1824

Afsender

Just Mathias Thiele

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Beskrivelsen udkom først 1832, men gælder, som det fremgår af teksten, året 1824. Thiele opholdt sig i Rom 1823-25.

Resumé

Thiele beskriver Thorvaldsens værksteder i Rom.

Dokument

[...]

Fra denne BoligI vandrer Thorvaldsen, simpel, men ædel i Paaklædning, hver Formiddag ned til sine Studier paa Piazza BarberinaII, og det skal ikke let slaae feil, at han jo under den stille og tankefulde Gang triller en lille Leerkugle imellem Fingrene.

Paa Hjørnet af den nævnte Plads og den lille Gade, Colonetta di BarberinaIII, forraade de under den lave Muur henstillede Marmorblokke, at Man er i Nærheden af en Billedhuggers Værksted.

En Laage aabner Indgangen til en lille HaveIV, og en Buegang, som i de varme Sommermaaneder beskygges foroven af Viinløv og nedhængende Druer og nedentil af en Rosenhæk, fører til tre af vor Kunstners Studier.

Den skjønne Marmorklang af Meiselslagene toner den Indtrædende imøde fra tre Sider. Haven er, saa at sige, udyrket; hist og her staaer imellem Stokroserne en stor brunrød Urtepotte med en Aloe, medens de vildtvoxende Roser slynge sig op omkring adspredte Marmorplader og Blokke, som ved Muren give to omkrybende Skildpader Tilflugtsteder. I Havens ene Hjørne danne Studierne og den tilstødende, rigtbegroede Muur en kjølig Grotte, hvor et lille Springvand pladsker i den moesbedækkede Kumme.

Det midterste af disse tre Studier ligger ved Foden af det barberinske PaladsV, som bagved hæver sig med Stolthed over Kunstens lave Tag. Her stod i Aaret 1824 AdonisVI, HebeVII og Kunstnerens egen, colossale BusteVIII, foruden adskillige Basrelieffer og et stort Antal Buster.

Paa høire Side i Haven føre et Par Trappetrin op i det andet Studio, hvor IasonIX, Gruppen GratierneX, den knælende Ganymed med ØrnenXI, Fyrst PotockyXII og Gravmonumentet over BethmannXIII især tildrog sig den Indtrædendes Opmærksomhed.

Ligeoverfor dette, paa den venstre Side af Haven; ligger det Studio, hvor den omtalte IndstyrtningXIV skete i Aaret 1820. Her er Monumentet over Pave Pius den SyvendeXV modelleret, og paa samme Tid stod her Statuerne VenusXVI og HaabetXVII, begge i Marmor, Modellen til Schweitzer-Monumentet og den sidst modellerede LøveXVIII.

Bagved dette Studio ligger et mindre, hvor Portraitstatuen af Fyrstinde BaryatinskiXIX, den lille GanymedXX og alle de mindre Basrelieffer vare opstillede.

Paa den anden Side af Colonetta di Barberini havde Thorvaldsen tidligere et Studio, som han overdrog sin Elev, Billedhuggeren TeneraniXXI. I dette blev Apostlen JohannesXXII i Aaret 1824 modelleret af Marchetti.
Paa samme Tid arbeidede Bienaimé den ÆldreXXIII i et Studio, ogsaa beliggende paa Piazza Barberina, paa den gjentagne og forandrede Amor triumphansXXIV. Her stod opstillet Alexanders Triumphtog i den halve StørrelseXXV og, foruden adskillige Basrelieffer, Busterne i Marmor af den danske KongefamilieXXVI.

Dog ere alle disse nævnte Studier kun smaa og uanseelige i Sammenligning med det saakaldte store Studio, hvilket han strax efter sin Tilbagekomst fra Reisen, i Aaret 1820, indrettede i et Locale, der tilforn udgjorde Staldbygningen til det barberinske PalaisXXVII. Dette Studio ligger i Nærheden af det sidstomtalte og indbefatter, som det største, ogsaa Hovedmassen af hans Frembringelser.

Det hele Rum, der, ihenseende til Størrelse, nærmest er at ligne med en KirkeXXVIII, er ved nedhængende Dækker adskildt i tre Dele.

