24.8.1805

Afsender

C.F.F. Stanley

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Stanley har modtaget et brev fra borgmester Schiøtt i København om Gotskalk Thorvaldsens anbringelse på Vartov. Han spørger, om faderen er tilfreds med ordningen.
Anna Maria Uhden er ked af ikke at have hørt fra Thorvaldsen. I værkstedet er hugningen af Jacqueline Schubarts buste gået i gang. Stanley har udlånt penge på Thorvaldsens vegne.

Dokument

Rom d: 24 August 1805

Høyærede Her VertI!

Ret megen Lyst havde jeg udi sinde at skjende paa dennem, men da jeg saa at sige i dette Øyeblik bekom det indsluttede Brev fra min BorgemesterII i Kiøbenhavn, som om det jost ej i alle Deele var det som jeg haabete for Din FaderIII, saa betog det mig dog al glæde at kunde have virket noget for hamIV og til Din Fornøyelse, alt Lyst til at skjende, Indsluttede Oplyser Dig min Ven om Tingene, men et forsæglet BrevV fra din Fader som var indsluttet Oplyser mig om intet, giør mig altsaa den Tieneste mere Positiv at lade mig videVI om han var fornøyet med den Indretning der var gjort for ham, hvorfor jeg vilde skjendt var for jeg ingen Brev fik fra Dig med denne Post, som dog var efter Løfte. Sen:o A: M.VII erano Mezzo Desperato for Du ikke Skriver hende til, i Dit Værksted staaer [alt] vel til saavit jeg forstaaer[,] i den anden Uge begyndes paa Baronessens BysteVIII, jeg har udbetalt til Datum 19 Piastre. – her er i forgaaers Morges Død en Tysk Architecht DidenhovenIX. Han bliver begravet i Aften men jeg er ikke medX, Madam ZoegaXI er maadelig tilpads, for resten alting vel uden Roma –
Du mente at man vilde komme og bringe Dig dine udlaante Penge ja Prosit de MalseitXII – min Engel, nu er jeg bleven Zahl Caserer i forgaards har jeg laant BøndelXIII 10 Piaster, og i Dag VahlXIV 12. Du maa endelig sende mig Schiøtes BrevXV med omgaaendes Post Da jeg maa Svare og Takke derfor. Det er ubegribeligt det er saa gammeltXVI men det er gaaet en forkert vej, jeg har for lidt Tids til Postens afgang for at kunde Skrive dig vitløftig og efter min Maade interessant, men derfor er det Dog godt ment BaronenXVII hildser Du meget fra mig og jeg giver dig paa ingen maade Lov til at blive længere paa Monte nero en til Mitten af SeptemberXVIII. alle her hildser dig ret og lenges ret inderlig meget efter Dig, hermed Nok, sænd mig endelig Schiøtes Brev ellers Bliver Vred

Din Ven
C F Stanley

DamXIX vever og Svever i fiin Silkes CasekinXX


[på brevets første side i margen:] Kiøb mig i Livorno nogle Par Bommuls eller traaXXI Strømper og nogle smukke fine Halds Klude om Du kan

Oversættelse af dokument

Rome, August 24th 1805

Honourable host!

I rather felt like scolding you, but as I this moment, so to speak, received the enclosed letter from my burgomaster in Copenhagen, which just was all that I hoped for your father then from joy to have been able to have obtained something for him and to your pleasure, the wish to scold was removed. The enclosed letter, my friend, will inform you about the matter, but an enclosed sealed letter from your father informs me of nothing. Then do me the favour to let me know more positively whether he was pleased with the arrangement made for him; I would have scolded you because I received no letter from you in this post, which you had promised. Sen:o A: M. erano Mezzo Desperato because you do not write to her. In your studio all is well as far as I understand, in the second week they will start on the bust of the baroness, to this date I have paid out 19 Piaster. – The morning on the day before yesterday a German architect, Didenhoven, died. He will be buried tonight but I shall not attend, Madam Zoega feels moderately fit, besides all is well without Roma –
You thought people would bring you your lent money, well Prosit de Malseit – my angel, now I have become cashier, the day before yesterday I have lent Bøndel 10 Piaster, and today Vahl 12. Please do send me Schiøte’s letter by return post, as I must answer it and thank for it. It is incredible that it is that old but it has come a wrong way, there is too little time until the post departs to be able to write to you more detailed and interesting, it would take too long, but it is nevertheless well intentioned. You must give many regards to the baron from me, and I shall not let you stay longer on Monte Nero than until the middle of September. All here send their regards to you and sincerely long to see you, now enough, do send me Schiøte’s letter otherwise will get angry

Your friend
C F Stanley

Dam twaddles and drifts in elegant silk homewear –


[on the first page of the letter in the margin:] Please buy for me in Leghorn some pairs of cotton or lisle stockings and some beautiful cravats if you can

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering

m1 1805, nr. 15

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 33-34.

Emneord

Personer

Værker

A220 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A220

Kommentarer

 1. Når Stanley – let drillende – kalder Thorvaldsen for sin Vært, skyldtes det muligvis, at Stanley lånte billedhuggerens værelser under dennes ophold på Montenero i sommeren 1805.
  Thorvaldsen havde tidligere skaffet Stanley nogle værelser i Casa Buti, så de boede under samme tag, se også Thorvaldsens bofæller i Casa Buti.
  I brev af 16.8.1805 titulerer Stanley sin ven på lignende vis: “…min gunstige Patron og Velynder!”

