Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9294 af 10121
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

Nysø

Ca. 1844-1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen begrundes i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Resumé

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 1. del af i alt YY.


Min Interesse for Thorvaldsen [xx xxx] havde først Leilighed at vise sig da jeg [xxx] Efter opf[xx]d[xxxx] giorde jeg saa anstalter stod til mig d[xxxx] ved at [xxxxx] meest Understøttelse fik jeg intet [xxx] den ved at opmuntre osv til B[xx] i 1836[.]
Min Interesse for Thorvaldsens Museum blev særdeles vakt ved Medfølgende Planer Skrevet af Pf: Høien, som jeg her lader medfølge[,] fordie jeg troer det kunde interessere adskillige at læse dem igien og nu troede jeg at kunde idet min[d]ste giøre noget, naar jeg opmuntrede og opfordrede, i min kreds til Bidrag, dette giorde jeg efter Evne, og det lykkedes ikke saa daarligt, skiønt jeg jo udenom maatte høre [Meget] lige som saa mange andre, der ikke vare ligegyldige ved alt hvad der ikke ere dem Selv, maatte bagtales[,] fordreies hvad jeg havde sagt, og underkaste mig manges Spott osv for min Iver. hvor jeg ventede [meest Understøttelse, fik jeg Intet.]

i hvilken Anledning adskillige smaae Eventyre blandt andet, Brevet N, fra en fornem Dame, (i den anledning opdage ved en Odience hos hendes Majestæt, Foraaret i April 1844, at denne havde troet at mit Svar til bevi[d]ste Dame, indeholdt Hentydning paa hende osv. Kort Insamlingen lykkedes trods dette, nogenlunde, og 1838 den 17de Spt: kom Thorv: til Kiøbenhavn.
I den Anledning en heel Deel Fæster osv. Modtagelsen kand jeg ikke forbiegaae og skal følge den. ‒ Man havde lovet at lade os det vide saa betids, at vi kunde komme med til hans Modtagelse, dog det skedte ikke, og d. 17de om Midagen vare vi til Diner, hos Secr. Wolf, hvor man fortalte at have hørt Kanonerne paa Beckeskov fra Helsingør, jeg havde strax løst at reise til Kiøbenhavn, dog skammede mig at vise saa megen Interesse, især da intet Brev kom fra Schou som altid beroeligede min Samvittighed en heel Deel, ved den Varme de selv viste; nu nøiedes vi med Beretn[ingen] om alle paafølgende Feter; fra Aviserne, og fra Breve,

Jeg tog først til Kiøbenhavn om ForAaret April og besøgte da strax Torv. med Sysette, og skiønt han var inviteret og engageret hver dag, saa kom han dog hver Dag til Schouws, i de 3 Dage jeg var i Byen; der blev det aftalt at han skulde besøge os, paa Nysøe[.] Alle slags Forberedelser vare trufne til hans Komme og alt godt skulde giemmes, og forskiønnes til Thorvalsens Komme (blandt andet blev der spurgt Schow: hvad vi skulde giøre med noget feilslagen Broderie, et par Tøfler til Thorv,: (den gang var han endnu ikke kommet til Landet) Disse staaer endnu her paa hans Værelse og har han brugt dem hver Morgen her paa Nysøe; Basreliefs vare bestilte for at forskiøne Thorv. Cabinet[.] diße kom saa seent at det ikke kunde blive fertig til hans komme, hvor for han selv var med ved Anordningen af det[,] og i May Maaned skrev Sysette mig at han skulde staae Fader hos Skawenius, og fra denne Kuur vilde kommet til Nysøe[.] dog jeg skrev strax tilbage at hun endelig maatte forpurre den Plann, til senere hen, da intet var grønt endnu, og jeg, gierne vilde vise Nysøe paa sin bæste Tid, jeg kiendte for lidt til Thorvaldsen for at vide at han kunde være Glad baade Vinter og Sommer, naar han var paa Nysøe, kort, han kom alt saa ikke, og Een dag kom Forvalteren hiem og sagde en Reisende havde fortalt at have seet Thorvaldsen, paa Udstillingen, og at han havde hørt ham sige: at han om nogle dage ventede at blive [he]ntet paa Landet, nu faldt [det] mig ind [at] han maaskee ventede at jeg skulde

