Kommentar til Medio juni 1844

[Forfatterens note i den trykte tekst:]
“For at dække Omkostningerne” — hedder det derfor mistrøstigt i Subskriptionsindbydelsen (udstædt d. 1ste Oktbr 1830, optaget i “_Kjøbenhavnsposten_” Nr. 236 [jvfr. Nr. 246 og 249] for 1830) — “fordres et Antal af henimod 200 Subskribenter” …. “Forfatteren, som ved den danske Udgave ikke har beregnet sig noget Honorar, forbeholder sig senere at udgive dette Værk i det engelske og i det tyske Sprog. Af denne Grund vil Oplaget af den danske Udgave ikke blive større end Antallet af Subskribenterne. Forudsat, at dette Værk ikke skulde finde 150 Subskribenter, seer Forfatteren sig nødt til at henvende sig til en engelsk eller tysk Boghandel for at afhændige Kobberpladerne tilligemed Oversættelserne, og troer han sig da ved nærværende Indbydelse betrygget imod enhver senere Bebrejdelse, om et Værk, der i enhver Henseende tilhører Danmark, fremstaaer paa fremmed Jordbund.” — Udfaldet beskæmmede dog, Gud være lovet, den ingenlunde ugrundede Frygt.

Sidst opdateret 31.05.2016