20.8.1808

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Poststempel: BUREAU FRA[xxx] / ROME

Modtager

Herman Schubart

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Udskrift: À Monsieur / Monsieur le Baron de Schubart / Chevalier de l’Ordre de Dannebrogue / Chambellan de S.M. Danoise Son Mi-/nistre plenipotentiaire et Intendant /général du Commerce Danois an / Italie / à / Livorne

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen kan ikke komme til Montenero, fordi han venter på endeligt svar på en bestilling af enten Adonis, jf. A53, eller Den fredsbringende Mars, jf. D174, i marmor. Han glæder sig dog til at se Schubart i Rom.

Dokument

Rom d 20de August 1808

Høystærede Hr Kammerherre

Jeg kan ikke beskrive Deres Eccellenza den Smertlige Følelse at ikke have kundet RejsetI med vore felles Landsmend til yndige MonteneroII, og endnu være er den uveshed som jeg lever i –
Hr LundIII og WahlIV har formodigligV fortalt Deres Eccellenza mine omstendigheder hvor for jeg ikke har kundet taget med Dem.
I Gaar var jeg paa Nye hos den BeæriskeVI MenisterVII for at at faae nogen efterretning, han giver mig det beste Haab, men har endnu ingen bestemt Svar fra sin KongeVIII, om det skal blive AdomisIX eller MarsX, skulde det blive den siste saa maa jeg endpakke min Model og Rejse til CararraXI med den for at søge Marmor og lade den der udhugge af det Grove da her ikke findes saa stort et Stykke som kan kiøbes.
Dersom de oven omtalte Aarsager skulde forhindre mig fra at nyde den fornøelse at tilbringe en kort Tiid paa det yndige Montenero, saa har jeg den store Glæde at see Deres Eccellenza her i RomXII som er mig usigelig trøstende at kunde tale med min Velyndere og VelgiøreXIII, da jeg har saa meget at sige Dem, som min elendige maade at Skrive ikke tillader mig –
Jeg beder underdanigst min Komplement aflagt hos Deres naadige Frue GemalindeXIV samt alle gode Venner. At omfavne Deres Eccellenza enten paa Montenero eller i Rom er mit hjertelige Ønske og Glæde hvor med jeg henlevver og forbliver Deres Eccellenza

underdanigste Tiener
Alberto Thorvaldsen

Jeg har værat lit Syg som begynd[t]e ligesom den farlige SygdomXV som den gode Luft paa Montener[o]XVI og Deres Venskabelige omhu har befridt mig fra at gaa hidenXVII i den anden Verden
Instendig beder jeg at unskylde dette SmøreriXVIII og ikke at lade nogen af Vore Landsmend see det

Oversættelse af dokument

Rome, August 20th 1808

Sir, Esteemed Excellency,

I can not describe to Your Excellency the painful feeling not to have been able to go with our joint countrymen to the lovely Montenero, and much worse is the state of uncertainty I am in –
I suppose Mr Lund and [Mr] Wahl have told Your Excellency my circumstances for which reason I have not been able to accompany them.
Yesterday I again was at the Bavarian minister to get some information, he gives me the best hope, but has not yet a decided answer from his king, whether it is going to be Adonis or Mars, if he decides upon the latter I must pack up my model and go to Carrara with it to find marble and have it carved of the rough as no such large piece can be found here which it is possible to buy.
If the above mentioned reasons should prevent me from enjoying the pleasure to spend a short time at the lovely Montenero, I shall have the great joy to see Your Excellency here in Rome which is a great comfort to me to be able to talk to my patron and benefactor, as I have so much to tell you, which my miserable way of writing won’t permit me –
I ask you most humbly to pay my compliments to your gracious wife as well as all good friends. To hold Your Excellency in my arms either at Montenero or in Rome is my sincere wish and joy with which I live and remain Your Excellency’s

most humble servant
Alberto Thorvaldsen

I have been a little ill which began like the dangerous illness which the good air at Montenero and your friendly solicitude saved me from passing to another world
I urgently ask forgiveness for this scribbling and not to let any of our countrymen see it
[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette brev er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund i sommeren 1844. Brevet blev først erhvervet af Thorvaldsens Museum i begyndelsen af det 20. århundrede.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 142

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
D174 Den fredsbringende Mars, 1808-1811, inv.nr. D174

Kommentarer

 1. Schubart havde 12.8.1808 inviteret Thorvaldsen til Montenero og foreslået, at de så siden kunne følges tilbage til Rom.

