18.11.1820

Sender

Hermann Ernst Freund

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rester af rødt segl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Venedig

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr. Etatsraad og Professor Thorvaldsen / Rider ad Dannebrogen etc. etc. / ved Leilighed

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Freund tells Thorvaldsen about the accident that took place on 8.11.1820 in one of Thorvaldsen’ workshops.

Document

Rom 18 Novbr

Gode Hr. Thorvaldsen!

Af Frygt for at en usandferdig Rygte vil forstorere det Uheld, som er sket den 8de Novber d:a:, i Deres Værkstæde vor MarsI stod da De reiste og, som jo er byget for en paar AarII, Derfor benytter jeg denne Leilighed med KochIII Brev til WenedigIV for at underrette Dem om Sandheden af det skete den 8 [N]ov.V
Da det liger mig saa meget paa Hjertet at vise Dem den rene Sandhed beder jeg Dem saa bønlige dog at høre rolige paa mig.
Værkstædet [h]vor Mars stod da De reiste fra Rom. Under Gulvet af dette Værkstæde er en Opfyldning af 16 Romerske PalmerVI Høy af Grus og tør Smuller. Under denne høye Opfyldning kommer en stærk vælvet Kielder til denne Kielder har ført en Trappe eller Faldør. Denne Aabning i Vælvingen vor Trappen er og har været har været tildækt og lukt med tynde Bræder og smaa Træstykker. Disse Bræder og Træstykker er opraadnet og falden ned i Kielder som har været aldeles tom og Grus og Opfyldning er løben igennem Hullet i Vælvingen som igennem en Tragt. Da Kieldere var tom og stor nok til at modtage det nedløbede Grus saa kunde ingen standsnig finde sted, og Gruset som har lagt over Hullet er størtet ned igennem Hullet af Vælvingen i Ki[e]ldere – og – destoværre! – HørdedrengenVII i Marmor og AmorVIII i Marmor tillige GannimedIX der giver Ørnen at drikke i Gips, som tillyke dog er FormetX
Da CammosiniXI vil at alting skal lige som det lige til De kommer til Rom, for at Retten kan have sin Gang og Skylde kan komme til at hvile paa den Skyldige som har byget Værkstædet til Deres Brug, saa liger Hørdedrenge og Amor i Marmor tillige den aldeles synderslot Gips Model af Gannimed inu i Kelder i Gruset – Hørdedrenge har mistet Hovede og den ene Arm som han hold paa Stokken, Amor har mistet Hoved og den Høyre Arm og Vingerne forreste tror jeg saavit jeg har kunde undersøge disse Tvende Marmor statür at de er ubeskadiget
De kan tro Gode Thorvaldsen det var et rædselful Øyeblik TeneraniXII og jeg var bege i Værkste da det skede just ikke i sam men en af de andre Værstær ved sideXIII. Da je[g] kom ind og saa det nedstyrdet Gulv og 3 Statuer borte og flere i fare at vilde gaa samme Vei, der var ikke lang Tid til at betænke sig vis man ikk vilde bebrede sig selv for Feighed eller dumhed. AdonisXIV i Marmor stod imellem Vægen og Hullet i Gulvet den kunde ummugelige tages føre der var lagt Bjelker over Hullet, dette Arbeide paa Bjelkerne drev Tenerani imedlertid flyttede jeg med nogle mæns HielpXV de øvrige Figur som stod paa samme Grus der truede vert Øyeblik at styrte ned og da det første Farlige Øyeblik var forbi flytte vi alting i et ander Værkstæd vor FrisenXVI staar og Ornet det der saa got det lod sig giøre
Omenskjøt altig gjordes i den mugligste Hast og anstregelse saa er dog ingen Ting af det som vi Flyttede bleven i det minst beskadiget eller synderslaat – Vi har ikke kunde forudsee dene Uheld og alsaa unmuglige forrebyeXVII den. De vil derfor kiere Thorvaldsen ikke vreders paa mig eller paa Tenerani der virkelig har gjor hvad der kunde gj[ø]res i dette Tilfælle ogsaa LaunitzXVIII kom os tilhjelp og Flyttede –
I Florenz finder De en tiliger beretningXIX af Tenerani og mig jeg beder derfor tilgiv at jeg ikke er mere udførlig Brøns[t]edXX er inu i Neapel tillige PrinseXXI
Alting gaa ordenlig og flitig i Værkstæet 1½ Dag har kun förstorre os denne Uheld saa jeg bede Dem at berolige Dem over saa goet det er nogeledes muglig tro mig gode Thorvaldsen mit Inderligste Ønske var dae Farens Øyeblik var forbi Gid Thorvaldsen aldrig maa føle et værXXII Ulykke enXXIII denne – got var det ogsaa vist at De ikke var tilstæde her da De ikk kunde have enderXXIV det eller forekommenXXV det
en vænlig hilsen fra hele Værkstæets PersonaleXXVI som venter Dem med venlighed og tillid til Deres Godhed en venlig hilsen fra Loise og hendes ModerXXVII Lev vel Lev vel