hente ham, og strax giorde jeg anstalter for om Aftenen at reise til Byen hvor jeg om Morgenen tog Schows paa Sængen, og blev modtaget med de Ord, af min Søster: [“]men hvad kommer Du efter, har du ikke faaet mit Brev[?”] det var kommet efter jeg var reist hiemmefra og inde holdt den Efteretning, at Thorv: havde begyndt paa Holbergs Byste, og det var ham umuligt at forlade Byen, før den var ferdig, (:han havde været hos Schouws i Sælskab med Øhrsted osv Aftenen tilforn:) nu blev jeg Flaue, og bad min Søster staa op og gaae med mig der hen, for at anvænde hendes Indflydelse: (hun kiendte ham jo nu meget bedre en[d] jeg:) dog hun svarede[: “]det kan du selv meget bedre[”], dog gik hun med mig, og jeg sagde strax min Historie til Thorv: , : at jeg var reist heele Natten, og om han nu kunde nenne at lade mig reise allene bort igien, derpaa fik jeg til Svar, [“]Nei! jeg er hos dig naar du vil[”], og jeg som endnu havde ventet en heel deel Invændinger blev meget glad. Senere har Thorv. sagt mig, at jeg havde noget saa Aabent[,] ligefrem, og Hierteligt som tiltalte ham i saa høi grad, at han strax holdt af mig, og næste Morgen, reiste vi 2 ganske Alene, heele Veien var han siæle glad og Mun[ter.]

I Kiøge spiste vi til Midag, og maatte bede i 2 Timer, dog blev Tiden os ikke lang[.] Der var nok at fortælle, og Thv: var meget oprømt; Om Aftenen d. 4[de] Juni 1839 blev han venlig modtaget af Stampe og alle Børnene, og Henrik og Holger løste deres Kanoner; han sov godt, Næste Morgen, godt Veir og Th: lod til at befinde sig særdeles væl, han fandt alt deiligt, og vi vare alle meget lykkelige over at have den store, og især at bemærke hvor elskværdig han var, hos os; ‒ Vi spadserede meget sammen, lange[,] lange ture og Thrs sagde ofte Luften bekom ham saa godt at han slet ikke følte han havde noget Angina, heele Egnen giorde nu Visitter, og alle vare lykkelige, ved at see den store Mand Ansigt, til Ansigt, og nu blev der giort diner, og ved disse Sange, f ex af Kh: Neergaard, Secretair Wolf, Stampe, og s v[.] Hos Fabricius, var et smukt Fyrværkerie i den Anledning og 3 Gratzier som opvartede der [og] satte Thor i ikke liden Forlegenhed[.] hos Rabens spilte Fruen sit beste Stykke[.] paa Bæk[k]eskov toge Malvasier frem og andre endnu viste da, og fremdeles til Enden, megen Hiertelighed og Agtelse.

[fortsættes…]

Generel kommentar

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt XXX dele. Denne del er nr. 1.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 3-4, 6-8.

Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Brødrene Boisserées kunstsamling · Christian 4.s monument, Roskilde Domkirke · Christian 8.s besøg på Nysø 3.10.1840 · Christian 8.s dagbøger og rejseoptegnelser · Christine Stampes manus · Englandskrigene · Frisprog · Gaver fra Thorvaldsen, andet · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Idolisering af Thorvaldsen · Invitationer til Thorvaldsen, andre steder · Invitationer til Thorvaldsen, i Danmark · J.M. Thieles biografier om Thorvaldsen · Jul · Kritik af Thorvaldsens værker, negativ · Kritik af Thorvaldsens værker, positiv · Kunstakademiets boliger · Kunstnermiljøet i København · Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum · Leg med kønsroller · Levende model · Lotterispil · Ludwig 1. af Bayerns bestillinger · Møntenheder · Nordisk mytologi · Nysø · Pengeudlån og veksler · Pius 7.s gravmæle · Portrætbuster, historiske personer · Portrætbuster, samtidige personer · Priseksempler · Rejsebeskrivelser · Rejsen til Danmark, oktober 1842 · Rejsen til Rom, maj-september 1841 · Schönborns bestilling · Selskabsliv i Danmark · Selskabsliv, andre steder · Selvportrætter af Thorvaldsen · Stridigheder med Thorvaldsen · Taler til Thorvaldsen · Tegninger, kristen mytologi · Tegninger, skitser til ikke-udførte værker · Thetis · Thorvaldsen og den danske kongemagt · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsen og kødets lyster · Thorvaldsen som dansk nationalsymbol · Thorvaldsen som Thor · Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens beskedenhed · Thorvaldsens bisættelse · Thorvaldsens børn · Thorvaldsens børnebørn · Thorvaldsens forlovelse med Frances Mackenzie · Thorvaldsens forsinkede hyldning af Christian 8. · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens fødselsdag 19.11. · Thorvaldsens hår · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens kvinder · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens ophold i Rom 1841-42 · Thorvaldsens påståede enfoldighed · Thorvaldsens påståede nærighed · Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3. · Thorvaldsens sygdom 1818 · Thorvaldsens udnævnelser · Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus · Thorvaldsens værker, afbestilling af · Thorvaldsens værker, priser · Thorvaldsens værker, prisfastsættelse · Thorvaldsens værksteder · Transport af Thorvaldsens kunst fra København til Rom 1842 · Uformelle omgangsformer · Ugift og fri · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes · Vorontsovas bestilling
Personer
Nicolai Abildgaard · N.C.L. Abrahams · Margrethe Ackermann · Ole Bang · Richard Bingham · H.W. Bissen · Marie Alexandrine Bleschamp · Sulpiz Boisserée · Lucien Bonaparte · G. Borup · Heinrich Brockhaus · Friederike Brun · Ida Brun · Ernst von Brunnow · Anna Maria Buti · Camillo Buti · Frantz Bülow · Caroline · Franziska Caspers · William Cavendish, Duke of Devonshire · H.N. Clausen · Jonas Collin · Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · Carl Dahl · J.C. Dahl · C. Dalgas · Christian Dalgas · Conrad Danneskiold-Samsøe · Henriette Danneskiold-Samsøe · Anatoly Demidov · H.F.J. Estrup · Arveprins Ferdinand · Frederik 7. · Hermann Ernst Freund · Friedrich August 2. · Friedrich Wilhelm 4. · Ernst Förster · Wilhelm Gerhard · Wilhelm Friedrich Gmelin · Johann Wolfgang von Goethe · Charlotte Gontard · Thorvaldur Gottskalksson · N.F.S. Grundtvig · Hans Henrik Gunnerus · C.F. Hansen · Constantin Hansen · Hans Harder · Jens Arenholt Gottfred Hartmann · Christian Ove Haxthausen · Henrik Hertz · Friedrich Maximilian Hessemer · C.F. Holbech · N.P. Holbech · H.P. Holst · Hans Holsten · Thomas Hope · Emil Hornemann · Caroline von Humboldt · Wilhelm von Humboldt · N.L. Høyen · Christian Frederik Høyer · Cornelius Høyer · Johan Peter Jacobsen · Leo von Klenze · Joseph Anton Koch · Karl von Kolb · Andreas Kolberg · Kunstakademiet, København · Kunstforeningen af 1825 · Sophie Amalie Kurtzhals · Københavns 32 Mænd · Pierre César Labouchère · Ludwig 1. · Frances Mackenzie · Marie Sophie Frederikke · Wilhelm Marstrand · Maximilian 2. · Ernst Meyer · Adam Gottlob Detlef Moltke · Adam Wilhelm Moltke · Ludvig Müller · J.P. Mynster · Jacob Møller · Johan Ferdinand de Neergaard · Jakob Neus · Ordenskapitlet · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Ferdinand Pettrich · Franz Pettrich · Józef Poniatowski · Sophie Probsthayn · Hans Puggaard · Wilhelm Malte Putbus · Carl Vilhelm Raben-Levetzau · Atanazy Raczyński · Niels Rasmussen · Christian Daniel Rauch · Sybille Reventlow · Theodor von der Ropp · Peder Brønnum Scavenius · Friedrich Wilhelm Joseph Schelling · Charlotte Schimmelmann · Louise Schimmelmann · Johann Joachim Schlage · Susette Schouw · Franz Erwein von Schönborn · F.C. Sibbern · Niels Simonsen · Stadtrat Stuttgart · Christian Stampe · Christine Stampe · Henrik Stampe · Jean August Carl Louis Fritz Stampe · Henrik Stampe (den yngre) · Holger Stampe-Charisius · Nicolai Søtoft · Carlo Alberto Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Alessandro Torlonia · Marino Torlonia · Irina Vorontsova · Jørgen West · Severine Elisabet Arnette West · C.E.F. Weyse · Ludwig Wilhelm Wichmann · C.F. Wilckens · Christian Wilster · A. Winckler · Christian Winther · H.C. Ørsted
Værker
Sidst opdateret 18.02.2019 Print