Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Antagelig marts 1797

Det vides ikke, hvem nedenstående brevudkast er stilet til, men håndskriften er Thorvaldsens. De to første linjer må være et første udkast til starten af det følgende, lidt længere udkast, da begge stykker er skrevet med samme blæk og tilsyneladende i samme omgang, og eftersom ordlyden med få korrektioner er identisk.
Brevstykket må sandsynligvis dateres til marts 1797 eller tidligere. De to dansksprogede brevudkast til Jørgen West i tekstfelt 1 (nederst) og 2 kan nemlig med rimelig stor sikkerhed dateres til dette tidspunkt, og disse to udkast må være senere end det italienske af den simple grund, at det ene danske tekststykke, der begynder: “Nu er ieg endeligen kommen…” uden tvivl er skrevet oven på en del af det italienske (se i øvrigt dateringsdiskussionen i den generelle kommentar).
Som det ses, lader Thorvaldsens italienske meget tilbage at ønske, hans stavning er fejlbehæftet; han forveksler bl.a. i og e, og n og m; undlader ofte at bruge dobbeltkonsonanter; der mangler trykangivelser; og hans bøjning af verber er usikker. Thorvaldsens ordblindhed har ikke gjort sagen enklere. Trods disse fejlkilder kunne en oversættelse lyde:

Med megen glæde har jeg modtaget Deres billet,
hvor De beder om nyt…


Med megen glæde har jeg modtaget Deres brev
Jeg er meget taknemmelig for Deres opmærksomhed
det skulle bare mangle, at jeg kom og besøgte dem, men
nu for nærværende er det umuligt[,] måske vil det være bedre[.]
jeg beder Dem ordne anliggendet med Deres søster[.]
stræb efter at fornøje Dem bedst muligt [eller: når De kan]


Den sidste linje volder en del forståelseskvaler, og oversættelsen her er tentativ: For det første synes Thorvaldsen at have overstreget de to første ord af linjen (overstregningen er ikke helt tydelig): Der står antagelig: “molto ebbe”, men det kunne også tydes “molto cose”. Uanset hvad har disse to ord sandsynligvis skulle erstattes af ordene “a sercate di”, som Thorvaldsen har tilføjet nedenunder det overstregede. Disse tre ord er skrevet så tæt på den ovenstående linje, at de må skulle forstås som en del af den, og ikke som fortsættelse af de sidste ord i linjen. Denne tydning afhænger dog af, at ordet “sercate” forstås som en bøjning af cercàre, dvs. at tilstræbe eller forsøge, hvorved “a sercate di” kunne forstås som foreslået i oversættelsen.
Brevudkastets mange formelle fejl kunne umiddelbart tyde på, at Thorvaldsen er udkastets ophavsmand, og at han på brevskrivningstidspunktet altså havde erhvervet sig så stort et kendskab til det italienske sprog, at han trods fejlene forsøgte at begå sig. Men hans italienskkundskaber var små to måneder tidligere i januar 1797 – så vidt vides – meget beskedne, se brev af 27.1.1797 fra Vincenzo Manno til Francesco Manno og i øvrigt referenceartikel om Thorvaldsens tale- og skriftsprog. Det forekommer derfor mest sandsynligt, at Thorvaldsen modtog nogen hjælp til brevudkastet, men fejlene taget i betragtning kan det dog ikke have været fra en øvet brevskriver.

Om modtageren af brevet kan der ikke siges meget. Vedkommende havde øjensynlig vist Thorvaldsen en eller anden form for opmærksomhed og kan have befundet sig i Rom, men brevudkastet kan også være skrevet under Thorvaldsens månedlange ophold i Napoli i februar 1797 og være stilet til nogen dér. Hvem den omtalte søster er, vides heller ikke.
Thiele I, p. 112-113 forslår, at brevudkastet er en kærlighedsbillet til Anna Maria Uhden, og selvom ordlyden synes for formel, kunne det være tilfældet, og hun havde en søster. Thorvaldsen og Uhden indledte dog næppe deres forhold i 1797. Dette skete sandsynligvis først året efter, om dette se Uhdens biografi.
Thorvaldsen har dog underskrevet sig “Alberto”, hvad han meget sjældent gjorde, men det ses netop i hans brev af 26.8.[1805] til Anna Maria Uhden. I tekstfelt 3 af dette ark har han endda skrevet “Carissima Amica” – en tiltaleform han også benyttede over for Uhden, og som muligvis kunne være tænkt som titulering på dette brevudkast.
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Thorvaldsen allerede på dette tidspunkt, kort efter sin ankomst til Italien tillagde sig navneformen Alberto, om dette se referenceartiklen, Alberto eller Bertel.

Sidst opdateret 21.08.2017