I den første Afdeling saae Man i Aaret 1824, strax ved Indgangen, de tvende i Marmor udførte CaryatiderXXIX og to, af Frontonen til MetropolitankirkenXXX i Kiøbenhavn udskudte, Figurer, nemlig en staaende Kriger med Hjelm og SkjoldXXXI og en siddende, mandlig FigurXXXII. Endvidere saae Man her de fire runde BasreliefferXXXIII til Christiansborgslot, VenusXXXIV, den colossale Mars, som veier Amors PiilXXXV, i Marmor, og Modellen til Monumentet over KopernikusXXXVI.

I den anden Afdeling: Den vælige Hest i naturlig Størrelse til Monumentet over Fyrst PoniatowskyXXXVII, en Gjentagelse af Døbefonten til Brahe-TrolleborgXXXVIII, Portraitstatuen af Grevinde OstermannXXXIX, DandserindenXL, HyrdedrengenXLI, MerkurXLII og den staaende Daabens EngelXLIII, foruden et stort Antal Basrelieffer og Buster.

I den inderste Afdeling, Studiernes Allerhelligste, Christusstatuen og ApostleneXLIV ; bagved disse Compositionen Johannes den Døber i ØrkenenXLV. I dette Rum opstilledes senere, foruden de nævnte Statuer, ogsaa den færdige Model til Monumentet over Pave Pius den SyvendeXLVI.

Igjennem disse tre Afdelinger, om hvis Størrelse Man lettest gjør sig den rigtige Forestilling, naar Man bemærker, hvad der i hver var opstillet, udgjorde det næsten færdige Exemplar af Alexanders Triumphtog i Marmor en Forbindelse ved at indtage den hele Længde, langsmed Gulvet, paa den Indtrædendes venstre Side.

[...]

Generel kommentar

Denne beskrivelse er trykt i andet bind af Thieles første Thorvaldsen-biografi, op. cit., som udkom i 1832. Beskrivelsen af værkstederne gælder dog året 1824.

Thiele

Thiele 1832

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A822 Jason med det gyldne skind, 1803, inv.nr. A822
A45 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A45
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A223 Bertel Thorvaldsen, 1810, inv.nr. A223
A894 Gratierne og Amor, 1820-1823, inv.nr. A894
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A155 Wlodzimierz Potocki, 1821, inv.nr. A155
A201 Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, 1822, inv.nr. A201
A202 Juliane Sophie, 1822, inv.nr. A202
A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1818-1827, inv.nr. A505
A615_1 Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg, 1814, inv.nr. A615,1
A615_2 Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg, 1814, inv.nr. A615,2
A615_3 Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Holweg, 1814, inv.nr. A615,3
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
A142 Pius 7., 1824-1825, inv.nr. A142
A47 Håbets gudinde, 1817, inv.nr. A47
A716 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A716
A860 Marie Sophie Frederikke, 1819-1820, inv.nr. A860
A194 Vilhelmine, 1819-1820, inv.nr. A194
A199 Frederik (7.), 1820, inv.nr. A199
A895 Hyrdedreng, 1822-1825, inv.nr. A895
A171 Maria Fjodorovna Barjatinskaja, 1819-1825, inv.nr. A171
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754
A857 Caroline, 1819-1820, inv.nr. A857
A197 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A197
A874 Hebe, 1816, inv.nr. A874
A148 Monument over Pius 7., 1824, inv.nr. A148
A24 Den triumferende Amor betragter sin pil, 1823, inv.nr. A24
A71 En romersk kriger, 1820-1821, inv.nr. A71
A74 En ung mand, 1820-1821, inv.nr. A74

Kommentarer

 1. Dvs. Thorvaldsens romerske bolig i Casa Buti, jf. artiklen Thorvaldsens bopæle.

 2. Thorvaldsen havde to værkstedskomplekser omkring Piazza Barberini, jf. artiklen om Thorvaldsens værksteder.

 3. Dvs. Vicolo delle Colonnette, der også blev kaldt Vicolo della Catena, hvor Thorvaldsen havde sine værksteder, jf. artiklen herom. Gaden hedder i dag Vicolo Barberini.

