29.1.1810

Afsender

J.D.T. Manthey, Ordenskapitlet

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af udnævnelsen.
Selve ordensudnævnelsen skete dagen før, som det også fremgår af skrivelsen.

Resumé

Thorvaldsen udnævnes til ridder af Dannebrog. Han får tilsendt en ed, han skal underskrive og returnere. Han bedes endvidere indsende sin biografi.

Dokument

Da Hs: Mayestæt KongenI under 28de JanuarII Allernaadigst har behaget at udnævne Dem til RidderIII af Dannebrogordenens 4de Klasse, gjør jeg mig en Fornøyelse af, at underrette Dem om denne Kongelige Naadesbeviisning, ved at tilsende Dem den DecorationIV De for Fremtiden ville have at bære. –
Jeg ledsager den med et Exemplar af Hs: Mayestæts aabne Brev under 28de Juni 1808V, angaaende Dannebrogordenens Udvidelse, og med et Exemplar af den EedVI hvilken de der indlemmes i Dannebrogordenen have at aflægge. – Dette sidstnævnte Exemplar ville De behage at tilbagesende, efter at De derpaa have tegnet Datum, Deres Opholdssted, fulde For- og Til-Navn og Deres Embede eller Titel. –
Endelig maae jeg, til Afbenyttelse ved de OrdenshistoriographenVII af Hs. Mayestæt Allernaadigst paalagte Arbeider, tjenstligst anmode Dem om, at ville, tillige med Eden, behageligen tilsende mig en kort OptegnelseVIII af Deres hidtil værende Levnetsløbs vigtigste Begivenheder. –

Kjøbenhavn den 29de Januar 1810.

J.G. MoltkeIX

/ D. Manthey

Generel kommentar

Dette brev dokumenterer, at Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810.

Arkivplacering

m29 II, nr. 5

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 153.

Emneord

Personer

Værker

N8 Bånd til Dannebrogsordenens ridderkors, ca 1810, inv.nr. N8

Kommentarer

 1. Dvs. den danske konge Frederik 6.

 2. Den 28. januar var Frederik 6. fødselsdag, hvilket gav anledning til udnævnelse af riddere.

 3. Brevet dokumenterer, at udnævnelsen fandt sted 28.1.1810.

 4. Ordenskapitlet sendte dog ikke “Decorationen”, dvs. ridderkorset, direkte til Thorvaldsen, men til den danske stats repræsentant i Italien, Herman Schubart, som sendte det videre til Thorvaldsen i Rom, jf. Schubarts breve af 9.3.1810 og 12.3.1810.
  Ridderkorset findes ikke i Thorvaldsens Museums samlinger, da billedhuggeren måtte returnere korset, da han steg i graderne og blev udnævnt til kommandør af Dannebrog 1.8.1829.
  Se brev af 1.8.1829 fra Ordenskapitlet, hvor ridderkorset udbedes returneret.
  På museet er i dag kun bevaret et ordensbånd til Dannebrogordenens ridderkors, N8.

 5. Dvs. det åbne brev om Dannebrogordenens reformering, som Frederik 6. lod trykke 28.6.1808.
  Reformen af ordenen indebar først og fremmest, at mange flere end blot fyrstelige kunne modtage æresbevisningen. I det åbne brev lyder det: ”...Adgang til Dannebrogens Hæderstegn aabnes for enhver af Vore kiære og troe Undersaatter, uden Hensyn til Stand og Alder. Den erhverves ved udmærkede Fortienester og Handlinger…”
  Reformen fastlagde også de forskellige ordensklasser i et system, der i hovedtrækkene stadig er gældende. Læs mere om ændringerne af Dannebrogordenen i 1808 her.

 6. Denne ed, aflagt af Thorvaldsen, kendes ikke længere. Men Herman Schubart bad i sit brev af 12.3.1810 billedhuggeren om at underskrive eden og returnere den til ham asap, så han kunne sende den videre til København. Da Schubart ikke nævner sagen i sit næstfølgende brev af 14.5.1810, må det tages som bevis på, at Thorvaldsen straks fik tilbagesendt eden i underskrevet stand.
  Den må formodes at være gået tabt ved det andet Christiansborgs brand i 1884.

 7. Dvs. den embedsmand, der bl.a. indsamlede biografier fra de personer, der fik tildelt en orden. Ordenshistoriografen i 1810 var den danske historiker Abraham Kall (1743-1821).

 8. I modsætning til returneringen af eden nævnt ovenfor, så tog det en del år, før Thorvaldsen fik indsendt sin biografi til Ordenskapitlet. Først ved historikeren, H.F.J. Estrups hjælp under dennes besøg i Rom i 1818 blev biografien nedfældet.

 9. Greve og statsminister Joachim Godske Moltke (1746-1818), jf. E454, i øvrigt farbror til Thorvaldsens ven Adam Gottlob Detlef Moltke.

Sidst opdateret 30.08.2016