Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9916 af 10239
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rest af lille segl.

15.9.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / De Herr: executores / testamenti i Afgangne / Conferensraad Thorvaldsens / Bo.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Tilføjet med anden hånd:] Protocolbilag No 198b fremlagt i afg Con-
ferentsraad Thorvaldsens Bo den 28”
October 1845

Til

Dhrr executores testamenti
i afgangne Conferentsraad Thorvaldsens Bo.

Da Dhrr Executorer nu rimligviis [sic] ville have erholdt de Oplysninger, De efter Deres Skrivelse til mig af 2den Maj d. A. have reqvireret fra Rom, saa ville De, hvis De i saa Henseende ikke have ladet Dem nøie med Andres Fortællinger, men forskaffet Dem Conferentsraad Thorvaldsens egne Breve, deri have fundet yderligere Bestyrkelse paa, hvor rigtigt De have handlet ved gjentagne Gange – først gjennem Deres Medlem, Professor Schouw, og senere samtlige – at anerkjende min Eiendomsret til den Statue, jeg har foranstaltet sendt derhen for at hugges i Marmor og derefter at overleveres herr Mylius i Mailand, og ved som Følge deraf at befale Deres derværende Agenter at holde dem til min Disposition. Skjøndt dette vistnok vil være tilstrækkeligt til at overtyde de Herrer om, at om De end, for at dække en Agents ubesindige Egenraadighed, kunde opoffre Deres egen Conseqvents, dette dog i nærværende Tilfælde ikke vilde kunne skee uden aabenbar Krænkelse af min gode Ret, saa skal jeg dog endvidere vedlagt meddele det Svar, jeg af General Heideck har erholdt paa den Forespørgsel, jeg efter Dhrrs Anviisning har rettet til ham. Det vil deraf erfares, at Hs Majestæt Kongen af Bayern vel ikke erindrer den Samtale, som er passeret mellem ham og Thorvaldsen, men at derimod Hr Generalen bevidner, at Thorvaldsen i hans Paahør har bekræftet, ”at han havde gjort Statuen til mig”, og at ”kun jeg kunde bortgive en Afstøbning deraf”.

Hermed være da Sagen fra min Side endt; thi uagtet jeg ikke nærer mindste Tvivl om Udfaldet af en mulig Retstvist, vilde en saadan i nærværende Tilfælde dog saa stærkt stride mod min Følelse, at jeg hellere vil lide Uret end tiltvinge mig min Ret. Kun maa jeg gjøre Dhrr opmærksomme paa, at hvis De længere ville forholde mig denne ville De forgjæves skyde Dem ind under Deres Interesse for Musæet, en Interesse, hvori jeg visseligen ikke staaer tilbage for nogen af Dhrr; thi ligesom De veed, at dette kun gjennem mig kan erholde et fuldkomment Exemplar af Statuen, saaledes er det Dem ikke ubekjendt, at jeg, fordi jeg ikke har kunnet være ligegyldig Tilskuer til, at Uberettigede egenmægtigen skaltede med min lovlige Eiendom, dog aldrig har tænkt paa at ville unddrage Musæet Statuen af dets Stifter, tvertimod har agtet væsenligen [sic] at bidrage til, at den paa en værdig Maade kunde opstilles paa den af den Afdøde selv dertil udsete Plads.

Idet jeg for øvrigt aldeles henholder mig til mine tidligere Skrivelser, navnlig hvad de øvrige deri berørte Puncter angaaer, om hvilke jeg endnu imødeseer Deres Svar, henstiller jeg det nu til Dhrrs egen Overveielse og Afgjørelse, om De ville fornægt[e] mig min Ret og give Dem selv en Dementi, eller aflevere min Statue i Rom til min Ordre, tilligemed den Form, man ha[r] behaget at tage derover.

Ærbødigst
Christine S[tampe]

Kiøbenhavn
d 15de Sp 1845.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 94
Sidst opdateret 23.09.2011 Print