Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1495 af 10207
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

20.3.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Deres Kongelige Høyheds Naadige Skrivelse, har jeg med usigelig Glæde havt den Lykke at imodtage, og dermed det skjøneste Beviis paa Deres Høyheds Gunst og Velvillie, hvor hædrende for mig er den Indbydelse til at paatage og udføre Arbejder for mit Fædreneland af Dem ædle Prinds, som med saa mange sjældene Dyder, tillige forenner saamegen sand Smag og Kjærlighed for de skjøne Konster, og saa velvilligen Opmuntrer og Understøtter deres Dyrkere, hvor lykkelig vilde jeg føle mig, om jeg nogenlunde kunde svare til den store Tiltro Deres Høyhed sætter til mine Evner. Mig aabnes her tillige en skjøn Lejlighed til at opnaae et Ønske, jeg saa lang Tiid har næret, at igjensee mit kjære Fødeland, jeg iiler med at Tiltræde Rejsen, men visse Omstændigheder nøder mig til at opsætte den indnu nogen Tiid. Rom de skjøne Konsters Hovedstad har siden nogen Tiid, igjen faaet et stort Tilløb af fremmede Rejsende, som har tiltrukket mig mange nye og skjønne Bestillinger, dog ey disse allene foraasager saameget mit Ophold som flere ældre Bestillinger af Statyer og Barrilieffs som vel kun mangler den sidste Haand, men som jeg har forpligtit mig til levere færdige denne Sommer. Men uden nu at antage flere nye Bestillinger vil min enneste Omsorg og Bestræbelser ene være henvendt paa disse Arbejders snarest mueligste Fuldendelse og Befordring, for desmere ubunden og friere at kunde tiltræde Rejsen strax i Begyndelsen af neste Aar, og desbedre benytte den hele paafølgende Sommer til de Arbejders udførelse, Hans Majestæt vor allernaadigste Konge maatte ønske af mig forfærdiget.
Endelig beder jeg underdanigst stedse at være Deres Kongelige Høyheds Gunst og Naadige Velvillie anbefalet

Rom den 20de Marts 1816

Underdanigste
A. Thorvaldsen

Generel kommentar

Dette brev er den endelige udgave af et brev, som Thorvaldsen skrev flere udkast til. Se hans to egenhændige kladdefragmenter samt den af Eckersberg skrevne fuldstændige koncept.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Dokumentstatus
Færdigt egenhændigt dokument
Thiele
Thorvaldsens egne udkast samt Eckersbergs koncept til brevet omtalt hos Thiele II, p. 288.
Sidst opdateret 07.10.2014 Print