Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til 8.5.1797

Formentlig Mathias Henrichsens faders bod. Han var handelsmand, senere birkeskriver Johan Møller Henrichsen. Efter branden i 1795 “opførtes paa Slotspladsen en stor Mængde Smaabygninger, som dannede hele Gader; her fortsattes forskjellige Næringsveie baade af Haandværkere og Handlende, her fandtes Urteboder, navnlig Sundorphs, Høkerboutiker og Beværtningssteder, der, saa vidt jeg mindes, for en stor Deel henstode i ét Aar eller længere efter Branden.” (E.C. Werlauff: Af min Ungdoms Tid. Danske, især kjøbenhavnske, Tilstande og Stemninger ved og efter Overgangen til det nittende Aarhundrede, E.C. Werlauff’s efterladte optegnelser ved Hans Degen, København 1954, p. 15).
Nyeste skilderie af Kjøbenhavn nr. 65, 27.5.1805, p. 1029 skriver under overskriften Handelsmænd og Boutiquer: “Efter den sidste store Ildebrand har Kjøbenhavn faaet en ganske forandret Skikkelse. Ikke alene Privatpersoner, men ogsaa Stadens Foresatte have beriget og berige den endnu dagligen med Boutiquer, og Amagertorv har nu avlet et Barn, der er dobbelt saa stort som Moderen, og dette Barn kaldes Nyamagertorv, hvor der er anbragt en stor Mængde vandrende Fjelleboder, der beboes af alskens Handelsmænd og Kræmmere.”
Se også boderne på J.G. Friedrichs kobberstik. Prospect af Slot’s Pladsen i Kiöbenhavn, 1795, gengivet i Margrethe Floryan o.a. (ed.): 1796, København som Kulturby, Thorvaldsens Museum 1996, p. 20.

Sidst opdateret 26.05.2006