 2. Dvs. familien Schubarts sommersted i Montenero, et bakket område ca. 7-8 km syd for Livorno.

 3. Dvs. den danske maler J.L. Lund, der på dette tidspunkt allerede havde forladt Rom og befandt sig på Montenero, jf. 12.8.1808.

 4. Dvs. den danske maler Johan Georg Wahl, der på dette tidspunkt allerede havde forladt Rom og befandt sig på Montenero, jf. 12.8.1808.

 5. Dvs. formodentlig. Stavefejlen er sandsynligvis et udslag af Thorvaldsens ordblindhed, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.
  Se også de undskyldninger, Thorvaldsen gør nedenfor for sin brevskrivning.

 6. Dvs. bayeriske eller bayerske.

 7. Dvs. den tyske kardinal og Bayerns gesandt i Rom på dette tidspunkt, Johann Casimir Häffelin.
  Ordet minister er gammelt udtryk for gesandt, se minister i Ordbog over det danske Sprog.

 8. Dvs. den bayerske konge Maximilian I. (1756-1825). Bestillingen, der omtales i det følgende, kom dog ikke fra kongen, men kronprinsen, Ludwig af Bayern, som det fremgår af den senere korrespondancen fx brev af 28.12.1809 fra Thorvaldsen til Ludwig (1.).

 9. Thorvaldsen skriver ordret Adomis, men refererer naturligvis til sin statue Adonis, jf. A53.
  Grunden til Thorvaldsens “uvished” har åbenbart været, at han var blevet stillet en bestilling på en statue i marmor i udsigt, men det var endnu uklart, om det ville blive Adonis eller Den fredsbringende Mars, som nævnes i det følgende.
  Det endte med, at Adonis blev bestilt i marmor af kronprins Ludwig af Bayern gennem hans kunstagent i Rom på dette tidspunkt, nemlig den ovennævnte bayerske gesandt Johann Casimir Häffelin.
  Bestilling var Ludwig 1.s første bestilling hos Thorvaldsen, se Ludwig 1. af Bayerns bestillinger.

 10. Dvs Thorvaldsens statue Den fredsbringende Mars, som i dag kun kendes fra Ferdinando Moris tegning D174. Denne Mars-figur indgik senere i gruppen Mars og Amor, A7.
  Statuen stod færdig som gipsmodel januar 1808.

 11. Thorvaldsens statue af Den fredsbringende Mars var – i modsætning til Adonis – af kolossalstørrelse, hvilket indebar, at en meget større marmorblok skulle bruges.
  Da en sådan blok ikke kunne købes i Rom, ville det tydeligvis have været mere praktisk, at Thorvaldsen tog til marmorbruddene i Carrara og lod udhugningen finde sted dér.
  Bestillingen af Mars-statuen blev dog ikke til noget.

 12. Schubart havde i sit brev af 12.8.1808 bebudet, at han og hans kone, Jacqueline Schubart ville rejse til Rom i midten af september 1808.

 13. Schubart hjalp på mange måder Thorvaldsen i hans tidlige romerår, bl.a. med at opnå tilladelse til at blive i Italien – se Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804 – og med billedhuggerens helbred – se Thorvaldsens sygdom 1803-04.
  Trods Schubarts vigtige rolle for Thorvaldsens var forholdet mellem de to dog ikke på alle punkter uproblematisk, se Den eeneste Pris jeg setter derpaa.

 14. Dvs. Jacqueline Schubart.

 15. Thorvaldsen hentyder til sin sygdom 1803-04, der “bragte ham Graven nær”, som han selv senere omtalte den.

 16. Thorvaldsen fik det meget bedre, efter han i sommeren 1804 tilbragte nogle måneder hos familien Schubart på Montenero.

 17. Dvs. at gå heden, altså at dø. Se adverbiet heden i Ordbog over det danske Sprog.

 18. Thorvaldsen har tydeligvis været sig pinlig bevidst om sin dårlige staveevner, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Sidst opdateret 14.10.2015