Deres tro Freund

Oversættelse af dokument

Rome November 18th

Kind Mr. Thorvaldsen!

Fearing that an untrue rumour will make the accident greater which happened on November 8th this year in your workshop where Mars was when you left and which was built a couple of years ago, I seize this opportunity with Koch, a letter to Venice to inform you of the truth of what happened on November 8th. As it is a matter of vital concern to me to present the very truth to you I beg you sincerely to hear me calmly.
The workshop where Mars was when you left Rome. Below the floor of this workshop there is a filling of 16 Roman palmi’s height of gravel and dry dust. Below this high filling there is a very vaulted cellar, to this cellar a staircase or a trap-door has led. This opening in the vault where the staircase is and has been has been covered and boarded up and with small pieces of wood. These boards and pieces of wood have rotted and fallen down into a cellar which has been completely empty and gravel and filling up have run through the hole in the vault as through a funnel. As the cellar was empty and large enough to receive the running gravel no stopping could take place, and the gravel which has lain over the hole has fallen down through the hole in the vault to the cellar – and – unfortunately! – the Herdboy in marble and Cupid in marble as well as Ganymede giving the eagle to drink in plaster, which luckily has been formed.
As Cammosini wants everything to lie as it lies until you come to Rome so that justice can take its course and the blame can lie on the guilty person who has built the workshop for your use, then the Herdboy and Cupid in marble as well as the shattered plaster model of Ganymede still lie in the cellar in the gravel – the Herdboy has lost its head and one arm which he held on the stick, Cupid has lost its head and the right arm and the wings, as far as I have been able to examine these two marble statues, I think the rest is undamaged.
Kind Thorvaldsen, you can imagine it was a terrible moment, Tenerani and I were both in the workshop when it happened not right in the same, but in one of the other workshops beside it. When I entered and saw the fallen floor and 3 statues gone and several in danger of going the same way, there was no time to think, if one would not blame oneself of cowardice and stupidity. Adonis in marble was between the wall and the hole in the floor it could not possibly be taken until boards had been placed across the hole, Tenerani managed the work with the boards, in the meantime with the help of some men I moved the other figures which were in the same gravel which any moment might fall down and when the first dangerous moment had passed we moved all things to another workshop where the frieze is and arranged it there as well as it was possible.
Although it was all done with the greatest possible haste and effort none of the things which we moved has been the least damaged or shattered – We have not been able to anticipate this accident and could not prevent it. So, dear Thorvaldsen, you will not be angry with me or with Tenerani who have done what could be done in this case, Launitz also came and helped and moved –
In Florence you will find an earlier report by Tenerani and me so I ask you to forgive me for not being more detailed. Brøns[t]ed is still in Naples as well as the Prince.
All are orderly and diligent in the workshop. This accident has disturbed us only 1½ days so I beg you to set your mind at ease because it has gone so well, believe me, kind Thorvaldsen, my most sincere wish, when the danger was over, was I wish Thorvaldsen may never experience a worse accident than this one – it was a good thing that you were not present here as you could not have changed it or prevented it.
Kind regards from all in the workshop who are awaiting you with kindness and confidence in your kindness, kind regards from Loise and her Mother All the best

Your faithful Freund

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Allerede dagen efter ulykken skrev Freund et brev med næsten tilsvarende indhold til Thorvaldsen, jf. brev af 9.11.1820.

