Omkring 1850

Afsender

N.C.L. Abrahams

Afsendersted

København

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S. T.I / Hr. JustitsraadII, ProfessorIII Thiele / Ridder af Dbg.IV Dm.V p pVI / Charlottenborg

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret, men kan nogenlunde dateres til 1850 på følgende grundlag: Thiele omtales i brevets udskrift (se under Modtager) med sine titler: Professor, ridder af Dannebrog og justitsråd, som han blev udnævnt til hhv. 1828, 1835 og 1840. Til gengæld er han ikke betitlet etatsråd, hvilket han blev i 1852, så disse udnævnelser daterer i første omgang brevet til perioden mellem 1840 og 1852.
Abrahams’ oversættelse af det brev, der omtales i nærværende brev, må have fundet sted i forbindelse med Thieles indsamling af materiale i forbindelse med den fire-bindsbiografi om Thorvaldsen, der udkom 1851-56. Thiele skulle imidlertid først færdiggøre sin første fire-binds-biografi 1831-50, så nærværende brev må da sandsynligvis være skrevet omkring 1850, da han fik tid til at gå igang med sin anden biografi.

Resumé

Abrahams sender Thiele sin oversættelse af et brev fra Maria Zoëga til Thorvaldsen.

Dokument

Her, kjære Ven! har Du det ominøseVII BrevVIII afskrevet og oversat. Ordene amico og amicaIX spille en vigtig Rolle i det romerske Samliv, hvilket spores af Ordsproget: nel carnevale gli amici si perdono e si acquistanoX, og man har altsaa ikke et saa reent Begreb ved at nævne amicitia som Cicero de amicitiaXI. Om der staaer qualcuno eller qualcunaXII, kan ikke sees; men Meningen er endda den samme. Th. maa formodentlig have boet ligeoverfor Z.XIII, siden der er tale om Vindues correspondance, et i Rom meget brugeligt og efterspurgt Coquetteri. Slutningen er ret pudsig; si diverta! er en Talemaade, der baade betyder ”lev ret vel! hav det godt! o. s. v.”, og tillige ”mor Dem godt!”, hvilken sidste Betydning Forfatterinden benytter for at give Th. et HibXIV, og lade ham vide, at hun nok veed, at han gaaer extraXV

Endnu engang Tak for den sidste Sendelse, og siig som Pigen i BarselstuenXVI: ”Mutter lod vide, at det ikke skulde blive derved.”

Hils Din FrueXVII og vær selv hilset af

Din
Abrahams

Generel kommentar

Abrahams sendte med dette brev en oversættelse af et brev af 1804-1806 fra Maria Zoëga til Thorvaldsen. Brevet synes at udtrykke den jaloux Zoëgas fortørnelse over, at Thorvaldsen undgår hende, og at han nu ser andre kvinder.
Se mere om sagen i kommentarerne til Zoëgas brev herunder også de kommentarer, som Abrahams her giver det med på vejen.

Arkivplacering

m31, nr. 83

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Thiele blev udnævnt til justitsråd i 1840.

 3. Thiele blev udnævnt til titulær professor i 1828.

 4. Thiele blev udnævnt til ridder af Dannebrog i 1835.

 5. DM vil sige Dannebrogsmændenes hæderstegn, som Thiele modtog 1840.

 6. Formentlig en forkortelse for “praeter plura” (dvs. med flere titler).

 7. Dvs. ildevarslende, skæbnesvanger, se Ordbog over det danske Sprog.

 8. Dvs. brevet af 1804-1806 fra Maria Zoëga til Thorvaldsen.
  Abrahams’ omtalte oversættelse af brevet er også publiceret i dette arkiv, se linket til brevet.

 9. Abrahams refererer til indledningen af Maria Zoëgas brev, hvor hun siger om Thorvaldsen, at han engang var hendes ven. Se i øvrigt det følgende.

 10. Dvs. “under karnevalet tabes og vindes venskaber”.

 11. Dvs. den romerske statsmand og forfatter Marcus Tullius Ciceros (106-43 f.Kr.) traktat om venskab, Laelius de Amicitia, eller bare De Amicitia.

 12. Abrahams refererer igen til Zoëgas brev, hvor en passage lyder:
  ”...io non posso fare ameno di pensare che qualcuno abbia colpa in questo giachè…”
  Se mere om læsningen af dette ord i brevet.

 13. Thorvaldsen og familien Zoëga boede tæt på hinanden i hhv. Via Sistina 46 og Via Gregoriana 44. Thorvaldsens bopæl, Casa Buti, var et baghus til Palazzo Tomati på Via Gregoriana 42, dvs. Zoëgas naboejendom, og Zoëga indikerer i sit brev, at hun fra sin lejlighed har kunnet se direkte over på Thorvaldsens lejlighed og har kunnet holde sig orienteret om billedhuggerens gøren og laden.
  Se eventuelt oversigten over Thorvaldsens bopæle og Georg Zoëgas biografi.

 14. Dvs. en bemærkning med brod, et rap i overført betydning, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 15. Dvs. fører et udsvævende levned, har omgang med en anden end sin ægtefælle, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 16. Barselsstuen er en komedie af Ludvig Holberg fra 1724.

 17. Thieles 2. kone Hanne, født Aagesen (1819-1892).

Sidst opdateret 18.10.2018