Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9869 af 10185
Afsender Dato Modtager
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo 3.10.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.””:

Christine Stampe [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

ST
Fru Baronesse Stampe!

Skjøndt det af Fru Baronessen for Eiendomsretten til Thorvaldsens Portraitstatue førte Beviis endnu ingenlunde er fuldstændigt og skjøndt vi, høie Repræsentanter for et Bo, i Reglen ikke kunne anerkjende nogen Fordring, der ikke fuldstændigen er documenteret, troe vi dog i dette Tilfælde at kunne forsvare en Undtagelse. I det Fru Baronessen De nemlig i Deres Skrivelse af 15de f M tilbyder at ville drage Omsorg for, at det Thorvaldsenske Musæum ei skal komme til at savne sin Stifters Statue, vil Musæets Interesse i det Væsenligste være fyldestgiort og saafremt Fru Baronessen derfor naar vi modtage en skriftlig-en- vil overdrage [os] Erklæring hvormed herværende Afstøbning overdrages til Museet, saa ville vi, [uden] paa dettes Bekostning lade i Rom tage en Afstøbning af den der beroende Form, og sætte den der til Deres Disposition tilligemed Formen. Da vi i øvrigt have det samme Ønske som De, at kunne bevare Musæets Stifters Statue i en varig Materie enten i Marmor eller i Bronce [xxxxxx] dertil og ønske dertil at have en saa fuldkommen Afstøbning som muligt, og anmode Dem derfor om saa haabe vi, at det indrømmes Museet, at maatte for Musæet lade tage en saadan i den hos dem at lade erholde- en saadan af tagen af dem paa Nysøe [beroende] bedre oprindelige Form, og derom udbede vi os derom et skriftligt Svar. Idet vi udbede os Fru Baronessens Svar snarest muligt Slutteligen maae vi bemærke, at det er en Selvfølge, at denne Skrivelse ei skal kunne paaberaabes imod Boet, saafremt Sagen ei paa den her foreslaaede Maade skulde blive afgjort i Mindelighed.

Kjøbenhavn den 3e October November 1845.

Executores testamenti i afgangne Conferentsraad A Thorvaldsens Bo.
underskr.

Collin Thiele Bissen Kierulff
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 303g
Sidst opdateret 06.06.2011 Print