Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5954 af 10225
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Afsendersted

København

18.12.1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

De Danskes Bibliothek i Rom.
(Meddeelt.)

–––––––––

Med velvillig Understøttelse af DHrr. Boghandlere, Reitzel, Schubothe, Riise, Deichmann og Colding, samt DHrr. Secretair Printzlau, Secretair Liunge og Bogtrykker Thiele, blev i Begyndelsen af dette Aar tilveiebragt en Samling af Bøger, i den Hensigt, dermed at lægge Grunden til et dansk Bibliothek for vore Landsmænd, som opholde sig i Rom. Prof. Oehlenschläger viste dette Foretagende den velvillige Opmærksomhed at skjænke sine samtlige Værker dertil; Samlingen er desuden prydet med næsten alle Skrivter af Baggesen, Ingemann, J. L. Heiberg, Hertz, Boye, Bredahl, Andersen, Wilster, Blicher, Molbech , Tode og Wessel; af betydeligere Skrivter erholdt man desuden Brøndsteds Voyages &c., Thieles Værk over Thorvaldsen, Finn Magnussens Eddalære og den største Deel af Oversættelserne af W. Scotts Romaner. – Med samme Velvillie have alle ovennævnte Herrer tilbudet ogsaa for Fremtiden at understøtte dette Foretagende; man tvivler ikke paa, at ogsaa Hr. Directeur Schultz, til hvem man endnu ikke har henvendt sig, vil skjænke Samlingen Holbergs Skrivter.

Samlingen udgjorde saaledes omtrent 300 Bind og blev i Begyndelsen af Sommeren afsendt til Rom, uden at der ved Forsendelsen deraf blev paabyrdet vore Landsmænd der nogen Utgivt.

Det vil vistnok interessere Almeenheden at erfare, at denne Samling er lykkelig ankommen til Rom. Af tvende Skrivelser derfra (den sidste af 26de f. M.) erfares det, at Samlingen foreløbigen er opstillet hos Akademiets Elev Küchler, og at der ved en afholdt Samling af alle de Danske blev forfattet Love med Hensyn til Udlaanet af Bøgene, ligesom der og blev sammenskudt en Sum til Anskaffelsen af Bogskabe, til Indbinding etc.

Med samme Skrivelse indsendtes tillige følgende Taksigelse, underskreven af Thorvaldsen, med Anmodning om, at den maatte blive indrykket i et af de meest læste offentlige Blade:

“I Rom, hvor et større Antal Danske, end noget andet Sted i Udlandet, tilbringe flere Aar af deres Liv, beskjæftigede med Kunst og Videnskab, føledes hidtil Savnet af dansk Litteratur, og den Tanke, aldeles at være berøvet Glæden af, i aandelig Henseende, at kunne følge Skridt med Fædrelandet, forøgede ikke lidet de Danskes naturlige Længsel efter det fjerne Hjem. Med Velvillie efterlod rigtignok flere Landsmænd ved Afreisen fra Rom deres faa medbragte Bøger, og saaledes opstod efter en Række af Aar en liden Bogsamling, som omhyggeligen bevaredes, men hvis gode Bøger desværre altfor hurtigt kunne gjennemlæses, og umuligen være istand til tilfredsstillende at udfylde de regnfulde Vinterdage, naar Roms Himmel, som ikke altid er blaa, tvinger Meisel og Pensel til at hvile.

Paa den behageligste Maade bleve derfor Landsmændene i Aar overraskede ved en Skrivelse fra Kjøbenhavn, som indeholdt den glade Tidende, at deres Ønske var opfyldt og at henved 300 danske Bøger, dels Originaler, deels Oversættelser af udmærkede Forfattere, allerede vare afskikkede fra Hjemmet til hiint Øiemeds Opnaaelse; tillige fulgte den ligesaa kjærkomne Efterretning, at flere Værker ikkun ventede paa en given Leilighed, for strax at følge efter de først afgaaede.

I Forhold til Gavens Vigtighed og Interesse, er ogsaa det danske Landsmandsskabs inderligste Tak, som herved offentligen bringes Enhver især af de ærede Deeltagende, der paa en saa ædel Maade gik deres fjerne Landsmænds Ønske imøde, og saa ufortrøden afhjalp det længe følte Savn.

Endnu staaer tilbage at bemærke, at Bøgerne lykeligen ere ankomne til Rom, og at der fra de Danskes Side intet er forsømt, for at give denne liden Skat, som Nationaleiendom, efter en planmæssig Indretning, al den fremtidige Sikkerhed, som den fortjener.

Albert Thorvaldsen.”

Efterskrift.
–––––––––

Da muligen en og anden Privatmand her i Staden kunde ønske, ved Gaver af Bøger eller Tidsskrifter (i Modersmaalet eller fremmede Sprog), at bidrage til Forøgelsen af de Danskes Bibliothek i Rom, skulde man ikke undlade at tilføie, at deslige Gaver ville blive modtagne og besørgede sendte ril deres Bestemmelse, naar Vedkommende derom behageligst ville henvende sig, enten til Hr. Universitetsboghandler Reitzel, eller til Redacteuren af nærværende Blad.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns-Posten, Sjette Aargang, No. 195, 1832.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1832, Kjøbenhavns-Posten 18.12.
Personer
Albert Küchler · Finnur Magnússon · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 01.02.2016 Print