10.4.1827

Sender

Kirkebygningskommissionen

Sender’s Location

København

Information on sender

Lakseglet er klippet ud. Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBOURG, HAMBURG / 13. Apr. samt, ved ankomsten til Rom: 28APRIL[E].

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Cavallier Alberto Thorvaldsen / Scultore celebre / Palazzo TomasoI, via Sistina / a/ / Roma
Tilskrift: Til / Hr. EtatsraadII og ProfessorIII Thorvaldsen / Ridder af DannebrogIV

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

In consequence of a royal ordinance, Thorvaldsen is asked by the Building Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen, to inform them, before the end of the year, which plaster and marble works will be ready to be sent to Denmark in the spring of 1828. The letter emphasizes how important it is that Christ, cf. A82, will be finished in marble.

Document

Commissionen for Frue Kirkes GjenopbyggelseV har med sand Glæde modtaget Hr: EtatsraadensVI ærede Skrivelse af 12 Febr: d.A.VII, deels fordi den deraf har sluttet sig til Deres Velbefindende, og deels fordi den har seet den herlige Fremgang, som Deres Konst-Arbeider for KirkenVIII har havt, hvilken vidner om Deres stedsevarende Yndest for samme. Ogsaa skal den, da den baade i det Indvortes og det Udvortes faaer sine Hoved-Prydelser ene og alene fra Deres Haand, blive i Fremtiden et hæderligt som et herligt MuseeIX for Kunstarbeider fra den Mand, hvis Navn altid vil staae saa høit i Sculpturens Kunsthistorie.

Et Par Dage førend vi erholdt Hr: Etatsraadens Brev, modtoge vi, formodentlig i Anledning af hvad De i Forveien havde tilskrevetX Hans Kongelige Høihed Prinds ChristianXI, et RescriptXII fra Hans Majestæt KongenXIII, hvori tilkjendegives Commissionen, “at, da Hans Majestæt har Underretning om, at ikke alle de Kunstsager i Marmor og Gibs, som ere bestilte for Christiansborg SlotXIV og for Frue KirkeXV, ville være færdige til Afsendelse i Aar, men at derimod Christus FigurenXVI og Frisen Alexanders IndtogXVII, begge i Marmor m:v:, kunne ventes færdige til Afsendelse i næste Aar, saa har Hans Majestæt besluttet og derefter befalet Sit Admiralitets- og Commissariats-CollegiumXVIII, at den til Middelhavet bestemte FregatXIX til Kunstsagers Afhentelse i Livorno ikke skal afsendes i Aar, men saadant udsættes til næste AarXX paa den Tid, som nærmere bestemmes”; hvorhos Hans Majestæt endvidere har overdraget til Commissionen, “at anmode Hr. Etatsraaden om, at opgive inden indeværende Aars UdgangXXI, om alle fornævnte Kunstsager i Marmor og Gibs kunne ventes færdige til Afsendelse i næste Aar, og da til hvilken Tid og paa hvilket Sted, for at en Fregat derefter kan afsendes herfra til Italien for at modtage bemeldte Kunstsager”.

Ved saaledes at meddele Hr. Etatsraaden Indholdet af allerhøistbemeldte Rescript, undlade vi ikke at tilføie: at saa særdeles kjært som det vilde have været os, allerede i indeværende Aar her at see de forventede Figurer af Christus og ApostlerneXXII i Gibs, saa gjerne see vi Ankomsten hertil udsat, naar vi tilligemed Apostlerne i Gibs kunne modtage Christus-Figuren i MarmorXXIII, hvorved da ogsaa Vanskeligheden og Omkostningerne ved først i Tiden, naar Kirken var færdig, at nedtage Gibs-Figuren og opsætte Marmor-Figuren kunde undgaaes; og desto mere fuldendt vilde da Kirken blive i næstkommende Aars Efteraar, da man gjør vis Regning paa at blive færdig med Alt hvad til Kirkebygningen selv henhører.

En Vexel paa Torlonia et Comp.XXIV i Rom i Faveur af Hr. Etatsraaden for 2700XXV Scudi, som er Beløbet af den Sum, De med saa liden Hensyn til Dem selv og saa megen Ædelmodighed mod Kirken forlanger for Figurerne Christus og de 12 Apostler, følger herhos.

Hvad Penge der maatte behøves til Udlæg for Indpakning og Transport m:v: til Livorno, forsaavidt de for Frue Kirke bestemte Kunstsager angaaer, derom vil nærmere Foranstaltning herfra vorde føiet.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 10de April 1827.

MallingXXVI CF HansenXXVII LassenXXVIII


[På udskriftsiden med Thorvaldsens egen hånd og delvist blot kradset ned i papiret:]

100
888

1 2

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m12 1827, nr. 39

Thiele

Omtalt og gengivet hos Thiele III, p. 307 og 310-312.

Other references

Subjects

Persons

Works

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105

Commentaries

 1. Dvs. Palazzo Tomati, som Thorvaldsens bopæl Casa Buti var en del af, jf. artiklen Thorvaldsens bopæle.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen var professor i billedhuggerkunst ved kunstakademierne i Firenze, København og Rom. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Dvs. Kirkebygningskommissionen.

 6. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 7. Jf. brev af 12.2.1827 fra Thorvaldsen til Kirkebygningskommissionen.

 8. Jf. Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 9. Kirkebygningskommissionen og C.F. Hansen nævnte ofte, at Vor Frue Kirke blev et museum for Thorvaldsens kunst, se også referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke og Thorvaldsens fire før-museer i København.

 10. Jf. brev af 4.2.1827 fra Thorvaldsen til Christian (8.) Frederik.

 11. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 12. Et kongeligt reskript, var i Danmark under enevælden en skriftlig tilkendegivelse eller befaling fra kongen, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 13. Den danske kong Frederik 6.

 14. Jf. Bestillingen til Christiansborg.

 15. Jf. Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 16. Dvs. Kristus, jf. A82. Kristusfiguren blev først opstillet i marmor i Vor Frue Kirke foråret 1839. Frem til da måtte man nøjes med en gipsafstøbning. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 17. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), til Christiansborg Slot, A831 til A850, jf. A503. Frisen blev hugget i marmor i perioden 1818-1834. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 18. Dvs. den højeste myndighed over den danske orlogsflåde Admiralitets- og Commissariats Collegiet.

 19. Dvs. fregatten Minerva, jf. brev af 16.1.1827 fra Johan Gunder Adler til Thorvaldsen.

 20. Det blev dog ikke den i brevet omtalte fregat (Minerva), der hjemtog Thorvaldsens kunst i foråret 1827, men i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, jf. artiklerne:
 21. Thorvaldsen skulle altså inden årets udgang melde tilbage til Kirkebygningskommissionen, hvilke kunstværker, i henholdsvis gips og marmor, der var færdige til afhentning i foråret 1828. Thorvaldsens svarede i:
 22. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 23. Dvs. Kristus, jf. A82. Kristusfiguren blev først opstillet i marmor i Vor Frue Kirke foråret 1839. Frem til da måtte man nøjes med en gipsafstøbning. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 24. Bankierfirmaet ved Giovanni Raimondo Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 25. Dvs. 2700 romerske scudi for gipsafstøbninger af Kristus og de tolv apostle, se også referenceartiklen Thorvaldsens værker, priser.

 26. Den danske historiker og geheimestatsminister Ove Malling.

 27. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 28. Den danske jurist og højesteretsassessor Caspar Friderich Lassen.

Last updated 30.03.2016