 4. Se artiklen om Thorvaldsens gårdhave.

 5. Palazzo Barberini, der ejedes af Francesco Barberini, som Thorvaldsen lejede sine værksteder af, jf. artiklen herom.

 6. Adonis, jf. A53.

 7. Hebe, A874.

 8. Bertel Thorvaldsen, jf. A223.

 9. Jason med det gyldne skind, A822.

 10. Gratierne og Amor, jf. A894.

 11. Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A45.

 12. Wlodzimierz Potocki, jf. A155, del af Potocki monumentet, marmor, 1832, katedralen på Wawel, Kraków, Polen

 13. Gravmæle over Johann Philipp Bethmann-Hollweg bestående af tre relieffer, jf. A615,1, A615,2 og A615,3, bestilt af Bethmann-Hollweg- familien i 1813 og i dag på Museum für alter Plastik, Liebighaus, Frankfurt.

 14. Gulvkollapset på Thorvaldsens værksted 8.11.1820, jf. artiklen herom.

 15. Formodentlig lermodellen til Pius 7, jf. A148.

 16. Venus med æblet, jf. A12.

 17. Håbets gudinde, jf. A47.

 18. Døende løve (Schweizerløven), A119.

 19. Maria Fjodorovna Barjatinskaja, A171.

 20. P.t. uidentificeret.

 21. Den italienske billedhugger og Thorvaldsens elev Pietro Tenerani.

 22. Johannes, jf. A89, som ifølge forhåndenværende og Tesan, op. cit., p. 72, blev modelleret af Nicolò Marchetti, en af Thorvaldsens medarbejdere.

 23. Formodentlig den italienske billedhugger og Thorvaldsens værkstedsmedarbejder Pietro Antonio Bienaimé.

 24. Den triumferende Amor betragter sin pil, jf. A24, som er en forandret udgave af Den triumferende Amor, jf. A22.

 25. Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, i halv størrelse bestilt af den italienske greve og kunstsamler Giovanni Battista Sommariva til Villa Carlotte ved Comosøen.

 26. Det drejer sig om buster af Kong Frederik 6., A859, dronning Marie Sophie Frederikke, A860, arveprinsesse Caroline, A857, prinsesse Vilhelmine, jf. A194, prins Frederik (7.), jf. A199 kronprins Christian (8.) Frederik, jf. A197 og A753, prinsesse Caroline Amalie, jf. A716 og A754, prinsesse Juliane Sophie, jf. A202 og prins Friedrich Wilhelm Carl Ludwig, jf. A201. Se artiklen Bestillingen til den danske kongefamilie.

 27. Se artiklen om Thorvaldsens værksteder.

 28. Se Ditlev Martens maleri Pave Leo 12. aflægger besøg i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini, 18. oktober 1826, jf. Dep.18.

 29. Karyatide, jf. A55 og A56.

 30. Dvs. Vor Frue Kirke.

 31. En romersk kriger, jf. A71.

 32. En siddende jøde, jf. A72.

 33. Herkules modtager udødelighedens drik af Hebe, jf. A317, Hygieia giver Æskulaps slange næring, jf. A318, Nemesis oplæser menneskenes gerninger for Jupiter, jf. A320 og Minerva giver det af Prometheus skabte menneske sjæl, jf. A319. Se artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 34. Venus med æblet, jf. A12.

 35. Mars og Amor, jf. A7.

 36. Nicolaus Copernicus, jf. A113 og modellen til den, A858.

 37. Józef Poniatowski, jf. A123.

 38. Døbefont til Brahetrolleborg kirke, med i alt fire relieffer, jf. A555,1, A555,2, A555,3 og A555,4.

 39. Jelizaveta Aleksejevna Osterman-Tolstaja, jf. A167.

 40. Muligvis den forandrede version af Danserinde, jf. A179, eller gipsen af den første version, jf. A178, som blev sendt i marmor til Nicolaus Esterházy i 1822.

 41. Hyrdedrengen, jf. A177.

 42. Merkur som Argusdræber, jf. A5.

 43. Dåbens engel, jf. A110.

 44. Kristus og de 12 Apostle, jf. A82, A86, A87, A89, A91, A93, A96, A98, A99, A101, A103, A105 og A108. Se artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 45. Johannes Døberens prædiken, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69 og A70.

 46. Pius 7., A142.

Sidst opdateret 28.08.2019