 2. Brev af 1.6.1805 fra Stanleys bekendte, borgmester i København Balthasar Schiøtt. Brevet omhandlede Gotskalk Thorvaldsens anbringelse på Vartov, se artiklen herom.

 3. Dvs. Gotskalk Thorvaldsen.

 4. Stanley havde foreslået og fået gennemført, at Gotskalk Thorvaldsen blev anbragt på Vartov, se referenceartiklen herom.

 5. Det nu ikke længere kendte brev, som Gotskalk Thorvaldsen skrev til sin søn, hvor han udtrykte sin vrede over at være blevet anbragt på Vartov. Se hans næste brev af 20.10.1805 til sønnen, hvor han undskylder for sine hårde ord.
  Thiele II, p. 34 mener, at dette brev “formodentlig strax [blev] tilintetgiort”.
  Se mere om dette i Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805.

 6. Thiele II, p. 34-35 skriver, at Thorvaldsen ikke besvarede Stanleys opfordring til at fortælle hvad han selv og faderen syntes om sagen. Men efter denne opfordring og en gentagelse deraf i brev af 30.8.1805, fremgår det af Stanleys brev af 7.9.1805, at Thorvaldsen trods alt takkede for Stanleys indsats.

 7. Dvs. signora Anna Maria [Uhden]. Thorvaldsen kunne åbenbart ikke ignorere hendes utilfredshed længere og skrev umiddelbart efter at have modtaget Stanleys brev et brev af 26.8.1805 til sin romerske kæreste.

 8. Dvs. hugningen af Thorvaldsens marmorbuste af baronesse Schubart, A220.
  Thorvaldsen havde under sit ophold på Montenero i juli-august 1804 modelleret to kolossalbuster af både baron og baronesse Schubart.
  Marmorhugningen af begge buster var først helt færdige året efter.
  Såvel originalmodeller som marmoreksemplarerne af de to Schubart-buster er på Thorvaldsens Museum, A219, A220, A718 og A719.


  Når Stanley skriver, at marmorhugningen påbegyndes “i den anden Uge”, så mener han næste uge, jf. Stanleys brev af 16.8.1805 til Thorvaldsen: “… jeg ventede dig først i den anden Maaned…”, dvs. måneden efter i september. Da dette brevs dato den 24.8.1805 var en lørdag må han mene den uge, der fulgte umiddelbart efter, dvs. slutningen af august. Dette stemmer med, hvad der ellers vides om hugningen af busten.

 9. Der er sandsynligvis tale om arkitekten Karl Duttenhofer (c. 1782-1805), der ifølge Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters, Berlin & Leipzig 1927, p. 150 døde som 23-årig den 27.8.1805, men datoen må være gal, da Stanley skriver, at han begraves den samme aften den 24.8. Han blev begravet på den protestantiske kirkegård i Rom, hvilket et opslag i databasen for de begravede dér bekræfter (søg på Duttenhofer). Her opgives hans dødsdag ganske vist til 1.1.1805, og hans fødselsdata til 1.1.1784 i Heilbronn, men de enslydende fødsels- og dødsdage peger på, at man ikke har kendt de præcise.
  Duttenhofer var med sin bror kobberstikkeren Christian Friedrich Duttenhofer (1778-1846) i Rom 1805.

 10. Stanley har antagelig ikke kunnet gå med pga. sin gigtsygdom, som nu og da lammede ham på hænder og fødder.
  Sygdommen tog livet af ham små tre måneder senere, 18.11.1805, og han blev også begravet på den protestantiske kirkegård i Rom, skønt hans grav ikke er lokaliseret i dag.

 11. Den danske arkæolog Georg Zoëgas kone, Maria Zoëga. Når Stanley omtaler hendes tilstand, skyldes det, at hun var syg på dette tidspunkt, se hans næste brev af 30.8.1805 til Thorvaldsen.

 12. Dvs. det tyske udtryk Prosit die Mahlzeit eller Prost Mahlzeit – en ironisk ment lykønskning.
  I konteksten her mener Stanley, at Thorvaldsens forhåbning om, at hans pengelån ville blive tilbagebetalte, blev gjort til skamme.

 13. Den danske maler Conrad Christian Bøhndel.

 14. Den danske maler Johan Georg Wahl.

 15. Ovennævnte brev af 1.6.1805 fra Balthasar Schiøtt til Stanley.

 16. Dvs. har været længe undervejs fra København til Rom. Om forsendelsestider for breve gennem Europa, se Postekspeditionstider. Normalt tog det mellem 2 uger og 2 måneder for et brev at komme fra Danmark til Italien.

 17. Baron Herman Schubart i hvis hus på Montenero, Thorvaldsen opholdt sig.

 18. Thorvaldsen var tilbage i Rom den 21.9.1805.

 19. Den danske arkitekt Niels Dam, som Stanley i øvrigt ikke var særligt begejstret for, hvad der også fremgår af den måde, han her omtaler ham på.

 20. Dvs. en kaseking – en hjemmefrakke eller slåbrok, og også en lang overfrakke, se Ordbog over det danske Sprog.

 21. Dvs. tråd.

Sidst opdateret 02.03.2018