefs p p noch für den nächsten Winter einen Platz in Ihrem Studio zu verstatten und sie vor der Hand, bis auf weitere Nachricht nicht zu übersenden. Ich hoffe Ihnen damit nicht lästig zu fallen, und Ihre eignen Wünsche zu erfüllen, wenn ich alle

Vorsichtsmassregeln nehme, das Denkmal auf die sicherste und beste Weise aufstellen zu lassen. Zu Erreichung dieses Zwecks wird es noch nöthig seyn, dass Ew. Wohlgebohrn die Güte haben, eine kurze Instruction für den Steinmetz oder wo möglich eine Zeichnung zu überschicken, wie nach Ihrer Intention die Basreliefs und die Büste angebracht werden sollen, damit das Ganze auf einer des Werks und des Künstlers würdigen Weise aufgestellt werde.

Inzwischen habe ich die Ehre, Ew. Wohlgebohrn einen Wechsel auf Augsburg im Betrag von 50. Carolins (= 200. altfranzös. Laubthalern, oder 550 Fl rhein. = 458 Fl. 20 Kreuzer Augsburger Währung oder im 20 Fl. Fuss) zu überschicken. Ich zweifle nicht, dass Sie denselben in Rom leicht realisiren werden.

Ich füge die Bitte bey, mir eine Berechnung desjenigen zu übermachen, was Ew. Wohlgeb. hiernach zu erhalten haben. Diesen Rest werde ich nach Verlangen sogleich oder bey Absendung der Basreliefs Ihnen überschicken. Verlassen Sich Ew. Wohlgeb. darauf, dass niemals jemand den Preis erfahren soll; ich weiss dass Rücksichten der Freundschaft Sie bey Bestimmung desselben vorzüglich geleitet haben«.

Det tjener Thorvaldsen til Ære ikke alene, at han paatog sig Udførelsen af Monumentet for Auguste Böhmer trods den ringe Godtgørelse, og at han endog fuldførte det i forholdsvis kort Tid, men ogsaa, at han saa, at det var en Opgave, det var værd at ofre noget paa. Thorvaldsen har sikkert følt sig tiltrukket af den tyske Romantik. Hans Forhold til flere tyske Aandens Stormænd er jo velkendt. Om hans Interesse for den tysk-romantiske Malerkunst vidner hans Malerisamling. I alle Tilfælde har Thorvaldsen i de tre Relieffer til Auguste Böhmers Monument, der som bekendt findes paa Thorvaldsens Museum, skabt et af sine mest harmoniske Værker (Fig. 6). Meget yndefuld og virkelig helt i de antike Gravmælers Stil er Hovedfremstillingen med den siddende og den staaende Kvinde. Reliefferne til Smalsiderne forestiller henholdsvis Nemesis og Dødens Genius med den omvendte Fakkel. Linieføringen i dette Manddomsarbejde er strengere, strammere end i hans Relieffer fra de senere Aar. Blandt Thorvaldsens Tegninger i Museet er ogsaa en Dødens Genius, indtegnet i et Gravmæle med Trekantgavl og Sideakroterier. Det er den samme Figur, som Kunstneren mange Aar senere brugte til et Gravmæle for Digteren Ricci’s Hustru. Motivet Nemesis, hvortil der ogsaa findes tegnede Udkast i Museet, har han ogsaa flere Gange behandlet i Gravrelieffer.

Gravmæle over Auguste Böhmer
Fig. 6. Thorvaldsen: Auguste Böhmers Gravmæle. Marmor, A700, A701 og A702.

Sammen med den allerede omtalte Pennetegning i Mappen »Opstilling af Thorvaldsens Værker« laa ogsaa et andet Blad med Udkast til Monumentet. Det er en Blyantstegning paa hvidt Skrivepapir, fint og sirligt tegnet som en Arkitekttegning (Fig. 7). Den viser paa, den ene Side af Papiret Fronten og den ene Smalside, paa den anden Side Bagsiden og den anden Smalside af en Gravstele af antik Form. I en Niche i Stelens Gavl er skitseret en Buste uden Fod, i Form meget lig Thorvaldsens lille Buste af Auguste. Underneden er en Tavle, efter de antydede Linier at dømme beregnet til en Indskrift. Paa Bagsiden, der i Form nøje svarer til Forsiden, er i Gavlfeltets Niche antydet et Ornament. Den udsparede Plade er ligesom de to Plader paa Smalsiderne ved let Skravering betegnet som Fordybninger og er derfor sandsynligvis beregnet til Anbringelse af Relieffer. Pladerne er forsynet med Maal. Maalestokken er romerske Palmer. Meget tyder paa, at dette Udkast, der sikkert er gjort af en Arkitekt i Thorvaldsens Omgangskreds, er blevet til for at tilfredsstille Schellings Ønske om en Instruktion eller en Tegning til Vejledning for Stenhuggeren. Anbringelsen af Maal synes jo at forudsætte Reliefferne som udførte. Om Tegningen siden er blevet rentegnet med Pen og afsendt til Schelling vides ikke.