Archival Reference

m6 1820, nr. 50

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 89-91

Subjects

Persons

Works

A7 Mars og Amor, 1810, inv.nr. A7
A177 Hyrdedreng, 1817, inv.nr. A177
A22 Den triumferende Amor, 1814, inv.nr. A22
A53 Adonis, 1808, inv.nr. A53
A44 Ganymedes med Jupiters ørn, 1817, inv.nr. A44
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503

Commentaries

 1. Thorvaldsens Mars og Amor, jf. A7,

 2. Kontrakten for værkstedernes udvidelse og ombygning blev tegnet i 14.11.1815.

 3. Den danske arkitekt Jørgen Koch, som Freund var venner med, og som i sine breve fra perioden flere gange nævner den værkstedsulykke, som forhåndenværende brev omhandler.

 4. Jørgen Koch, som Freund sendte brevet igennem, har tilsyneladende opholdt sig i Venedig hvorfra han har ventet nyt fra Thorvaldsen, jf. brev af 9.12.1820 til C.F. Hansen.

 5. 8.11.1820 fandt der en ulykke sted på et af Thorvaldsens værksteder, jf. artiklen herom.

 6. 16 palmi svarer til 3,56 m. En romersk palmo (fra latin: palmus, dvs. håndflade) er 22,3 cm, jf. artiklen herom.

 7. Thorvaldsens Hyrdedrengen, jf. A177.

 8. Thorvaldsens Den triumferenden Amor, jf. A22.

 9. Thorvaldsens Ganymedes med Jupiters ørn, jf. A44.

 10. Kunstakademiet i København havde bestilt en komplet samling af gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, og det faldt så heldigt, at Ganymedes med Jupiters ørn var en af de første, der blev afstøbt, jf. brev af 19.8.1820 fra Hermann Ernst Freund til Thorvaldsen og artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 11. Sandsynligvis Pietro Camuccini, som nævnes i forbindelse med huslejebetalinger for værkstederne, jf. dokument af 27.2.1816 og kvittering af 11.10.1822.

 12. Den italienske billedhugger og Thorvaldsens elev, Pietro Tenerani.

 13. Der var flere værksteder, og det udredes p.t. hvilket et af dem ulykken fandt sted i, jf. artiklerne Thorvaldsens værksteder og Gulvkollapset i Thorvaldsens værksted.

 14. Thorvaldsens Adonis, jf. A53.

 15. Thorvaldsens værkstedsmedarbejdere, jf. listen over Thorvaldsens assistenter.

 16. Sandsynligvis Thorvaldsens Alexanderfrisen, jf. A503.

 17. Dvs. forebygge.

 18. Den lettiske-tyske billedhugger Eduard Schmidt von der Launitz.

 19. Jf. Freunds brev af 9.11.1820 og Teneranis af 11.11.1820.

 20. P.O. Brøndsted, som i brev af 31.12.1820 til Holger Halling Aagaard også beretter om ulykken.

 21. Prins Christian Frederik, senere Christian 8, som i sin rejseoptegnelse fra 17.-23.12.1820 også skriver om ulykken på Thorvaldsens værksted.

 22. Dvs. en værre.

 23. Dvs. end.

 24. Dvs. ændret.

 25. Dvs. kommet i forkøbet eller hindret, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 26. Af artiklen Thorvaldsens assistenter fremgår det, hvem der bl.a. var ansat på værkstedet i denne periode.

 27. Thorvaldsens datter Elisa Paulsen og hendes mor Anna Maria Uhden.

Last updated 03.01.2018