Busten og Reliefferne var altsaa færdige i 1814 og henstod nu i Thorvaldsens Værksted. Skønt Schelling fra Tid til anden skrev til Thorvaldsen og ogsaa traf ham personlig, da denne engang var i München, blev Monumentet stadig ikke krævet afsendt. Efter Thorvaldsens Død kom det sammen med en større Sending af hans Værker og Efterladenskaber til København 1844, hvor det overgik til Museet sammen med hans øvrige Arbejder. Ved forskellige Møder i Museets Bestyrelse nogle Aar senere blev Relieffernes videre Skæbne drøftet, uden at det lykkedes at komme til et Resultat. Man var ikke klar over, om Schelling virkelig havde betalt hele Summen ud. Thiele mente dog, at man i Betragtning af Thorvaldsens og Schellings mangeaarige Venskab skulde sende Værkerne til Schellings Arvinger ‒ derimod ikke til Fru Wiedemanns Arvinger, der havde gjort Fordring paa dem. Sagen blev taget op flere Gange i Aarenes Løb, men da det aldrig lykkedes at faa opspurgt, hvor Arvingerne var henne, besluttede man i 1894 at udstille Reliefferne i Museet.

Gravmæle over Auguste Böhmer, opstalter

Fig. 7. Udkast til Opstilling af Auguste
Böhmers Gravmæle. Blyant, D1572r.

Det er ejendommeligt nok, at mens der i Sagens Akter flere Gange hentydes til Schellings Korrespondance med Thorvaldsen, saa synes et meget vigtigt Brev i Museets Brevarkiv paa en eller anden Maade at have undgaaet først Thieles og siden Ludvig Müllers og hans Efterfølgeres Opmærksomhed. Det er følgende Brev fra Schelling, dateret München d. 21. September 1840 og sendt til Thorvaldsen i København:

»Hochverehrter Herr!

Ich hätte sehr gewünscht, noch ehe Sie Rom verliessen die Sache, wegen deren ich, bei Ihrer Anwesenheit in München die Ehre hatte mündlich mit Ihnen zu sprechen, in Ordnung bringen und die Übersendung der zu dem bewussten Monument gehörigen Stücke veranlassen zu können; allein es war damals unmöglich, und inzwischen erst hat sich die Familie zu einem Entschluss vereinigt, in dessen Folge ich jetzt die Ehre habe, Sie zu bitten, dass Sie die Güte haben wollen, Ihrem Agenten in Rom den Auftrag zu geben, dass die erwähnten, daselbst zurückgebliebnen Stücke, die aus der Büste und den Basreliefs bestehen, mit ehester Schiffgelegenheit, wohl verpackt, mit Vorausbedingung der Transportkosten entweder direct nach Kiel unter der Addresse: An den Kön. Etatsrath und Professor der Medicin Dr. Wiedemann daselbst, oder gelegentlich andrer Sendungen an Sie nach Copenhagen abgehen, von wo Sie alsdann die Güte hätten, die Sachen zu Wasser unter der angegebnen Adresse nach Kiel spedieren zu lassen. Vielleicht, dass selbst noch einmal eine königliche Fregatte andre Ihrer in Rom noch befindlichen Werke von dort abholt, in diesem Fall hätten Sie wohl die Gewogenheit, die nach Kiel bestimmten Arbeiten gleich mitkommen zu lassen. Mit dem lebhaftesten Danke würden wir erkennen, wenn Sie die Gefälligkeit haben wollten, auf diese Weise zu besorgen, dass die Familie so bald als möglich in den Besitz dieser ihr in dobbeltem Betracht so werthen und wichtigen Gegenstände gelange. ‒ «

Schelling har altsaa dog krævet Værkerne udleveret. At dette Brev ikke er blevet bemærket, er vel Grunden til, at de ikke er blevet sendt til den opgivne Adresse, som naturligt var. Thorvaldsen selv maa sikkert siges at være uskyldig i, at de aldrig er naaet til deres Bestemmelsessted. Det var jo ikke hvert Aar, der kom en Sending fra Rom til ham, og Reliefferne og Busten naaede først København efter hans Død. Endnu engang efter dette sidste Brev fra Schelling var Thorvaldsen i Forbindelse med denne, nemlig da han i Juli 1841 paa sin sidste Rejse til Rom opholdt sig nogle Uger i München, bl. a. for at se sin Maximilianstatue opstillet. Han blev da fejret ved store Kunstnerfester, hvori ogsaa Schelling deltog.

Spørgsmaalet, om Monumentet virkelig er blevet betalt ud, maa staa hen. Af Schellings ovenfor citerede Breve af 18. August 1811 og 24. September 1814 fremgaar det, at Thorvaldsen i alle Tilfælde har modtaget 990 Mark eller 360 »Laubthaler«. Det kan ikke konstateres, om der har været flere Vekselforsendelser, ejheller om det Restbeløb, Schelling beder Thorvaldsen opgive ham i Brevet fra 1814, nogen Sinde er blevet betalt.

Mærkværdigt nok, at dette Mindesmærke for den højtelskede og dybtsavnede Auguste, som tre Kunstnere arbejdede paa, og den største af dem kom til at udføre, aldrig skulde naa til sit Bestemmelsessted! Maaske havde Goethe Ret, naar han advarede imod at opstille et Kunstværk i en øde Egn, kun til Glæde for Præster og Badegæster. Augustes virkelige Grav paa Kirkegaarden i Bocklet markeres kun ved en simpel Gravsten, der endog i en lang Række Aar var fjernet og brugt til andet Formaal, indtil Goetheselskabet tog sig for at bringe den paa Plads igen. Derimod er de Relieffer i Thorvaldsens Museum, der var bestemt til Auguste Böhmers Gravmæle, i Aarenes Løb blevet set af mange Mennesker og beundret for deres simple Skønhed, og det er vel ogsaa hændt, at Augustes Navn har vakt Genklang hos en og anden Beskuer.

Sidst opdateret 30.08.2023